Erasmus

Projekty realizowane

CEIE AKTUALNIE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY EDUKACYJNE, OPIERAJĄCE SIĘ NA WYRÓWNYWANIU SZANS W DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ AKTYWNYM UCZESTNICTWIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM:

TEBELSI - Partcertification in the professional field of Information Security

Nr projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218

Program: Erasmus + Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolenia i edukacji zawodowej

Koordynator: BF/M-Bayreuth - Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth

Czas trwania: 01.09.2018-31.08.2021

Celem projektu jest określenie kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa informacji w branży IT oraz sprawienie, aby kompetencje te były wymierne i porównywalne. Jednolita ocena i uznawanie wiedzy pozaformalnej - tj. zdobytej poza zorganizowanymi ramami edukacyjnymi - ma ogromne znaczenie na poziomie europejskim i krajowym. Przyczyni się ona do rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Głównym wyzwaniem w ramach projektu jest możliwość identyfikacji wykwalifikowanych ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji.

 

Rynek wiedzy w obszarze IT jest bardzo dynamiczny i charakteryzuje go krótki cykl. Uczenie się i uznawanie aspektów nieformalnych nabywania wiedzy staje się kluczowym czynnikiem. W ramach projektu porównywane i analizowane będą formalne kwalifikacje zawodowe dla profilu "Bezpieczeństwo Informacji" w krajach uczestniczących w projekcie. To, w jaki sposób weryfikuje się efekty uczenia nieformalnego i formalnego oraz czy można je potwierdzić na podstawie regulaminu egzaminacyjnego? Dla celów realizacji projektu, podstawą jest klasyfikacja ESCO ("Europejskie umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody").

 

Nieoficjalnie nabyte umiejętności i kompetencje zostaną zidentyfikowane i rozpoznane, a następnie ujęte w specjalnym opracowaniu. Powstanie katalog wymagań i określone zostaną moduły kształcenia. Powstanie dokument strategiczny  "Status Quo Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw".

 

Zagadnienia objęte projektem TeBeISi są problemem międzynarodowym. Grupa beneficjentów tego projektu jest bardzo szeroka. Są to liczni pracownicy technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w firmach różnej wielkości i o różnych wymogach kadrowych w dziedzinie IT, w dziedzinie bezpieczeństwa ogólnego i informacyjnego w szczególności. W różnych krajach UE mamy do czynienia ze zróżnicowanym poziomem szkolenia, więc ponadnarodowa współpraca wydaje się najkorzystniejszym rozwiązaniem.

 

Co w tym celu robimy?

- Stworzone zostaną profile kompetencyjne pracowników branży. W oparciu o wybrane profile zawodowe (np. administrator IT, ekspert ds. ochrony danych) opracowany zostanie katalog kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informacji.

- Stworzony zostanie krajowy plan adaptacji. Opracowane będą zalecenia dotyczące ustalenia sposobu oceny kompetencji pracowników na poziomie krajowym.

- Przeprowadzone zostaną badania w postaci kwestionariusza on line dla pracowników celem określenia kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informacji.

- Opracowane zostaną moduły szkoleniowe z uwzględnieniem nabycia określonych kompetencji, w tym społecznych i technicznych. Zaprojektowane zostaną wybrane treści edukacyjne z naciskiem na umiejętności społeczne i podnoszenie świadomości.

- Powstanie dokument strategiczny „Status Quo szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Zostanie on oparty na nowych przepisach dotyczących ochrony danych w krajach UE. Treść dokumentu będzie upowszechniona wśród MŚP, a plany działania w zakresie obszaru objętego projektem przekazane zostaną instytucjom krajowym i europejskim.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

- pracownicy technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego

Z kim współpracujemy?

- BF/M-Bayreuth - Betriebswirtschaftliches Forschungszentrum für Fragen der mittelständischen Wirtschaft e. V. an der Universität Bayreuth  (Niemcy)

- SCV - StudioCentroVeneto s.a.s. di Antonio Brunello & C. (Włochy)

- Mykolas Romeris University (Litwa)

- Hafelekar - Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH (Austria)

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

SCALE - Student Centred Adult Learning Engagement in Higher Education

Nr projektu: 2018-1-UK01-KA203-048055

Program: Erasmus + Partnerstwo strategiczne na rzecz wyższej edukacji

Koordynator: University of Worcester

Czas trwania: 01.10.2018 - 31.07.2021

SCALE to projekt mający na celu wspieranie wykładowców na uniwersytetach, w kolegiach i innych instytucjach edukacyjnych oferujących wykształcenie wyższe.

W ramach projektu zbadane zostanie, jak wykładowcy uczelni przygotowani są do pracy ze studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  W odpowiedzi na uzyskane wyniki stworzony zostanie zestaw narzędzi wspierających wykładowców. Będzie on dostępny online w językach: angielskim, włoskim, polskim i hiszpańskim.

Możliwość dalszego rozwoju umiejętności wykładowców w badanym zakresie będzie możliwa za pośrednictwem e-kursu. W ramach projektu SCALE e-kurs będzie pilotowany, recenzowany przez samych wykładowców i w efekcie publikowany, tak aby można było z niego korzystać bez ograniczeń.

Efektem ma być podniesienie umiejętności wykładowców w zakresie pracy ze studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt będzie doskonałą okazją do wymiany przykładów najlepszych praktyk w tym zakresie.

Co w tym celu robimy?

- Będziemy pozyskiwać dane od wykładowców. W tym celu opracujemy kwestionariusz oraz wytyczne w zakresie dobrych praktyk.

- Dane zostaną zebrane i uporządkowane. W oparciu o ich analizę stworzony zostanie raport krajowy i międzynarodowy.

- W odpowiedzi na potrzeby grupy docelowej stworzony zostanie zestaw narzędzi dostępnych on line. Będą one dostępne w językach krajów uczestniczących w projekcie.

- Aby ułatwić zastosowanie dostępnych narzędzi zostanie stworzony kurs on line.

- Wprowadzony zostanie pilotaż kursu, zostanie on zrecenzowany, a następnie udostępniony dla ogółu zainteresowanych on line.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

Do wykładowców studiów licencjackich, magisterskich, pracujących ze studentami o nietypowych potrzebach edukacyjnych.

Z kim współpracujemy?

- University of Worcester – Wielka Brytania

- AFORISMA societa' cooperativa A.FO.RI.S.MA.-acli formazione ricerca servizi management – Włochy

- CECE Confederacion Espanola de centros de ensenanza asosiacion C.E.C.E. - Hiszpania

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

NEMO - New models for youth growth through conflict management

Nr projektu: 2018-1-UK01-KA205-047791

Program: Erasmus + Innowacje

Koordynator: E squared (E2) Enterprise and Employability CIC – Wielka Brytania

Czas trwania: 01.10.2018-30.09.2020

Młodzi ludzie są jednym z najcenniejszych zasobów Unii Europejskiej. Raporty dotyczące sytuacji ekonomicznej w Europie pokazują jednocześnie, że to właśnie oni są grupą najbardziej dotkniętą przez skutki kryzysu ekonomicznego. Niektórzy młodzi są w sposób ciągły wykluczani ze społeczeństwa i mają trudności z zatrudnieniem, zagrożeni są marginalizacją i groźną radykalizacją. Wielu z nich zdobycie dobrej pracy pomogłoby odnaleźć drogę do niezależności. Jednak pomimo ogólnego spadku wskaźnika bezrobocia (który osiągnął szczytu w 2013 roku) wśród ludności państw członkowskich UE, bezrobocie młodych pozostaje cały czas poważnym problemem. 8,7 mln młodych Europejczyków nie jest w stanie znaleźć pracy.       

Z powodu zmian społecznych, kryzysu wartości i kryzysu społeczno-ekonomicznego młodzi spotykają się z sytuacjami konfliktowymi w życiu codziennym. Dotyczą one relacji rówieśniczych, konfliktów z autorytetami, narzuconymi modelami hierarchii itd. Z jednej strony konflikt przejawia się wzrostem agresji wśród młodych, z drugiej może powodować depresję. Młodzi czują się „niedopasowani”,  zwłaszcza, gdy są ofiarami ataków rasistowskich lub prześladowań, jak również, gdy wcześnie „wypadają” z procesu edukacji lub rynku pracy.

Projekt NEMO ma zaoferować młodym nowe metody i narzędzia zarządzania konfliktem powiązane z ich kulturowo- socjalno- zawodową sytuacją. Kładzie on nacisk na nieformalne metody nauczania w zakresie kompetencji emocjonalnych, samooceny, samoświadomości, świadomości i empatii w stosunku do innych, komunikacji i umiejętności współdziałania, umiejętności analizy i oceny konfliktu.

W projekcie wykorzystane będą zróżnicowane, nieformalne metody i techniki nauczania, które były już wcześniej wykorzystywane w partnerstwach w różnych częściach i inicjatywach w Europie. Są to m.in. teatr pedagogiczny, psychodrama, teatr improwizowany, podejście majeutyczne, odgrywanie roli. Celem jest wsparcie młodych w wieku 16-30 lat zderzających się z rzeczywistością ekonomiczną, edukacyjną, rodzinną, sytuacją na rynku pracy czy rewolucją w komunikacji społecznej, w której trudno jest im sobie poradzić.

Do młodych osób chcemy dotrzeć poprzez szkolenie nauczycieli, pedagogów, doradców i innych profesjonalistów pracujących na co dzień ze wskazaną grupą wiekową. Propozycje działań skierowane są na budowanie ich potencjału. Osoby te często mają do czynienia z trudnymi sytuacjami, w których asystują w rozwiązywaniu konfliktów. Działania objęte projektem mają pomóc im zrozumieć naturę konfliktu, jego kontekst i nauczyć się traktować go, jako potencjał do wykorzystania i pozytywnej zmiany.

Co w tym celu robimy?

- Przygotowana zostanie wstępna analiza samooceny młodych ludzi w zakresie posiadanych umiejętności zarządzania konfliktem. Badania przeprowadzane będą we wszystkich krajach partnerskich projektu. Wprowadzona zostanie standaryzacja badań i wykorzystanie spójnych narzędzi oraz instrukcji.
Na podstawie badań powstaną raporty narodowe oraz raport międzynarodowy uwypuklający cechy wspólne oraz różnice spowodowane odmiennymi warunkami społeczno- kulturowymi otoczenia, edukacji itd.

- Kolejnym etapem będzie stworzenie modelu szkolenia NEMO. Obejmie on plan zajęć i sposób uczenia metodami nieformalnymi, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w życiu codziennym oraz w pracy.
W każdym z krajów partnerskich odbędą się warsztaty, które będą miały na celu stworzenie definicji planu nauczania wg kodyfikacji EQF i YOUTHPASS. Proces planowania będzie oparty na wcześniejszej analizie, tak żeby wziąć pod uwagę umiejętności szczególnie wymagające wzmocnienia wskazane w raportach krajowych.
Na tym etapie w każdym z państw objętych projektem zrealizowany zostanie pilotaż szkoleń. Każdy z nich to 40 godzin zajęć z udziałem 15 młodych ludzi (16-30 lat). Szkolenia będą prowadzone przez trenerów wyszkolonych w czasie kursu w Hiszpanii.

- Na kolejnym etapie wdrożone zostaną nowe sposoby szkolenia dla nauczycieli, edukatorów, trenerów, osób pracujących z młodzieżą. Uwaga skupiona będzie na budowaniu potencjału tych osób, zdobyciu przez nie nowych umiejętności i zapoznaniu się z metodami pracy. Budowanie potencjału opierać się będzie na: włączeniu różnych grup odbiorców,  realizacji nowego programu szkoleń,  wdrożeniu 2 warsztatów w każdym z krajów,  analizie zagadnień i podkreśleniu głównych słabych / mocnych stron w raportach narodowych.

Model nauczania zostanie potwierdzony w oparciu o ocenę szkolenia trenerów w odniesieniu do systemu ECVET i YOUTHPASS. Model zostanie rozpowszechniony i wdrożony w szkołach średnich, zawodowych, centrach zatrudnienia dla młodych, centrach szkoleń.

- Stworzony zostanie ogólnodostępny zestaw narzędzi dostępnych online.

-  Opracowany będzie podręcznik projektu NEMO. Rozpowszechniony zostanie wśród instytucji i organizacji zajmujących się edukacją i szkoleniami w celu wdrożenia metod zarządzania konfliktem i wzmacniania umiejętności odpornościowych wśród młodych ludzi.

Materiały wypracowane w ramach projektu będą zgormadzone na stronie www.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

- osób pracujących z osobami w wieku 16-30 lat, w szczególności:

- nauczycieli, wykładowców

- pedagogów

- edukatorów

- pracowników ośrodków zatrudnienia dla młodych osób

- doradców

Z kim współpracujemy?

- E Squared (E2) Enterprise and Employability CIC – Wielka Brytania

- TUCEP Tiber Umbria Comett Education Programme – Włochy

- EUROACCION Asociacion Cultural Euroaccion Murcia

- EQUAL Ireland Education Research and Related Services Co. Ltd

- RATO - Associacao para a Divulgacao Cultural e Cientifica

- ITPIO Institut za Podgotovka na Slujiteliv Mejdunarodni Organizacii Zdruzhenie

 

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

EXPERTISE – Exchange of practices to educate, recognize and train inclusive skills for employment

Numer projektu: 2017-2-ES02-KA205-009922

Program: KA205 – wymiana dobrych praktyk w dziedzinie młodzieży, partnerstwo strategiczne

Koordynator: Colegio Paula Montal - Hiszpania

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Strona projektu: www.expertiseproject.eu

 

EXPERTISE - wymiana dobrych praktyk w celu edukowania, uznania oraz szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu - jest międzynarodową inicjatywą, której realizacja zaplanowana jest do 31.08.2019. Koordynatorem projektu jest instytucja hiszpańska – Collegium Paula Montal z Logrono w regionie La Rioja. Ponadto w projekcie uczestniczą organizacje z: Bułgarii (ASPECT), Grecji (ACP), Litwy (VsT Eduplius) oraz Portugalii (PROANDI).

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ludzi młodych, zwłaszcza tych
o mniejszych możliwościach, w kontekście rozwoju ich kompetencji intra- i interpersonalnych, sprzyjających społecznemu włączeniu i umożliwiających im płynniejsze przejście ze środowiska edukacyjnego na rynek pracy. Dzięki współpracy pomiędzy różnymi instytucjami edukacyjnymi, prywatnymi instytucjami szkoleniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, EXPERTISE umożliwi utworzenie płaszczyzny komunikacji dla wymiany dobrych praktyk na poziomie europejskim odnoszących się do szkolenia ludzi młodych w celu zwiększenia ich zatrudnialności. Projekt zakłada realizację kilku spotkań partnerskich, których zadaniem będzie poznanie programów szkoleniowych skierowanych do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem, promocja współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, poprzez zadbanie o rozwój zawodowy ich członków, a także odkrycie najbardziej skutecznych metodologii we wspomnianych tematach. Inicjatywa umożliwi także testowanie oraz opracowanie ostatecznego produktu projektu – podręcznika na temat szkolenia ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem, w zakresie kompetencji intra-  i interpersonalnych w celu promocji społecznego włączenia oraz ułatwienia im wejścia na rynek pracy.

Do kogo adresujemy projekt EXPERTISE?

 • Do trenerów i edukatorów ludzi młodych oraz nauczycieli
 • Do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub poszukujących pracy

Z kim współpracujemy?

 • Eduplius – Litwa
 • Colegio Paula Montal – Hiszpania
 • Active Citizens Partnership - Grecja
 • Proandi - Consultores Associados, Lda – Portugalia
 • ASPECT - Management and intercultural relations – Bułgaria              

 

Jak się z nami skontaktować?

https://www.facebook.com/expertiseproject/

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

LIKE – LIFE SKILLS FOR IMPROVING PRIMARY SCHOOL ENVIRONMENT

Numer projektu: 2017-1-HU01-KA201-035988

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: Junior Achievement Hungary (Węgry)

Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2020

Strona projektu: www.likeproject.eu

 

Obniżenie średniej europejskiej liczby osób przedwcześnie kończących naukę
do poziomu poniżej 10% do 2020 r. jest jednym z głównych celów edukacyjnych strategii "Europa 2020". Inwestowanie w osiągnięcia edukacyjne młodych ludzi ma zasadnicze znaczenie dla perspektywy zatrudnienia każdej młodej osoby, co jest istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki, lecz także spójności społecznej. Inwestowanie w edukację pomaga przełamać cykl deprywacji i ubóstwa, które prowadzą do wykluczenia społecznego zbyt wielu osób w całej Europie.

Partnerstwo projektu LIKE, w oparciu o przydzielone role i obowiązki jego członków, ma na celu eksperymentowanie z działaniami terytorialnymi w celu poprawy dynamiki kontaktu między systemem szkolnym a populacją uczniów (w wieku 6-10 lat) w celu zmniejszenia zjawiska przedwczesnego porzucania szkoły. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez eksperymentalne wprowadzenia do programów szkoleniowych "umiejętności życiowych" jako niezależnej treści opartej na nowym elemencie w edukacji, tzw. "emocjonalnym wymiarze programu nauczania" oraz ustanowienie modelu kwalifikacji oraz stałego szkolenia nauczycieli.

Projekt LIKE ma na celu zaplanowanie i rozwinięcie konkretnych działań eksperymentalnych w celu zapobiegania i zmniejszania liczby osób przedwcześnie kończących naukę poprzez realizację warsztatów, ewaluacji i zajęć szkolnych ukierunkowanych na umiejętności życiowe.

Co w tym celu robimy?

 • Opracowujemy podręcznik, który będzie służyć jako kompendium wiedzy i ćwiczeń do pracy z uczniami w wieku 6-10 lat w celu rozwoju kompetencji życiowych u tej grupy wiekowej.
 • We współpracy z 18 nauczycielami szkół podstawowych z Polski i innych krajów partnerskich przeprowadzimy pilotaż podręcznika w celu ewaluacji wypracowanych w projekcie metod i technik.
 • Opracujemy ankiety badawcze adresowane do nauczycieli i rodziców służące ocenie oraz diagnozie kompetencji życiowych u uczniów.
 • Na podstawie przygotowanych ankiet zostaną przeprowadzone badania w szkołach, dzięki czemu będziemy w stanie ocenić skuteczność zrealizowanych w projekcie działań.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do nauczycieli szkół podstawowych
 • Do psychologów i pedagogów szkolnych
 • Do edukatorów oraz trenerów kompetencji psychospołecznych
 • Do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym

Z kim współpracujemy?:

 • ARTES sl. – Włochy
 • TATICS GROUP S.P.A. – Włochy
 • JAH - Junior Achievement Hungary – Węgry
 • RIE - Regional Department of Education – Pernik - Bułgaria
 • TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme - Włochy
 • EUROACCION – Asociacion Cultural Euroaccion Murcia – Hiszpania
 • AEVA – Associacao Para a Educacao Evalorizacao de Regiao de Aveiro- Portugalia
 • ITPIO – Institute for Training for Training of Personnel in International Organizations- Bułgaria

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

HEALTH – AN APPLICABLE CURRICULUM ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROFESSIONALS

Numer projektu:

2017-1-TR01-KA202-045736

Program:

Erasmus + KA202 – partnerstwo strategiczne w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Koordynator:

University of Gaziantep (Turcja)

Czas trwania projektu:

01.09.2017 – 31.08.2019

Strona projektu:

www.mepohs.com

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest jednym z ważniejszych zagadnień w polityce społecznej Unii Europejskiej. Mimo, że od 1994 roku obserwujemy spadek liczby wypadków przy pracy to odsetek ten jest nadal wysoki. Ponadto, w niektórych państwach członkowskich i niektórych sektorach gospodarki nadal występuje gwałtowny wzrost ich liczby.

BHP stało się jednym z podstawowych tytułów w polityce społecznej Unii Europejskiej, głównie dzięki swobodnemu przepływowi pracowników. Sytuacja ta doprowadziła do konieczności utworzenia wspólnych treści szkoleniowych w programach z zakresu BHP oraz podniesienia ogólnego poziomu świadomości w społeczeństwie. Wierzymy, że utworzenie wspólnego programu nauczania w programie szkoleń we wspomnianych obszarach przyczyni się do wzmocnienia jedności w obrębie kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej.

 

Projekt HEALTH to partnerstwo na rzecz poprawy i rozwoju nowych treści dydaktycznych dla profesjonalistów i przyszłych specjalistów właśnie z zakresu BHP.

 

Co w tym celu robimy?

 • Przeprowadziliśmy analizę potrzeb zawodowych wśród specjalistów z zakresu BHP.
 • Opracowujemy nowy program nauczania dostosowany do potrzeb wspomnianej grupy zawodowej.
 • Utworzymy platformę e-learningową, z której każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać o dowolnej porze i bez żadnych opłat szkoleniowych.
 • Zaprojektujemy aplikację mobilną by umożliwić jak najszerszy dostęp do naszych treści szkoleniowych.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do zawodowców i profesjonalistów z zakresu BHP
 • Do wykładowców, trenerów i szkoleniowców BHP
 • Osób związanych z biznesem i działalnością BHP
 • Przyszłych specjalistów w tej dziedzinie

 

Z kim współpracujemy?:

 • Turcja – University of Gaziantep
 • Niemcy - ARDA Beratung & Bildung GmbH
 • Hiszpania – Federacion Valenciana de Empresarios de la Construccion – FEVEC
 • Słowenia - Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto - Faculty of Health Sciences Nove mesto

 

Jak się z nami skontaktować?

http://facebook.com/ohsproject
http://twitter.com/OhsProject
http://instagram.com/turkeyohsproject

 

Kontakt do koordynatora krajowego: a.mendelbaum@medyk.edu.pl

Partnerzy:

   
       
FAS – FINE AT SCHOOL

Numer projektu: 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY

Program: Erasmus + KA3

Koordynator: Asociacion Cultural Euroaccion Murcia - Hiszpania

Czas trwania projektu: 27.02.2017 – 26.02.2020

Strona projektu: http://www.fineatschool.eu/?lang=pl

 

Projekt FAS ma na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i promowanie różnorodności w środowisku uczenia się, zapewnienie edukacyjnego sukcesu dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, w szczególności tych, które mieszkają na obszarach zagrożonych i/lub na obszarach o mniejszych możliwościach.

W ramach projektu planowane i rozwijane będą - pod nadzorem właściwych władz publicznych - określone działania eksperymentalne na poziomie polityki, w celu zapobiegania oraz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Do tego celu służyć będą badania, szkolenia i działania ewaluacyjne mające za zadanie stworzenie „podstaw”, które dadzą możliwość uczniom osiągnąć większą świadomość, zarówno pod względem umiejętności oraz chęci, jak również podstawowych wartości i kompetencji społecznych uwzgledniających urozmaicenie środowiska uczenia się, dzięki zastosowaniu edukacji włączającej, która wykorzystuje i integruje różne podejścia oparte na emocjonalnym wymiarze szkolnych doświadczeń. Działania te będą przydatne, ponieważ mają zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i zachęcić uczniów do wyboru odpowiedniego kierunku studiów w przyszłości, jak również mają za zadanie promować poszanowanie różnorodności, tolerancji i włączenia w środowisko szkolne.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są:

 • badania oceniające komfort uczniów w szkole;
 • opracowanie i testowanie europejskich praktyk i narzędzi pedagogicznych opartych na pedagogice inkluzyjnej oraz różnorodnych stylach uczenia się, które mogą poprawić kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów;
 • zaangażowanie nauczycieli szkół i trenerów w ścieżkę szkoleniową mającą na celu wymianę doświadczeń, opinii i myśli w odniesieniu do opracowanych europejskich praktyk pedagogicznych i narzędzi;
 • opracowanie ścieżki szkoleniowej dla rodziców;
 • ocena wpływu i upowszechnianie wyników projektu.

 Projekt został stworzony w oparciu o:

 • komunikat Komisji "Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020 ";
 • deklarację w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja;
 • ramy strategiczne kształcenia ET 2020 (Edukacja i Szkolenia 2020) opracowane przez grupę roboczą.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • do nauczycieli szkół podstawowych i średnich;
 • do uczniów szkół podstawowych i średnich;
 • do rodziców.

Z kim współpracujemy?:

 • TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (Włochy)
 • INSTITUTE FOR TRAINING OF PERSONNEL IN INTERNATIONAL ORGANIZATION (Bułgaria)
 • REGIONAL ADMINISTRATION PERNIK REGION (Bułgaria)
 • FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA ONLUS (Włochy)
 • SUPERFICIE 8 SRL (Włochy)
 • OXYS Management UG (Niemcy)

 

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

ICARO - PREVENTING SCHOOL VIOLENCE AND EXCLUSION THROUGH EMOTIONAL EDUCATION

Numer projektu: 2016-1-ES01-KA201-025508

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: Euroaccion (Hiszpania)

Czas trwania projektu:   01.09.2016 – 31.08.2019

Strona projektu: www.icaro-project.com

 

Współcześnie nauczyciele zmagają się z wieloma trudnościami w swojej codziennej pracy. Biurokracja związana z wdrażaniem nowych programów i reform, brak czasu oraz wsparcia ze strony rodziców dzieci, brak dostatecznej wiedzy  oraz umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub przejawiającymi zachowania agresywne, problem niepełnych rodzin.

Możemy stwierdzić, że bycie nauczycielem to nieustanne wyzwania oraz konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego jak i osobistego. W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem oznacza zmaganie się z wieloma bardzo trudnymi sytuacjami, takimi jak: radzenie sobie z ciągle zmieniającym się systemem edukacji, zarządzanie licznymi klasami, coraz częstsze zróżnicowane pochodzenie uczniów, problem redukcji etatów w placówkach edukacyjnych oraz wiele innych.

Uczniowie przejawiający agresywne zachowania często pochodzą z rodzin trudnych, gdzie mogą pojawić się problemy z uzależnieniami, przemocą, trudności adaptacyjne, brak kontroli i ograniczeń wewnątrz rodziny, brak zainteresowania za strony rodziców.

Dostarczanie nauczycielom narzędzi i wsparcia w pracy z właśnie takimi uczniami stanowi główne założenie projektu ICARO. Celem projektu  jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.

Co w tym celu robimy?

 • W oparciu o założenia edukacji nieformalnej stworzyliśmy program nauczania oraz podręcznik z nowymi narzędziami oraz metodami służącymi pracy z uczniem trudnym.
 • Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy międzynarodowe szkolenie nauczycieli przygotowujące ich do pracy według opracowanych przez nas metod.
 • W ciągu roku szkolnego zrealizowaliśmy warsztaty dla uczniów gimnazjum rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz uczące radzenia sobie z agresją i sytuacjami konfliktowymi.
 • Przygotowujemy polską wersję opracowanych materiałów dla zyskania szerszego grona odbiorców.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych
 • Do uczniów w wieku 11-16 lat oraz ich rodzin

Z kim współpracujemy?:

 • ISIS Follonica – Włochy
 • Institut IVIZ – Słowenia
 • Solski Center CELJE – Słowenia
 • IES – Eduardo Linares Lumeras – Hiszpania
 • REDU – Rete Educare ai Diritti Umani – Włochy
 • TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme - Włochy
 • EUROACCION – Asociacion Cultural Euroaccion Murcia – Hiszpania
 • Publiczne Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi - Polska

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl  

 

CHOICE - EMPOWERMENT PRACTICES FOR STUDENTS' CHOICE AGAINST INTERNET, DRUGS AND GAMBLING ADDICTION

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA201-026517

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Czas trwania projektu:   01.10.2016 – 30.09.2018

Strona projektu: http://www.the-choice-project.eu/

CHOICE to projekt Erasmus+, realizowany wraz z 7 instytucjami z 5 krajów Unii Europejskiej w ramach partnerstwa strategicznego (Akcja 2). Powołany zespół ekspertów opracuje innowacyjne praktyki mające na celu wsparcie uczniów w wieku 13-18 lat w zapobieganiu i zwalczaniu uzależnienia od Internetu, narkotyków oraz hazardu. Eksperci będą towarzyszyć uczniom w nieformalnym procesie uczenia się, w trakcie którego będą opracowywać scenariusze teatralne przedstawiające sytuacje związane z uzależnieniami. Dzięki temu młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą za sobą uzależnienia. Ponadto maja na celu uaktywnienie emocjonalnego procesu samoświadomości, który ułatwi dokonywanie właściwych wyborów.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych
 • Do uczniów w wieku 11-16 lat oraz ich rodzin

Z kim współpracujemy?:

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl  

ONCOLOGY GAMES

Numer projektu: 579801-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP

Program: Erasmus + Sport

Koordynator: TUCEP

Czas trwania projektu: 1.01.2017 – 30.06.2018 

Strona projektu: https://www.oncologygames.eu/pl/

 

Oncology Game to projektu realizowany w ramach akcji Erasmus+ Sport i jest przedsięwzięciem mającym na celu opracowanie zajęć sportowych na poziomie europejskim, które promują znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, integrację społeczną i dobre samopoczucie osób żyjących z rakiem. Głównym celem projektu, jest pokazanie, że przy odpowiedniej aktywności fizycznej i właściwym podejściu mentalnym, można walczyć z rakiem lub przynajmniej można przekonać pacjentów onkologicznych, że mogą żyć bez poczucia „ że są chorzy, że czują się źle”. Dodatkowo realizacja działań projektowych ma zachęcać i wspierać rozwój sportu pacjentów onkologicznych oraz podnosić kompetencje trenerów oraz pracowników obiektów sportowych w zakresie pracy z osobami chorymi na raka.

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

created by: Strony Internetowe Łódź