Erasmus

Projekty realizowane

CEIE AKTUALNIE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY EDUKACYJNE, OPIERAJĄCE SIĘ NA WYRÓWNYWANIU SZANS W DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ AKTYWNYM UCZESTNICTWIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM:

EXPERTISE – Exchange of practices to educate, recognize and train inclusive skills for employment

Numer projektu: 2017-2-ES02-KA205-009922

Program: KA205 – wymiana dobrych praktyk w dziedzinie młodzieży, partnerstwo strategiczne

Koordynator: Colegio Paula Montal - Hiszpania

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Strona projektu: www.expertiseproject.eu

 

EXPERTISE - wymiana dobrych praktyk w celu edukowania, uznania oraz szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu - jest międzynarodową inicjatywą, której realizacja zaplanowana jest do 31.08.2019. Koordynatorem projektu jest instytucja hiszpańska – Collegium Paula Montal z Logrono w regionie La Rioja. Ponadto w projekcie uczestniczą organizacje z: Bułgarii (ASPECT), Grecji (ACP), Litwy (VsT Eduplius) oraz Portugalii (PROANDI).

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ludzi młodych, zwłaszcza tych
o mniejszych możliwościach, w kontekście rozwoju ich kompetencji intra- i interpersonalnych, sprzyjających społecznemu włączeniu i umożliwiających im płynniejsze przejście ze środowiska edukacyjnego na rynek pracy. Dzięki współpracy pomiędzy różnymi instytucjami edukacyjnymi, prywatnymi instytucjami szkoleniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, EXPERTISE umożliwi utworzenie płaszczyzny komunikacji dla wymiany dobrych praktyk na poziomie europejskim odnoszących się do szkolenia ludzi młodych w celu zwiększenia ich zatrudnialności. Projekt zakłada realizację kilku spotkań partnerskich, których zadaniem będzie poznanie programów szkoleniowych skierowanych do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem, promocja współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, poprzez zadbanie o rozwój zawodowy ich członków, a także odkrycie najbardziej skutecznych metodologii we wspomnianych tematach. Inicjatywa umożliwi także testowanie oraz opracowanie ostatecznego produktu projektu – podręcznika na temat szkolenia ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem, w zakresie kompetencji intra-  i interpersonalnych w celu promocji społecznego włączenia oraz ułatwienia im wejścia na rynek pracy.

Do kogo adresujemy projekt EXPERTISE?

 • Do trenerów i edukatorów ludzi młodych oraz nauczycieli
 • Do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub poszukujących pracy

Z kim współpracujemy?

 • Eduplius – Litwa
 • Colegio Paula Montal – Hiszpania
 • Active Citizens Partnership - Grecja
 • Proandi - Consultores Associados, Lda – Portugalia
 • ASPECT - Management and intercultural relations – Bułgaria              

 

Jak się z nami skontaktować?

https://www.facebook.com/expertiseproject/

Kontakt do koordynatora krajowego: m.luczak@medyk.edu.pl

LIKE – LIFE SKILLS FOR IMPROVING PRIMARY SCHOOL ENVIRONMENT

Numer projektu: 2017-1-HU01-KA201-035988

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: Junior Achievement Hungary (Węgry)

Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2020

Strona projektu: www.likeproject.eu

 

Obniżenie średniej europejskiej liczby osób przedwcześnie kończących naukę
do poziomu poniżej 10% do 2020 r. jest jednym z głównych celów edukacyjnych strategii "Europa 2020". Inwestowanie w osiągnięcia edukacyjne młodych ludzi ma zasadnicze znaczenie dla perspektywy zatrudnienia każdej młodej osoby, co jest istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki, lecz także spójności społecznej. Inwestowanie w edukację pomaga przełamać cykl deprywacji i ubóstwa, które prowadzą do wykluczenia społecznego zbyt wielu osób w całej Europie.

Partnerstwo projektu LIKE, w oparciu o przydzielone role i obowiązki jego członków, ma na celu eksperymentowanie z działaniami terytorialnymi w celu poprawy dynamiki kontaktu między systemem szkolnym a populacją uczniów (w wieku 6-10 lat) w celu zmniejszenia zjawiska przedwczesnego porzucania szkoły. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez eksperymentalne wprowadzenia do programów szkoleniowych "umiejętności życiowych" jako niezależnej treści opartej na nowym elemencie w edukacji, tzw. "emocjonalnym wymiarze programu nauczania" oraz ustanowienie modelu kwalifikacji oraz stałego szkolenia nauczycieli.

Projekt LIKE ma na celu zaplanowanie i rozwinięcie konkretnych działań eksperymentalnych w celu zapobiegania i zmniejszania liczby osób przedwcześnie kończących naukę poprzez realizację warsztatów, ewaluacji i zajęć szkolnych ukierunkowanych na umiejętności życiowe.

Co w tym celu robimy?

 • Opracowujemy podręcznik, który będzie służyć jako kompendium wiedzy i ćwiczeń do pracy z uczniami w wieku 6-10 lat w celu rozwoju kompetencji życiowych u tej grupy wiekowej.
 • We współpracy z 18 nauczycielami szkół podstawowych z Polski i innych krajów partnerskich przeprowadzimy pilotaż podręcznika w celu ewaluacji wypracowanych w projekcie metod i technik.
 • Opracujemy ankiety badawcze adresowane do nauczycieli i rodziców służące ocenie oraz diagnozie kompetencji życiowych u uczniów.
 • Na podstawie przygotowanych ankiet zostaną przeprowadzone badania w szkołach, dzięki czemu będziemy w stanie ocenić skuteczność zrealizowanych w projekcie działań.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do nauczycieli szkół podstawowych
 • Do psychologów i pedagogów szkolnych
 • Do edukatorów oraz trenerów kompetencji psychospołecznych
 • Do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym

Z kim współpracujemy?:

 • ARTES sl. – Włochy
 • TATICS GROUP S.P.A. – Włochy
 • JAH - Junior Achievement Hungary – Węgry
 • RIE - Regional Department of Education – Pernik - Bułgaria
 • TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme - Włochy
 • EUROACCION – Asociacion Cultural Euroaccion Murcia – Hiszpania
 • AEVA – Associacao Para a Educacao Evalorizacao de Regiao de Aveiro- Portugalia
 • ITPIO – Institute for Training for Training of Personnel in International Organizations- Bułgaria

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: m.luczak@medyk.edu.pl

HEALTH – AN APPLICABLE CURRICULUM ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROFESSIONALS

Numer projektu:

2017-1-TR01-KA202-045736

Program:

Erasmus + KA202 – partnerstwo strategiczne w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Koordynator:

University of Gaziantep (Turcja)

Czas trwania projektu:

01.09.2017 – 31.08.2019

Strona projektu:

www.mepohs.com

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest jednym z ważniejszych zagadnień w polityce społecznej Unii Europejskiej. Mimo, że od 1994 roku obserwujemy spadek liczby wypadków przy pracy to odsetek ten jest nadal wysoki. Ponadto, w niektórych państwach członkowskich i niektórych sektorach gospodarki nadal występuje gwałtowny wzrost ich liczby.

BHP stało się jednym z podstawowych tytułów w polityce społecznej Unii Europejskiej, głównie dzięki swobodnemu przepływowi pracowników. Sytuacja ta doprowadziła do konieczności utworzenia wspólnych treści szkoleniowych w programach z zakresu BHP oraz podniesienia ogólnego poziomu świadomości w społeczeństwie. Wierzymy, że utworzenie wspólnego programu nauczania w programie szkoleń we wspomnianych obszarach przyczyni się do wzmocnienia jedności w obrębie kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej.

 

Projekt HEALTH to partnerstwo na rzecz poprawy i rozwoju nowych treści dydaktycznych dla profesjonalistów i przyszłych specjalistów właśnie z zakresu BHP.

 

Co w tym celu robimy?

 • Przeprowadziliśmy analizę potrzeb zawodowych wśród specjalistów z zakresu BHP.
 • Opracowujemy nowy program nauczania dostosowany do potrzeb wspomnianej grupy zawodowej.
 • Utworzymy platformę e-learningową, z której każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać o dowolnej porze i bez żadnych opłat szkoleniowych.
 • Zaprojektujemy aplikację mobilną by umożliwić jak najszerszy dostęp do naszych treści szkoleniowych.

 

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do zawodowców i profesjonalistów z zakresu BHP
 • Do wykładowców, trenerów i szkoleniowców BHP
 • Osób związanych z biznesem i działalnością BHP
 • Przyszłych specjalistów w tej dziedzinie

 

Z kim współpracujemy?:

 • Turcja – University of Gaziantep
 • Niemcy - ARDA Beratung & Bildung GmbH
 • Hiszpania – Federacion Valenciana de Empresarios de la Construccion – FEVEC
 • Słowenia - Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto - Faculty of Health Sciences Nove mesto

 

Jak się z nami skontaktować?

http://facebook.com/ohsproject
http://twitter.com/OhsProject
http://instagram.com/turkeyohsproject

 

Kontakt do koordynatora krajowego: m.luczak@medyk.edu.pl

Partnerzy:

   
       
FAS – FINE AT SCHOOL

Numer projektu 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY

 

Projekt FAS ma na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i promowanie różnorodności w środowisku uczenia się, zapewnienie edukacyjnego sukcesu dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, w szczególności tych, które mieszkają na obszarach zagrożonych i/lub na obszarach o mniejszych możliwościach.

W ramach projektu planowane i rozwijane będą - pod nadzorem właściwych władz publicznych - określone działania eksperymentalne na poziomie polityki, w celu zapobiegania oraz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Do tego celu służyć będą badania, szkolenia i działania ewaluacyjne mające za zadanie stworzenie „podstaw”, które dadzą możliwość uczniom osiągnąć większą świadomość, zarówno pod względem umiejętności oraz chęci, jak również podstawowych wartości i kompetencji społecznych uwzgledniających urozmaicenie środowiska uczenia się, dzięki zastosowaniu edukacji włączającej, która wykorzystuje i integruje różne podejścia oparte na emocjonalnym wymiarze szkolnych doświadczeń. Działania te będą przydatne, ponieważ mają zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i zachęcić uczniów do wyboru odpowiedniego kierunku studiów w przyszłości, jak również mają za zadanie promować poszanowanie różnorodności, tolerancji i włączenia w środowisko szkolne.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są:

 • badania oceniające komfort uczniów w szkole;
 • opracowanie i testowanie europejskich praktyk i narzędzi pedagogicznych opartych na pedagogice inkluzyjnej oraz różnorodnych stylach uczenia się, które mogą poprawić kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów;
 • zaangażowanie nauczycieli szkół i trenerów w ścieżkę szkoleniową mającą na celu wymianę doświadczeń, opinii i myśli w odniesieniu do opracowanych europejskich praktyk pedagogicznych i narzędzi;
 • opracowanie ścieżki szkoleniowej dla rodziców;
 • ocena wpływu i upowszechnianie wyników projektu.

 

Projekt został stworzony w oparciu o:

 • komunikat Komisji "Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020 ";
 • deklarację w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja;
 • ramy strategiczne kształcenia ET 2020 (Edukacja i Szkolenia 2020) opracowane przez grupę roboczą.
ICARO - PREVENTING SCHOOL VIOLENCE AND EXCLUSION THROUGH EMOTIONAL EDUCATION

Numer projektu: 2016-1-ES01-KA201-025508

Program: Erasmus + KA201 – partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

Koordynator: Euroaccion (Hiszpania)

Czas trwania projektu:   01.09.2016 – 31.08.2019

Strona projektu: www.icaro-project.com

 

Współcześnie nauczyciele zmagają się z wieloma trudnościami w swojej codziennej pracy. Biurokracja związana z wdrażaniem nowych programów i reform, brak czasu oraz wsparcia ze strony rodziców dzieci, brak dostatecznej wiedzy  oraz umiejętności w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub przejawiającymi zachowania agresywne, problem niepełnych rodzin.

Możemy stwierdzić, że bycie nauczycielem to nieustanne wyzwania oraz konieczność ustawicznego rozwoju zawodowego jak i osobistego. W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem oznacza zmaganie się z wieloma bardzo trudnymi sytuacjami, takimi jak: radzenie sobie z ciągle zmieniającym się systemem edukacji, zarządzanie licznymi klasami, coraz częstsze zróżnicowane pochodzenie uczniów, problem redukcji etatów w placówkach edukacyjnych oraz wiele innych.

Uczniowie przejawiający agresywne zachowania często pochodzą z rodzin trudnych, gdzie mogą pojawić się problemy z uzależnieniami, przemocą, trudności adaptacyjne, brak kontroli i ograniczeń wewnątrz rodziny, brak zainteresowania za strony rodziców.

Dostarczanie nauczycielom narzędzi i wsparcia w pracy z właśnie takimi uczniami stanowi główne założenie projektu ICARO. Celem projektu  jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.

Co w tym celu robimy?

 • W oparciu o założenia edukacji nieformalnej stworzyliśmy program nauczania oraz podręcznik z nowymi narzędziami oraz metodami służącymi pracy z uczniem trudnym.
 • Zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy międzynarodowe szkolenie nauczycieli przygotowujące ich do pracy według opracowanych przez nas metod.
 • W ciągu roku szkolnego zrealizowaliśmy warsztaty dla uczniów gimnazjum rozwijające kompetencje psychospołeczne oraz uczące radzenia sobie z agresją i sytuacjami konfliktowymi.
 • Przygotowujemy polską wersję opracowanych materiałów dla zyskania szerszego grona odbiorców.

Do kogo adresujemy nasz projekt?

 • Do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych
 • Do uczniów w wieku 11-16 lat oraz ich rodzin

Z kim współpracujemy?:

 • ISIS Follonica – Włochy
 • Institut IVIZ – Słowenia
 • Solski Center CELJE – Słowenia
 • IES – Eduardo Linares Lumeras – Hiszpania
 • REDU – Rete Educare ai Diritti Umani – Włochy
 • TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme - Włochy
 • EUROACCION – Asociacion Cultural Euroaccion Murcia – Hiszpania
 • Publiczne Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi - Polska

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: m.luczak@medyk.edu.pl

 

CHOICE - EMPOWERMENT PRACTICES FOR STUDENTS' CHOICE AGAINST INTERNET, DRUGS AND GAMBLING ADDICTION

Numer projektu: : 2016-1-PL01-KA201-026517

CHOICE to projekt Erasmus+, realizowany wraz z 7 instytucjami z 5 krajów Unii Europejskiej w ramach partnerstwa strategicznego (Akcja 2). Powołany zespół ekspertów opracuje innowacyjne praktyki mające na celu wsparcie uczniów w wieku 13-18 lat w zapobieganiu i zwalczaniu uzależnienia od Internetu, narkotyków oraz hazardu. Eksperci będą towarzyszyć uczniom w nieformalnym procesie uczenia się, w trakcie którego będą opracowywać scenariusze teatralne przedstawiające sytuacje związane z uzależnieniami. Dzięki temu młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą za sobą uzależnienia. Ponadto maja na celu uaktywnienie emocjonalnego procesu samoświadomości, który ułatwi dokonywanie właściwych wyborów.

ONCOLOGY GAMES

Numer projektu: : 579801-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP

 

Oncology Game to projektu realizowany w ramach akcji Erasmus+ Sport i jest przedsięwzięciem mającym na celu opracowanie zajęć sportowych na poziomie europejskim, które promują znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, integrację społeczną i dobre samopoczucie osób żyjących z rakiem. Głównym celem projektu, jest pokazanie, że przy odpowiedniej aktywności fizycznej i właściwym podejściu mentalnym, można walczyć z rakiem lub przynajmniej można przekonać pacjentów onkologicznych, że mogą żyć bez poczucia „ że są chorzy, że czują się źle”. Dodatkowo realizacja działań projektowych ma zachęcać i wspierać rozwój sportu pacjentów onkologicznych oraz podnosić kompetencje trenerów oraz pracowników obiektów sportowych w zakresie pracy z osobami chorymi na raka.

created by: Strony Internetowe Łódź