Erasmus

Projekty realizowane

CEIE AKTUALNIE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY EDUKACYJNE, OPIERAJĄCE SIĘ NA WYRÓWNYWANIU SZANS W DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ AKTYWNYM UCZESTNICTWIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM:

LIFE – LIFE SKILLS FOR IMPROVING PRIMARY SCHOOL ENVIRONMENT

Numer projektu: 2017-1-HU01-KA201-035988

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: Junior Achievement Hungary (Węgry)

Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2020

Strona projektu: www.likeproject.eu

 

Obniżenie średniej europejskiej liczby osób przedwcześnie kończących naukę
do poziomu poniżej 10% do 2020 r. jest jednym z głównych celów edukacyjnych strategii "Europa 2020". Inwestowanie w osiągnięcia edukacyjne młodych ludzi ma zasadnicze znaczenie dla perspektywy zatrudnienia każdej młodej osoby, co jest istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki, lecz także spójności społecznej. Inwestowanie w edukację pomaga przełamać cykl deprywacji i ubóstwa, które prowadzą do wykluczenia społecznego zbyt wielu osób w całej Europie.

Partnerstwo projektu LIKE, w oparciu o przydzielone role i obowiązki jego członków, ma na celu eksperymentowanie z działaniami terytorialnymi w celu poprawy dynamiki kontaktu między systemem szkolnym a populacją uczniów (w wieku 6-10 lat) w celu zmniejszenia zjawiska przedwczesnego porzucania szkoły. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez eksperymentalne wprowadzenia do programów szkoleniowych "umiejętności życiowych" jako niezależnej treści opartej na nowym elemencie w edukacji, tzw. "emocjonalnym wymiarze programu nauczania" oraz ustanowienie modelu kwalifikacji oraz stałego szkolenia nauczycieli.

Projekt LIKE ma na celu zaplanowanie i rozwinięcie konkretnych działań eksperymentalnych w celu zapobiegania i zmniejszania liczby osób przedwcześnie kończących naukę poprzez realizację warsztatów, ewaluacji i zajęć szkolnych ukierunkowanych na umiejętności życiowe.

Co w tym celu robimy?

 • Opracowujemy podręcznik, który będzie służyć jako kompendium wiedzy i ćwiczeń do pracy z uczniami w wieku 6-10 lat w celu rozwoju kompetencji życiowych u tej grupy wiekowej.
 • We współpracy z 18 nauczycielami szkół podstawowych z Polski i innych krajów partnerskich przeprowadzimy pilotaż podręcznika w celu ewaluacji wypracowanych w projekcie metod i technik.
 • Opracujemy ankiety badawcze adresowane do nauczycieli i rodziców służące ocenie oraz diagnozie kompetencji życiowych u uczniów.
 • Na podstawie przygotowanych ankiet zostaną przeprowadzone badania w szkołach, dzięki czemu będziemy w stanie ocenić skuteczność zrealizowanych w projekcie działań.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do nauczycieli szkół podstawowych
 • Do psychologów i pedagogów szkolnych
 • Do edukatorów oraz trenerów kompetencji psychospołecznych
 • Do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym

Z kim współpracujemy?:

 • ARTES sl. – Włochy
 • TATICS GROUP S.P.A. – Włochy
 • JAH - Junior Achievement Hungary – Węgry
 • RIE - Regional Department of Education – Pernik - Bułgaria
 • TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme - Włochy
 • EUROACCION – Asociacion Cultural Euroaccion Murcia – Hiszpania
 • AEVA – Associacao Para a Educacao Evalorizacao de Regiao de Aveiro- Portugalia
 • ITPIO – Institute for Training for Training of Personnel in International Organizations- Bułgaria

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: m.luczak@medyk.edu.pl

HEALTH – AN APPLICABLE CURRICULUM ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROFESSIONALS

Numer projektu:

2017-1-TR01-KA202-045736

Program:

Erasmus + KA202 – partnerstwo strategiczne w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Koordynator:

University of Gaziantep (Turcja)

Czas trwania projektu:

01.09.2017 – 31.08.2019

Strona projektu:

www.mepohs.com

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest jednym z ważniejszych zagadnień w polityce społecznej Unii Europejskiej. Mimo, że od 1994 roku obserwujemy spadek liczby wypadków przy pracy to odsetek ten jest nadal wysoki. Ponadto, w niektórych państwach członkowskich i niektórych sektorach gospodarki nadal występuje gwałtowny wzrost ich liczby.

BHP stało się jednym z podstawowych tytułów w polityce społecznej Unii Europejskiej, głównie dzięki swobodnemu przepływowi pracowników. Sytuacja ta doprowadziła do konieczności utworzenia wspólnych treści szkoleniowych w programach z zakresu BHP oraz podniesienia ogólnego poziomu świadomości w społeczeństwie. Wierzymy, że utworzenie wspólnego programu nauczania w programie szkoleń we wspomnianych obszarach przyczyni się do wzmocnienia jedności w obrębie kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej.

 

Projekt HEALTH to partnerstwo na rzecz poprawy i rozwoju nowych treści dydaktycznych dla profesjonalistów i przyszłych specjalistów właśnie z zakresu BHP.

 

Co w tym celu robimy?

 • Przeprowadziliśmy analizę potrzeb zawodowych wśród specjalistów z zakresu BHP.
 • Opracowujemy nowy program nauczania dostosowany do potrzeb wspomnianej grupy zawodowej.
 • Utworzymy platformę e-learningową, z której każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać o dowolnej porze i bez żadnych opłat szkoleniowych.
 • Zaprojektujemy aplikację mobilną by umożliwić jak najszerszy dostęp do naszych treści szkoleniowych.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do zawodowców i profesjonalistów z zakresu BHP
 • Do wykładowców, trenerów i szkoleniowców BHP
 • Osób związanych z biznesem i działalnością BHP
 • Przyszłych specjalistów w tej dziedzinie

 

Z kim współpracujemy?:

 • Turcja – University of Gaziantep
 • Niemcy - ARDA Beratung & Bildung GmbH
 • Hiszpania – Federacion Valenciana de Empresarios de la Construccion – FEVEC
 • Słowenia - Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto - Faculty of Health Sciences Nove mesto

 

Jak się z nami skontaktować?

http://facebook.com/ohsproject
http://twitter.com/OhsProject
http://instagram.com/turkeyohsproject

 

Kontakt do koordynatora krajowego: m.luczak@medyk.edu.pl

Partnerzy:

   
       
FAS – FINE AT SCHOOL

Numer projektu 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY

 

Projekt FAS ma na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i promowanie różnorodności w środowisku uczenia się, zapewnienie edukacyjnego sukcesu dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, w szczególności tych, które mieszkają na obszarach zagrożonych i/lub na obszarach o mniejszych możliwościach.

W ramach projektu planowane i rozwijane będą - pod nadzorem właściwych władz publicznych - określone działania eksperymentalne na poziomie polityki, w celu zapobiegania oraz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Do tego celu służyć będą badania, szkolenia i działania ewaluacyjne mające za zadanie stworzenie „podstaw”, które dadzą możliwość uczniom osiągnąć większą świadomość, zarówno pod względem umiejętności oraz chęci, jak również podstawowych wartości i kompetencji społecznych uwzgledniających urozmaicenie środowiska uczenia się, dzięki zastosowaniu edukacji włączającej, która wykorzystuje i integruje różne podejścia oparte na emocjonalnym wymiarze szkolnych doświadczeń. Działania te będą przydatne, ponieważ mają zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i zachęcić uczniów do wyboru odpowiedniego kierunku studiów w przyszłości, jak również mają za zadanie promować poszanowanie różnorodności, tolerancji i włączenia w środowisko szkolne.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są:

 • badania oceniające komfort uczniów w szkole;
 • opracowanie i testowanie europejskich praktyk i narzędzi pedagogicznych opartych na pedagogice inkluzyjnej oraz różnorodnych stylach uczenia się, które mogą poprawić kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów;
 • zaangażowanie nauczycieli szkół i trenerów w ścieżkę szkoleniową mającą na celu wymianę doświadczeń, opinii i myśli w odniesieniu do opracowanych europejskich praktyk pedagogicznych i narzędzi;
 • opracowanie ścieżki szkoleniowej dla rodziców;
 • ocena wpływu i upowszechnianie wyników projektu.

 

Projekt został stworzony w oparciu o:

 • komunikat Komisji "Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020 ";
 • deklarację w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja;
 • ramy strategiczne kształcenia ET 2020 (Edukacja i Szkolenia 2020) opracowane przez grupę roboczą.
SCHOOL STILL PLAYS

Numer projektu: 550482-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1-ECTB

 

Ogólnym założeniem projektu School Still Plays jest opracowanie oraz rozwój specyficznych działań pilotażowych mających na celu ograniczenie oraz zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji (ang. ESL – early school leaving) przez uczniów w wieku 11-18 lat poprzez realizacje określonych działań, tj.: badań, szkoleń, ewaluacji koncentrujących się głównie wokół problemu rozwoju szeroko rozumianych umiejętności życiowych (kompetencji psychospołecznych).

 

www.schoolstillplays.eu

MULTISPORT AGAINST PHYSICAL SEDENTARY

Numer projektu: 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia wśród dzieci w wieku 9-12 lat poprzez rozwijanie i popularyzację idei wielodyscyplinarności w sporcie, zwanej multisportem. Metoda polega na wykorzystaniu złożonych form aktywności fizycznej w celu harmonijnego oddziaływa-nia na zdrowie i rozwój młodego człowieka. Kluczowe zagadnienie w projekcie stanowi problem nadwagi i otyłości wśród dzieci. Jako jedną z przyczyn podaje się wpływ zagospodarowania przestrzennego (np. dostępność ścieżek rowerowych, odległość do szkoły) na nawyki związane z podróżowaniem po mieście. Projekt zakłada analizę zjawiska oraz wypracowanie konkretnych metod służących promocji aktywnej postawy wśród uczniów.

 

www.comewithusapp.eu

ICARO - PREVENTING SCHOOL VIOLENCE AND EXCLUSION THROUGH EMOTIONAL EDUCATION

Numer projektu: 2016-1-ES01-KA201-025508

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: Euroaccion (Hiszpania)

Czas trwania projektu:   01.09.2016 – 31.08.2019

Strona projektu: www.icaro-project.com

 

Współcześnie nauczyciele zmagają się z wieloma trudnościami w swojej codziennej pracy. Biurokracja związana z wdrażaniem nowych programów i reform, brak czasu oraz wsparcia ze strony rodziców dzieci, brak dostatecznej wiedzy  oraz umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub przejawiającymi zachowania agresywne, problem niepełnych rodzin.

Możemy stwierdzić, że bycie nauczycielem to nieustanne wyzwania oraz konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego jak i osobistego. W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem oznacza zmaganie się z wieloma bardzo trudnymi sytuacjami, takimi jak: radzenie sobie z ciągle zmieniającym się systemem edukacji, zarządzanie licznymi klasami, coraz częstsze zróżnicowane pochodzenie uczniów, problem redukcji etatów w placówkach edukacyjnych oraz wiele innych.

Uczniowie przejawiający agresywne zachowania często pochodzą z rodzin trudnych, gdzie mogą pojawić się problemy z uzależnieniami, przemocą, trudności adaptacyjne, brak kontroli i ograniczeń wewnątrz rodziny, brak zainteresowania za strony rodziców.

Dostarczanie nauczycielom narzędzi i wsparcia w pracy z właśnie takimi uczniami stanowi główne założenie projektu ICARO. Celem projektu  jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.

Co w tym celu robimy?

 • W oparciu o założenia edukacji nieformalnej stworzyliśmy program nauczania oraz podręcznik z nowymi narzędziami oraz metodami służącymi pracy z uczniem trudnym.
 • Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy międzynarodowe szkolenie nauczycieli przygotowujące ich do pracy według opracowanych przez nas metod.
 • W ciągu roku szkolnego zrealizowaliśmy warsztaty dla uczniów gimnazjum rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz uczące radzenia sobie z agresją i sytuacjami konfliktowymi.
 • Przygotowujemy polską wersję opracowanych materiałów dla zyskania szerszego grona odbiorców.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych
 • Do uczniów w wieku 11-16 lat oraz ich rodzin

Z kim współpracujemy?:

 • ISIS Follonica – Włochy
 • Institut IVIZ – Słowenia
 • Solski Center CELJE – Słowenia
 • IES – Eduardo Linares Lumeras – Hiszpania
 • REDU – Rete Educare ai Diritti Umani – Włochy
 • TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme - Włochy
 • EUROACCION – Asociacion Cultural Euroaccion Murcia – Hiszpania
 • Publiczne Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi - Polska

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: m.luczak@medyk.edu.pl

 

EMPOWERMENT PRACTICES FOR STUDENTS' CHOICE AGAINST INTERNET, DRUGS AND GAMBLING ADDICTION

Numer projektu: : 2016-1-PL01-KA201-026517

CHOICE to projekt Erasmus+, realizowany wraz z 7 instytucjami z 5 krajów Unii Europejskiej w ramach partnerstwa strategicznego (Akcja 2). Powołany zespół ekspertów opracuje innowacyjne praktyki mające na celu wsparcie uczniów w wieku 13-18 lat w zapobieganiu i zwalczaniu uzależnienia od Internetu, narkotyków oraz hazardu. Eksperci będą towarzyszyć uczniom w nieformalnym procesie uczenia się, w trakcie którego będą opracowywać scenariusze teatralne przedstawiające sytuacje związane z uzależnieniami. Dzięki temu młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą za sobą uzależnienia. Ponadto maja na celu uaktywnienie emocjonalnego procesu samoświadomości, który ułatwi dokonywanie właściwych wyborów.

ONCOLOGY GAMES

Numer projektu: : 579801-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP

 

Oncology Game to projektu realizowany w ramach akcji Erasmus+ Sport i jest przedsięwzięciem mającym na celu opracowanie zajęć sportowych na poziomie europejskim, które promują znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, integrację społeczną i dobre samopoczucie osób żyjących z rakiem. Głównym celem projektu, jest pokazanie, że przy odpowiedniej aktywności fizycznej i właściwym podejściu mentalnym, można walczyć z rakiem lub przynajmniej można przekonać pacjentów onkologicznych, że mogą żyć bez poczucia „ że są chorzy, że czują się źle”. Dodatkowo realizacja działań projektowych ma zachęcać i wspierać rozwój sportu pacjentów onkologicznych oraz podnosić kompetencje trenerów oraz pracowników obiektów sportowych w zakresie pracy z osobami chorymi na raka.

NARRATIBE EDUCATIONAL RESOURCES FOR SOCIO-PROFESSIONAL INCLUSION

Numer projektu: 2015- 1-BE01-KA204-013206

 

Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (NAR-SPI) to projekt, który ma na celu zwiększenie wykorzystania zasobów otwartej edukacji w procesie społecznej inkluzji. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie narzędzi edukacyjnych służących do rozwijania krytycznego myślenia i strategii poznawczych oraz syntezy i analizy. Partnerstwo przewiduje organizację szkoleń dla pracowników z sektora pomocy społecznej oraz tworzenie otwar tych zasobów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem metod narracji personalnej.

created by: Strony Internetowe Łódź