Erasmus

Projekty realizowane

CEIE AKTUALNIE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY EDUKACYJNE, OPIERAJĄCE SIĘ NA WYRÓWNYWANIU SZANS W DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ AKTYWNYM UCZESTNICTWIE W ŻYCIU SPOŁECZNYM:

FAS – FINE AT SCHOOL

Numer projektu 582954-EPP-1-2016-2-ES-EPPKA3-PI-POLICY

 

Projekt FAS ma na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i promowanie różnorodności w środowisku uczenia się, zapewnienie edukacyjnego sukcesu dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, w szczególności tych, które mieszkają na obszarach zagrożonych i/lub na obszarach o mniejszych możliwościach.

W ramach projektu planowane i rozwijane będą - pod nadzorem właściwych władz publicznych - określone działania eksperymentalne na poziomie polityki, w celu zapobiegania oraz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Do tego celu służyć będą badania, szkolenia i działania ewaluacyjne mające za zadanie stworzenie „podstaw”, które dadzą możliwość uczniom osiągnąć większą świadomość, zarówno pod względem umiejętności oraz chęci, jak również podstawowych wartości i kompetencji społecznych uwzgledniających urozmaicenie środowiska uczenia się, dzięki zastosowaniu edukacji włączającej, która wykorzystuje i integruje różne podejścia oparte na emocjonalnym wymiarze szkolnych doświadczeń. Działania te będą przydatne, ponieważ mają zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i zachęcić uczniów do wyboru odpowiedniego kierunku studiów w przyszłości, jak również mają za zadanie promować poszanowanie różnorodności, tolerancji i włączenia w środowisko szkolne.

Oczekiwanymi rezultatami projektu są:

  • badania oceniające komfort uczniów w szkole;
  • opracowanie i testowanie europejskich praktyk i narzędzi pedagogicznych opartych na pedagogice inkluzyjnej oraz różnorodnych stylach uczenia się, które mogą poprawić kompetencje emocjonalne i społeczne uczniów;
  • zaangażowanie nauczycieli szkół i trenerów w ścieżkę szkoleniową mającą na celu wymianę doświadczeń, opinii i myśli w odniesieniu do opracowanych europejskich praktyk pedagogicznych i narzędzi;
  • opracowanie ścieżki szkoleniowej dla rodziców;
  • ocena wpływu i upowszechnianie wyników projektu.

 

Projekt został stworzony w oparciu o:

  • komunikat Komisji "Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020 ";
  • deklarację w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja;
  • ramy strategiczne kształcenia ET 2020 (Edukacja i Szkolenia 2020) opracowane przez grupę roboczą.
SCHOOL STILL PLAYS

Numer projektu: 550482-LLP-1-2013-1-IT-KA1-KA1-ECTB

 

Ogólnym założeniem projektu School Still Plays jest opracowanie oraz rozwój specyficznych działań pilotażowych mających na celu ograniczenie oraz zapobieganie przedwczesnemu opuszczaniu systemu edukacji (ang. ESL – early school leaving) przez uczniów w wieku 11-18 lat poprzez realizacje określonych działań, tj.: badań, szkoleń, ewaluacji koncentrujących się głównie wokół problemu rozwoju szeroko rozumianych umiejętności życiowych (kompetencji psychospołecznych).

 

www.schoolstillplays.eu

MULTISPORT AGAINST PHYSICAL SEDENTARY

Numer projektu: 567236-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia wśród dzieci w wieku 9-12 lat poprzez rozwijanie i popularyzację idei wielodyscyplinarności w sporcie, zwanej multisportem. Metoda polega na wykorzystaniu złożonych form aktywności fizycznej w celu harmonijnego oddziaływa-nia na zdrowie i rozwój młodego człowieka. Kluczowe zagadnienie w projekcie stanowi problem nadwagi i otyłości wśród dzieci. Jako jedną z przyczyn podaje się wpływ zagospodarowania przestrzennego (np. dostępność ścieżek rowerowych, odległość do szkoły) na nawyki związane z podróżowaniem po mieście. Projekt zakłada analizę zjawiska oraz wypracowanie konkretnych metod służących promocji aktywnej postawy wśród uczniów.

 

www.comewithusapp.eu

PREVENTING SCHOOL VIOLENCE AND EXCLUSION THROUGH EMOTIONAL EDUCATION

Numer projektu: 2016-1-ES01-KA201-025508

 

Celem projektu jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia. Celami projektu są: ocena potrzeb zawodowych nauczycieli odnośnie pracy z młodzieżą przejawiającymi skłonności do agresji, stworzenie programu nauczania oraz podręcznika z nowymi narzędziami oraz metodami opartymi na założeniach edukacji nieformalnej, praca z uczniami wymagającymi szczególnej opieki.

EMPOWERMENT PRACTICES FOR STUDENTS' CHOICE AGAINST INTERNET, DRUGS AND GAMBLING ADDICTION

Numer projektu: : 2016-1-PL01-KA201-026517

CHOICE to projekt Erasmus+, realizowany wraz z 7 instytucjami z 5 krajów Unii Europejskiej w ramach partnerstwa strategicznego (Akcja 2). Powołany zespół ekspertów opracuje innowacyjne praktyki mające na celu wsparcie uczniów w wieku 13-18 lat w zapobieganiu i zwalczaniu uzależnienia od Internetu, narkotyków oraz hazardu. Eksperci będą towarzyszyć uczniom w nieformalnym procesie uczenia się, w trakcie którego będą opracowywać scenariusze teatralne przedstawiające sytuacje związane z uzależnieniami. Dzięki temu młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą za sobą uzależnienia. Ponadto maja na celu uaktywnienie emocjonalnego procesu samoświadomości, który ułatwi dokonywanie właściwych wyborów.

ONCOLOGY GAMES

Numer projektu: : 579801-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP

 

Oncology Game to projektu realizowany w ramach akcji Erasmus+ Sport i jest przedsięwzięciem mającym na celu opracowanie zajęć sportowych na poziomie europejskim, które promują znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, integrację społeczną i dobre samopoczucie osób żyjących z rakiem. Głównym celem projektu, jest pokazanie, że przy odpowiedniej aktywności fizycznej i właściwym podejściu mentalnym, można walczyć z rakiem lub przynajmniej można przekonać pacjentów onkologicznych, że mogą żyć bez poczucia „ że są chorzy, że czują się źle”. Dodatkowo realizacja działań projektowych ma zachęcać i wspierać rozwój sportu pacjentów onkologicznych oraz podnosić kompetencje trenerów oraz pracowników obiektów sportowych w zakresie pracy z osobami chorymi na raka.

NARRATIBE EDUCATIONAL RESOURCES FOR SOCIO-PROFESSIONAL INCLUSION

Numer projektu: 2015- 1-BE01-KA204-013206

 

Metody Narracyjne dla Integracji Społeczno-Zawodowej (NAR-SPI) to projekt, który ma na celu zwiększenie wykorzystania zasobów otwartej edukacji w procesie społecznej inkluzji. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie narzędzi edukacyjnych służących do rozwijania krytycznego myślenia i strategii poznawczych oraz syntezy i analizy. Partnerstwo przewiduje organizację szkoleń dla pracowników z sektora pomocy społecznej oraz tworzenie otwar tych zasobów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem metod narracji personalnej.

created by: Strony Internetowe Łódź