Erasmus

Projekty realizowane

CEIE AKTUALNIE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY EDUKACYJNE, OPIERAJĄCE SIĘ NA WYRÓWNYWANIU SZANS W DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ AKTYWNYM UCZESTNICTWIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM:

SCHOOL STILL PLAYS

Numer projektu: 550482-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1-ECTB

 

Ogólnym założeniem projektu School Still Plays jest opracowanie oraz rozwój specyficznych działań pilotażowych mających na celu ograniczenie oraz zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji (ang. ESL – early school leaving) przez uczniów w wieku 11-18 lat poprzez realizacje określonych działań, tj.: badań, szkoleń, ewaluacji koncentrujących się głównie wokół problemu rozwoju szeroko rozumianych umiejętności życiowych (kompetencji psychospołecznych).

 

www.schoolstillplays.eu

BUSINESS OWNERS

Numer projektu: 2014-1-ES0-1-KA202-004710

 

Obszarem tematycznym projektu jest udana sukcesja biznesu rodzinnego oraz kompetencje niezbędne do jej prawidłowej realizacji. Założeniem projektu Business Owners jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat możliwości, jakie oferuje im praca w firmach rodzinnych, a także kształtowanie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. Do zadań w projekcie należą: identyfikacja kluczowych umiejętności, opracowanie stosownego narzędzia diagnostycznego umożliwiającego wstępną ich ocenę oraz udział w opracowaniu materiału szkoleniowego oraz podręcznika.

 

www.businessownerserasmus.com

MULTISPORT AGAINST PHYSICAL SEDENTARY

Numer projektu: 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia wśród dzieci w wieku 9-12 lat poprzez rozwijanie i popularyzację idei wielodyscyplinarności w sporcie, zwanej multisportem. Metoda polega na wykorzystaniu złożonych form aktywności fizycznej w celu harmonijnego oddziaływa-nia na zdrowie i rozwój młodego człowieka. Kluczowe zagadnienie w projekcie stanowi problem nadwagi i otyłości wśród dzieci. Jako jedną z przyczyn podaje się wpływ zagospodarowania przestrzennego (np. dostępność ścieżek rowerowych, odległość do szkoły) na nawyki związane z podróżowaniem po mieście. Projekt zakłada analizę zjawiska oraz wypracowanie konkretnych metod służących promocji aktywnej postawy wśród uczniów.

 

www.comewithusapp.eu

PREVENTING SCHOOL VIOLENCE AND EXCLUSION THROUGH EMOTIONAL EDUCATION

Numer projektu: 2016-1-ES01-KA201-025508

 

Celem projektu jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia. Celami projektu są: ocena potrzeb zawodowych nauczycieli odnośnie pracy z młodzieżą przejawiającymi skłonności do agresji, stworzenie programu nauczania oraz podręcznika z nowymi narzędziami oraz metodami opartymi na założeniach edukacji nieformalnej, praca z uczniami wymagającymi szczególnej opieki.

EMPOWERMENT PRACTICES FOR STUDENTS' CHOICE AGAINST INTERNET, DRUGS AND GAMBLING ADDICTION

Numer projektu: : 2016-1-PL01-KA201-026517

CHOICE to projekt Erasmus+, realizowany wraz z 7 instytucjami z 5 krajów Unii Europejskiej w ramach partnerstwa strategicznego (Akcja 2). Powołany zespół ekspertów opracuje innowacyjne praktyki mające na celu wsparcie uczniów w wieku 13-18 lat w zapobieganiu i zwalczaniu uzależnienia od Internetu, narkotyków oraz hazardu. Eksperci będą towarzyszyć uczniom w nieformalnym procesie uczenia się, w trakcie którego będą opracowywać scenariusze teatralne przedstawiające sytuacje związane z uzależnieniami. Dzięki temu młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą za sobą uzależnienia. Ponadto maja na celu uaktywnienie emocjonalnego procesu samoświadomości, który ułatwi dokonywanie właściwych wyborów.

ONCOLOGY GAMES

Numer projektu: : 579801-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP

 

Oncology Game to projektu realizowany w ramach akcji Erasmus+ Sport i jest przedsięwzięciem mającym na celu opracowanie zajęć sportowych na poziomie europejskim, które promują znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, integrację społeczną i dobre samopoczucie osób żyjących z rakiem. Głównym celem projektu, jest pokazanie, że przy odpowiedniej aktywności fizycznej i właściwym podejściu mentalnym, można walczyć z rakiem lub przynajmniej można przekonać pacjentów onkologicznych, że mogą żyć bez poczucia „ że są chorzy, że czują się źle”. Dodatkowo realizacja działań projektowych ma zachęcać i wspierać rozwój sportu pacjentów onkologicznych oraz podnosić kompetencje trenerów oraz pracowników obiektów sportowych w zakresie pracy z osobami chorymi na raka.

NARRATIBE EDUCATIONAL RESOURCES FOR SOCIO-PROFESSIONAL INCLUSION

Numer projektu: 2015- 1-BE01-KA204-013206

 

Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (NAR-SPI) to projekt, który ma na celu zwiększenie wykorzystania zasobów otwartej edukacji w procesie społecznej inkluzji. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie narzędzi edukacyjnych służących do rozwijania krytycznego myślenia i strategii poznawczych oraz syntezy i analizy. Partnerstwo przewiduje organizację szkoleń dla pracowników z sektora pomocy społecznej oraz tworzenie otwar tych zasobów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem metod narracji personalnej.

created by: Strony Internetowe Łódź