Poznaj nas bliżej...

Katedra Dietetyki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Kontakt:

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Profesor zwyczajny, kierownik przedmiotów

Specjalista epidemiologii, mikrobiologii, chorób zakaźnych

a.grzybowski@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 - obecnie– profesor zw. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2007 - 2012 profesor  zw. Katedry Higieny i Epidemiologii UM w Łodzi,
 • 1995-2007 kierownik Katedry Higieny i Epidemiologii AM i UM w Łodzi, kierownik Zakładu Higieny Żywienia i Epidemiologii
 • 1990 -1995 kierownik Zakładu Medycyny Zapobiegawczej WAM,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 1999 – 2014 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii
 • 2004-obecnie Członek Rady Redakcyjnej „Problemów Higieny i Epidemiologii 2003- obecnie Członek Rady Naukowej Instytutu Med. Pracy w Łodzi           
 • 16 stycznia 1996 Tytuł profesora nauk medycznych Prezydent RP 
 • Promotor 9 doktoratów, Kierownik 23 specjalizacji, 23 przewodów mgr

Wybrane publikacje:

 • Marta Niedźwiedzka, Andrzej Grzybowski; Sposób żywienia wybranej grupy lekarzy. Probl.Hig.Epidemiol.2011,92(4):973-976 
 • Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski; Zawartość składników odżywczych w dietach wybranej subpopulacji lekarzy. Część I. . Probl Hig Epidemiol 2013, 94(4): 773-779
 • Eliza Kowalczyk, Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski; "Czynniki wpływające na ocenę przez pacjentów dostępu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego"  Hig Public Healt 2014, 49(1):
 • Jethon Z., Grzybowski A. (red.): Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa.Wyd.2 Warszawa:PZWL, 2000, 472 s. ISBN 83-200-2432-3.
 • Grzybowski A. „Zakażenia związane z opieką zdrowotną” rozdział w: „Epidemiologia w zdrowiu publicznym” PZWL Warszawa 2010, 206-223.

Zainteresowania badawcze:

 • analiza epidemiologiczna sposobu żywienia i stanu odżywienia młodzieży uczącej się i studiującej, środowiska lekarzy,
 • identyfikacja i profilaktyka  odżywieniowych  czynników ryzyka.
 • identyfikacja i ocena uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych subpopulacji;
prof. dr. hab. n. med. Barbara Kamer

Kontakt:

 

Prof. zw. dr. hab. n. med. Barbara  Kamer 

Wykładowca

b.kamer@medyk.com.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011r. – obecnie -  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Specjalista z zakresu Pediatrii.
 • Specjalista z zakresu Alergologii.

Zainteresowania badawcze:

 • Dietoprofilaktyka
 • Terapia chorób dietozależnych
dr Marta Figwer

Kontakt:

 

dr n. med.  Marta Figwer

adiunkt

marta.figwer@gmail.com

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 – obecnie - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - adiunkt
 • 2001 – obecnie – Oddział Kardiologii i Poradnia Kardiologiczna, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu – starszy asystent
 • 2007-2009 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii – asystent
 • 2002-2006 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii – studium doktoranckie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • specjalista w dziedzinie  chorób wewnętrznych
 • specjalista w dziedzinie kardiologii
 • członkostwo w Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wybrane publikacje:

 • Dieta w profilaktyce i leczeniu chorób rozwijających się na tle miażdżycy. (Łódź, 2013). 
 • Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(1): 89-93 
 • Ogólnopolskie badanie jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45-60 lat. Cz. 7. Badania kobiet z województwa łódzkiego. Probl Hig Epidemiol 2009, 90(4): 530-535 
 • Tryb żywienia i wartość odżywcza posiłków w dietach młodzieży akademickiej. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, XXXII, suplement Nr 1 cz. II; 1051-1056
 • Spożycie witamin antyoksydacyjnych przez młodzież eksponowaną na dym tytoniowy. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, XXXII, suplement Nr 1 cz. II; 790-795
 • The frequency of lipid profile disorders among college students. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects, Gozdek N., Sygit M. (red),  Lublin, 2005: 257-261
 • Increased arterial blood pressure in college students as a significant risk factor in cardiovascular diseases. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects, Gozdek N., Sygit M. (red),  Lublin, 2005: 262-267
 • Częstość występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u młodzieży akademickiej. Folia Medica Lodziensia, 2/2005, 32:165-174

Zainteresowania badawcze:

 • Profilaktyka i leczenie przewlekłych chorób dietozależnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób rozwijających się na tle miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń metabolicznych (cukrzyca typu 2, zaburzenia lipidowe).
 • Ocena stanu odżywienia; rozpoznawanie i leczenie niedoborów i nadmiarów pokarmowych.  Świadomość prozdrowotna, promocja zdrowia, profilaktyka.
dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

dr Agnieszka Gutowska - Wyka

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

adiunkt

a.gutowska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011- nadal – starszy wykładowca/ obecnie adiunkt w WSBiNoZ w Łodzi
 • 1998 – 2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi
 • 1999 do 2001 –psycholog w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”
 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”,
 • 2009 - – uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 2007 - – uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi 
 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową
 • 2004 - dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa doktorska pt. „Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u dzieci i młodzieży”)
 • 1999 – ukończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Twórczości w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89
 • Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd.  Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103
 • Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113
 • Edukacja rodziców jako ważny czynnik profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), LIFELONG LEARNING, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 265- 273
 •  
 • Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193
 • „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33
 • Dziecko z nadwagą i otyłością podmiotem oddziaływań psychologicznych [w:] M. Wojciechowska (red), Wyzwania współczesnej pediatrii. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE w Łodzi , Łódź, 217-228

Zainteresowania badawcze:

 • psychodietetyka (psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości, a także innych zaburzeń
  odżywiania),
 • psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych
 • psychologia zdrowia,
 • psychologia stresu,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia wychowawcza
dr Ewa Nowacka

Kontakt:

 

dr n. przyr. Ewa Nowacka

adiunkt

garbusnch@wp.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2014 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2009 – 2014 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2011 starszy wykładowca w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii  Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1982 – 1994 adiunkt w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w realizacji między innymi:

 • umowy polsko-amerykańska PL-83-480 z decyzją nr MZ/HHS-90-24 II FMC, okres realizacji: 1990- 1994 nt.: Poziom żelaza u kobiet w wieku rozrodczym w Polsce: oszacowanie poziomu żelaza u matki i dziecka.
 • projektu nt. Kreowania postaw i zachowań negujących palenie tytoniu w środowisku szkoły średniej. PT/113/2000, Instytut Onkologii w Warszawie.
 • umowy zawartej z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie: Opracowanie wytycznych do oceny stanu zdrowia dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych, okres realizacji 1986-1990.

Uczestniczyłam w realizacji prac statutowych w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat:

 • Oceny stanu odżywienia i wyżywienia dzieci i kobiet w wieku rozrodczym.
 • Identyfikacji i oceny uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych populacji.

Wybrane publikacje:

 • Nowacka, M. Łaszek, A. F. Szatko: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Problemy higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1),114-119.
 • Nowacka, M. Łaszek, A. Gawron-Skarbek, F. Szatko Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), 461-465.
 • Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska – Stankiewicz I.: Aktywność rekreacyjno – sportowa młodzieży szkolnej, w  pracy zbiorowej nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Wyd Promocyjne Albatros, Szczecin 2006.
 • Nowacka E., Grzybowski A., Topola J.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Problemy Higieny, 2001, 73, 133-137.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Topola J.: Sposób żywienia a wykształcenie łódzkich kobiet ciężarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 33, 3, 221-226.
 • Świtoniak T., Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Lipecka K.: Żywienie wybranych grup kobiet z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu fizjologicznego. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32,1, 63-68.
 • Zimna-Walendzik E., Nowacka E., Rafalski H.: Oszacowanie stanu żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Pol. Merk. Lek. 1997, 2, 9, 1-4.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Rafalski H., Topola J.: Oszacowanie zapasów żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Wiad. Lek. 1997, L, 7-9, 184-189.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia i jego uwarunkowania
 • Jakość zdrowotna żywności
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne
dr Konrad Pyziak

Kontakt:

 

Dr n. med. Konrad Pyziak

adiunkt

konrad.pyziak@poczta.fml

k.pyziak@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 - obecnie - specjalista alergolog - Grupa Lux Med w Łodzi i Warszawie
 • 2012 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2001 – 2013 - asystent w II Klinice Pediatrii i Alergologii a następnie w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014 - Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie alergologii
 • 2009 - Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii
 • 2008 - Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych:

            Praca doktorska: Naturalny przebieg alergii pokarmowej IgE-zależnej
            rozpoznanej u dzieci w pierwszych trzech latach życia

Wybrane publikacje:

 • Pyziak K., Kamer B. Natural history of IgE-dependent food allergy diagnosed in children during the first three years of life. Adv. Med. Sci. 2011,56(1),48-55.
 • Kamer B., Pasowska R., Pyziak K., Kamer-Bartosińska A. Evaluation of exposure to passive smoking in infants and small children with food allergy. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Wydawnictwo Wschód. Lublin 2007,1254-1256.
 • Kamer B., Sujecka K., Pyziak K., Sobczyńska K., Kamer-Bartosińska A., Banasik M., Lukamowicz J. Analysis of immunological system selected parameters in infents and small children with IgE-dependent cow’s milk allergy. Polish J. Environ. Stud. 2007,16(61),223-226.

Zainteresowania badawcze:

choroby alergiczne, choroby dzieci, choroby gastroenterologiczne, żywienie kliniczne

dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Kontakt:

 

dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska

adiunkt

a.sztekmiller@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, X 2015- obecnie Pełnomocnik Prodziekan ds. Dietetyki WSBiNoZ
 • od X 2011 - obecnie Opiekun praktyk na kierunku Dietetyka poziom licencjat
 • od X 2016 - obecnie Opiekun praktyk na kierunku Dietetyka magisterskie
 • od X 2016 - obecnie - Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka V 2011-IX 2015 Pełnomocnik v-ce Kanclerza ds. Dietetyki WSBiNoZ luty–maj 2015 konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (restauracja z cateringiem dietetycznym)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • X.2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • X.2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child, współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Zainteresowania badawcze:

 • Technologia żywności i żywienia
 • Dietetyka
dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

dr n med. Katarzyna Wielemborek-Musiał

adiunkt

Kasia-musial@tlen.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2006 – obecnie – starszy specjalista ds. nauki i dydaktyki Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycyny Sportowej UM
 • 2000-obecnie pielęgniarka od 2008 roku stanowisko koordynująco-zarządzające NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Kwalifikacje:

 • posiadanie uprawnień pedagogicznych
 • ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • ukończony kurs udoskonalający z dietetyki
 • kurs badania fizykalnego
 • kurs ordynowania i wypisywania recept
 • kurs zarządzania w opiece zdrowotnej w trakcie

Udział w sympozjach medycyny sportowej i nadciśnienia tętniczego oraz innych sympozjach naukowo-szkoleniowych

Wybrane publikacje:

 • Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2016, Article ID 5607507, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/5607507

Zainteresowania badawcze:

Medycyna sportowa i zapobiegawcza, odpowiedź presyjna na wysiłek fizyczny, antropometria, rehabilitacja kardiologiczna, żywienie w różnych dyscyplinach sportowych

mgr Paweł Drużek

Kontakt:

 

mgr Paweł Drużek

 

wykładowca

mentalnytrening@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – 2015 – wykładowca w WSS w Łodzi
 • 2013 – obecnie – wykładowca na WSBiNoZ w Łodzi,
 • 2013 – obecnie – wykładowca w SAN w Łodzi,
 • 2013 – obecnie – psycholog sportu w Orto Med Sport w Łodzi
 • 2012 – obecnie – psycholog sportu, prowadzenie własnej działalności

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2011 – 2016 UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Kierunek: Socjologia, specjalizacja w zakresie socjologii sportu, 4 lata studiów zakończone, bez obrony pracy doktorskiej.
 • 2012 – Szkolenie I i II stopnia EEG Biofeedback w zastosowaniach klinicznych oraz w diagnostyce i treningu sportowym.
 • 2010 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Kierunek: Psychologia sportu, studia podyplomowe.
 • 2009 – UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu, Kierunek: Pedagogika: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, tytuł magistra.
 • 2009 – UŁ, Wydział nauk o Wychowaniu, Kierunek: Psychologia: Klinika i Zdrowie, tytuł magistra.

Wybrane publikacje:

„Trener Tysiąclecia” Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 4. Monografia, rok 2014.

Recenzja książki Briana Hemmingsa i Tima Holdera „Psychologia sportu. Studia przypadków W Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5(106)/15, strony 97-101.

Zainteresowania badawcze:

Psychologia sportu

mgr Natalia Kociuga

Kontakt:

 

Mgr Natalia Kociuga

asystent

nkociuga@gmail.com

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • Marzec - maj 2016 wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • Marzec - maj 2015   wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • 2015 – obecnie     asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2011 – obecnie  fizjoterapeuta oraz specjalista ds. zarządzania placówkami ochrony zdrowia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Komed w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 - Udział w badaniu „Ocena wpływu magnetostymulacji za pomocą systemu Viofor JPS na parametry biochemiczne i funkcjonowanie wysiłku fizycznego u osób aktywnie uprawiających sport.”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2015 - Udział w badaniu „Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości o różnej charakterystyce fizycznej na stężenie markerów obrotu kostnego w surowicy krwi u pacjentów hemodializowanych.”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • 2014 – obecnie Główny badacz w badaniu „Ocena wpływu wybranych metod fizykalnych i kinezyterapeutycznych na efekty rehabilitacji u pacjentów z dolną ostrogą piętową.”
 • 2014 – obecnie – studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • 2013 – 2014 – studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej” na Politechnice Łódzkiej. Uzyskany tytuł: specjalista ds. zarządzania placówkami ochrony zdrowia.
 • 2013 - Główny badacz w badaniu „Ocena funkcji ręki po zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych u chorych po leczeniu operacyjnym zespołu cieśni nadgarstka”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • 2008 – 2013 – magister fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Kierunek Fizjoterapia. Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

 

Wybrane publikacje:

 • „Ocena postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym”, Fizjoterapia Polska 2/2017
 • „Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu leczenia objawowej ostrogi piętowej”, Wiadomości Lekarskie 2016: vol. 69, nr 6,
 • „Całościowa ocena jakości zdrowia fizycznego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym po zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych. Część 1.”, Wiadomości Lekarskie 2016: Vol. 69, nr 1,

Zainteresowania badawcze:

 • Nieinwazyjne metody usprawniania leczniczego,
 • Wpływ aktywności na procesy inwolucji sprawności fizycznej,
 • Rehabilitacja jako uzupełnienie leczenia operacyjnego,
 • Zastosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie okołooperacyjnym,
 • Nowoczesne formy treningu sportowego

created by: Strony Internetowe Łódź