Poznaj nas bliżej...

Katedra Dietetyki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Kontakt:

 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Profesor zwyczajny, kierownik przedmiotów

Specjalista epidemiologii, mikrobiologii, chorób zakaźnych

a.grzybowski@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 - obecnie– profesor zw. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2007 - 2012 profesor  zw. Katedry Higieny i Epidemiologii UM w Łodzi,
 • 1995-2007 kierownik Katedry Higieny i Epidemiologii AM i UM w Łodzi, kierownik Zakładu Higieny Żywienia i Epidemiologii
 • 1990 -1995 kierownik Zakładu Medycyny Zapobiegawczej WAM,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 1999 – 2014 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii
 • 2004-obecnie Członek Rady Redakcyjnej „Problemów Higieny i Epidemiologii 2003- obecnie Członek Rady Naukowej Instytutu Med. Pracy w Łodzi           
 • 16 stycznia 1996 Tytuł profesora nauk medycznych Prezydent RP 
 • Promotor 9 doktoratów, Kierownik 23 specjalizacji, 23 przewodów mgr

Wybrane publikacje:

 • Marta Niedźwiedzka, Andrzej Grzybowski; Sposób żywienia wybranej grupy lekarzy. Probl.Hig.Epidemiol.2011,92(4):973-976 
 • Marta Niedźwiedzka-Stadnik, Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski; Zawartość składników odżywczych w dietach wybranej subpopulacji lekarzy. Część I. . Probl Hig Epidemiol 2013, 94(4): 773-779
 • Eliza Kowalczyk, Elżbieta Trafalska, Andrzej Grzybowski; "Czynniki wpływające na ocenę przez pacjentów dostępu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego"  Hig Public Healt 2014, 49(1):
 • Jethon Z., Grzybowski A. (red.): Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa.Wyd.2 Warszawa:PZWL, 2000, 472 s. ISBN 83-200-2432-3.
 • Grzybowski A. „Zakażenia związane z opieką zdrowotną” rozdział w: „Epidemiologia w zdrowiu publicznym” PZWL Warszawa 2010, 206-223.

Zainteresowania badawcze:

 • analiza epidemiologiczna sposobu żywienia i stanu odżywienia młodzieży uczącej się i studiującej, środowiska lekarzy,
 • identyfikacja i profilaktyka  odżywieniowych  czynników ryzyka.
 • identyfikacja i ocena uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych subpopulacji;
prof. dr. hab. n. med. Barbara Kamer

Kontakt:

 

Prof. zw. dr. hab. n. med. Barbara  Kamer 

Wykładowca

b.kamer@medyk.com.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011r. – obecnie -  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Specjalista z zakresu Pediatrii.
 • Specjalista z zakresu Alergologii.

Zainteresowania badawcze:

 • Dietoprofilaktyka
 • Terapia chorób dietozależnych
dr hab. nauk med. Wojciech Antoni Turski

Kontakt:

 

Dr hab. nauk med. Wojciech Antoni Turski

Profesor

Ponadto dr nauk przyrodniczych w zakresie biochemii i magister chemii

waturski@wp.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 1.10.2017 - profesor w WSzBiNZ
 • Od 1.10.2016 - profesor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
 • 2013-2015 - profesor - Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
 • 2013-2016 - profesor na umowie w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie
 • 2012-2013 - profesor Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • 2002-2012 - profesor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach   (dawniej Akademia Świętokrzyska), Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Kierownik Zakładu Pedagogiki Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Obronnego (2005-2008)
 • 1961-2002 Akademia Medyczna w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Zakład Biochemii, dawniej Z-d Chemii Fizjologicznej)
 • od 1970 r. adiunkt po uzyskaniu doktoratu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w r. 1969
 • Habilitacja na Wydziale Lekarskim AM W Łodzi w r. 1999

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 1973-74 stypendium naukowe w Division of Biochemistry w National Institute for Medical Research w Londynie
 • 1979 praca naukowa w Laboratoire du Génétique Moléculaire des Eukaryotes, Strasbourg
 • 1974-1996 - Kierownik (i współkierownik) dużych zespołów naukowych w tzw. tematach centralnie koordynowanych oraz produkcji unikalnych odczynników-biopreparatów np. wysokospolimeryzowanego RNA z drożdży (dla Polskich Odczynników Chemicznych)
 • Opiekun ponad 120 prac magisterskich i ok. 15 prac licencjackich
 • Recenzent siedmiu prac (m in. z Chin,Korei, Egiptu, Iranu , USA) w czasopiśmie „Analytica Chemica Acta”

Wybrane publikacje:

 • Wiśniewski D., Turski W.A., „Role of the physical activity and different diet (classic and high fat „optimal” diet) on parameters of glycemia within the patients with diagnosed diabetes of I type”, In: Madarász. Š. Neurorehab 2016, Monográfia s tematickým zameraním na neurorehabilitáciu; Almil 2016, s. 203-215; ISBN 978-80-971938-2-9
 • Turski W.A., „ Czynniki wpływające na zdolności poznawcze, w tym oceny szkolne (geny a środowisko, głównie odżywianie)” Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2015, nr 2: 87-132
 • Fabijański P., Sadzińska E., Bizub M., Turski W.A., „Badania opinii społecznej na temat wpływu tzw. „diety optymalnej” na ogólny stan zdrowia, aktywność fizyczną i niektóre choroby metaboliczne”, Hygeia Public Health 2011, 46(1):51-56
 • Turski W.A. „Prawidłowe odżywianie podstawą zdrowia - fakty i mity”; Piotrkowskie Studia Pedagogiczne, 13,135—144 (2007).
 • Turski W.A., Bald E. „Mechanizm molekularny biotoksyczności homocysteiny - fakty i hipotezy”, Postępy Biochemii ,51(4) ,395-406(2005).
 • Turski W.A., Zasłonka J. “Effects of Bretschneider cardioplegic fluid on the lysosomal cathepsins D and L of myocardium of coronary patients during coronary-aortal bypass graft operation”, Med Sci Monit. 2000 Sep-Oct; 6(5):861-6.
 • Turski W.A., „Degradacja analogu C-końcowego fragmentu substancji P w mózgowiu szczura”, Acta Universitatis Lodzensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, pp 3-130

Zainteresowania badawcze:

1) Wpływ odżywiania na sprawność fizyczną, umysłową i poziom stresu; 2) Biochemia mózgu; 3) Czynniki ryzyka miażdżycy, cukrzycy i próchnicy; 4) Enzymologia (kinetyka); 5) Geny a środowisko.

dr Marta Figwer

Kontakt:

 

dr n. med.  Marta Figwer

adiunkt

marta.figwer@gmail.com

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 – obecnie - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - adiunkt
 • 2001 – obecnie – Oddział Kardiologii i Poradnia Kardiologiczna, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu – starszy asystent
 • 2007-2009 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii – asystent
 • 2002-2006 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii – studium doktoranckie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • specjalista w dziedzinie  chorób wewnętrznych
 • specjalista w dziedzinie kardiologii
 • członkostwo w Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wybrane publikacje:

 • Dieta w profilaktyce i leczeniu chorób rozwijających się na tle miażdżycy. (Łódź, 2013). 
 • Stan odżywienia a czynniki prognostyczne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(1): 89-93 
 • Ogólnopolskie badanie jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45-60 lat. Cz. 7. Badania kobiet z województwa łódzkiego. Probl Hig Epidemiol 2009, 90(4): 530-535 
 • Tryb żywienia i wartość odżywcza posiłków w dietach młodzieży akademickiej. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, XXXII, suplement Nr 1 cz. II; 1051-1056
 • Spożycie witamin antyoksydacyjnych przez młodzież eksponowaną na dym tytoniowy. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, XXXII, suplement Nr 1 cz. II; 790-795
 • The frequency of lipid profile disorders among college students. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects, Gozdek N., Sygit M. (red),  Lublin, 2005: 257-261
 • Increased arterial blood pressure in college students as a significant risk factor in cardiovascular diseases. W: Health promotion. Theoretical and practical aspects, Gozdek N., Sygit M. (red),  Lublin, 2005: 262-267
 • Częstość występowania wybranych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u młodzieży akademickiej. Folia Medica Lodziensia, 2/2005, 32:165-174

Zainteresowania badawcze:

 • Profilaktyka i leczenie przewlekłych chorób dietozależnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób rozwijających się na tle miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń metabolicznych (cukrzyca typu 2, zaburzenia lipidowe).
 • Ocena stanu odżywienia; rozpoznawanie i leczenie niedoborów i nadmiarów pokarmowych.  Świadomość prozdrowotna, promocja zdrowia, profilaktyka.
dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

dr Agnieszka Gutowska - Wyka

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

adiunkt

a.gutowska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011- nadal – starszy wykładowca/ obecnie adiunkt w WSBiNoZ w Łodzi
 • 1998 – 2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi
 • 1999 do 2001 –psycholog w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”
 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”,
 • 2009 - – uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 2007 - – uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi 
 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową
 • 2004 - dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa doktorska pt. „Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u dzieci i młodzieży”)
 • 1999 – ukończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Twórczości w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89
 • Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd.  Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103
 • Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113
 • Edukacja rodziców jako ważny czynnik profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), LIFELONG LEARNING, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 265- 273
 •  
 • Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193
 • „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33
 • Dziecko z nadwagą i otyłością podmiotem oddziaływań psychologicznych [w:] M. Wojciechowska (red), Wyzwania współczesnej pediatrii. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE w Łodzi , Łódź, 217-228

Zainteresowania badawcze:

 • psychodietetyka (psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości, a także innych zaburzeń
  odżywiania),
 • psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych
 • psychologia zdrowia,
 • psychologia stresu,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia wychowawcza
dr Marta Kamasińska

Kontakt:

 

dr Marta Kamasińska

adiunkt

m.kamasinska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2011 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, wykładowca biofizyki, biologicznych podstaw funkcjonowania i rozwoju człowieka, nutrigenomiki;
 • Od 2017 IT Specialist w Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.;
 • Od 2001 tłumacz na język angielski streszczeń i objaśnień do artykułów i książek naukowych, Uniwersytet Łódzki;
 • 2007 – 2017 International Baccalaureate biology teacher, nauczyciel chemii i przyrody w Szkole Europejskiej Gimnazjum – Liceum przy
  ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi;
 • 2013 – 2015 Biology teacher w Przedsiębiorstwie Informatyczno – Edukacyjnym „Altrasoft” S.C. Adam Cychner, Marta Cychner;
 • 2005 – 2007 Administrator Regionalnego Punktu Kontaktowego d.s. Programów Ramowych Unii Europejskiej w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi;
 • 2004 – 2005 asystent w Katedrze Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 09.2007 – 21.09.2007 Staż naukowy na Uniwersytecie w Camerino, Włochy, w ramach współpracy międzynarodowej (projekt NATO) i prezentacja wyników pracy badawczej,
 • 09.2007 – 11.09.2007 Udział w międzynarodowej konferencji w Turynie, Włochy, ”41st IUPAC World Chemistry Congress Chemistry Protecting Health, Nature Environment and Cultural Heritage” współfinansowany przez organizatorów kongresu
 • 06.2006–24.06.2006 Staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie w Mińsku, Białoruś i udział w konferencji “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belarussian Society for Photobiology and Biophysics
 • 08.2005–14.09.2005 Staż naukowy w Institute Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 05.2005–19.05.2005 Uczestnictwo w konferencji pt. : ”Amphiphiles and their aggregates in basic and applied science”, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski,
 • 08.2004–18.09.2004 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 06.2004–17.06.2004 Udział w seminarium naukowym „Modelowanie molekularne – zastosowania i rozwój”, organizowanym przez Instytut Chemii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Współwykonawstwo projektu badawczego Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny „POLPHARMA” (tytuł projektu: „Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera”), 2006 – 2008
 • Udział w programie badawczym prowadzonym w ramach polsko - greckiej umowy dwustronnej („Międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą na lata 2006 – 2007”)
 • Uczestnictwo w projekcie NATO (tytuł projektu: „Prion proteins and Alzheimer’s peptides: Molecular Studies”, nr projektu: NATO CBP. EAP.CLG 981 751), 2005 – 2007
 • Nagroda przyznana przez organizatorów konferencji w Turynie: Young Chemists Award pokrywająca część kosztów udziału w konferencji, 2007
 • Stypendium GRRI-D dla doktorantów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, 2006 – 2007
 • Studia w Niels Bohr Institutet na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Kopenhadze, 2003 – 2004.

Wybrane publikacje:

 • 2017 – Najnowsze metody regeneracji skóry z wykorzystaniem pola elektrycznego – Kosmetologia Estetyczna, Vol. 2, pp 173-175
 • 2005 – (współaut. B. Klajnert, M. Bryszewska) Use of a Spectrofluorimetric Metod to Monitor Changes of Human Serum Albumin Thermal Stability In the Presence of Polyamidoamine Dendrimers – Bielectrochemistry, Vol. 16, pp 149-152 (2006)
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, B. Klajnert, M. Bryszewska) Effect of Dendrimers on Pure Acetylcholinesterase Activity and Structure. Bioelectrochemistry, Vol. 68 (2006) 56 – 59
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk – Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly – lysine dendrimers and charged and neutral fluorescence probes – Journal of Fluorescence, Vol. 17, pp 73-79 (2007)
 • 2004 – (współaut.: K. Miłowska, M. Sadowska, A. Pękowska, E. Szczerkowska, T. Gabryelak, G. Brichon) Oddziaływanie ultradźwięków na erytrocyty ryb morskich i słodkowodnych w badaniach in vitro. [w „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”, red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, W. Szwed. Olsztyn. s. 278 – 279].
 • 2005 – (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) Cellular & Molecular Biology Letters, Vol. 10, 2005, Supplement, Wrocław, str. 69
 • 2005 – (współaut.: D. Shcharbin, M. Bryszewska) The FEBS Journal, Vol. 272, 2005, Supplement, Budapest, p. 375
 • 2005 - (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) MAF 9, 9th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence spectroscopy, Imaging and Probes, Lisbon, p. 149
 • 2005 – (współaut.: Z. Lipkowska, M. Bryszewska) Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy – Abstract Book, Belgrade, p. 108
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk-Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly-lysine dendrimers and charged and neutral fluorescent probes – “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belorussian Society for Photobiology and Biophysics, Minsk.

Zainteresowania badawcze:

 • Nutrigenomika;
 • Wpływ diety na choroby metaboliczne;
 • Biochemia;
 • Medycyna estetyczna.
dr Katarzyna Łokieć

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Łokieć

wykładowca

lokieckatarzyna@mgmail.com

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2017 – obecnie: asystent w Zakładzie Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • 2014 - obecnie: dietetyk w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno - Dydaktycznym w Łodzi, Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • 2016 - obecnie: dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • 2012 - obecnie: dietetyk w Med - Gastr Centrum Medycznym w Łodzi,
 • 2014 – 2015: dietetyk w AnMa Centrum Dietetyki w Łodzi,
 • 2013 – 2015: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej Gastro w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Prelegent na Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w latach 2012-2017, Konferencji im. J. W. Grotta - Diabetologia oparta na faktach - Nowości w diabetologii w latach 2015-2017, w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz 2016,
 • Szkolenia z zakresu żywienia w onkologii, osób na diecie bezglutenowej, edukacji w cukrzycy, w zespołach leczenia żywieniowego, w alergii i nadwrażliwości pokarmowej,
 • Badacz, kierownik badania: "Rola serotoniny, melatoniny i dopaminy w patogenezie zespołów hiperalimentacji i otyłości u kobiet w okresie pomenopauzalnym" oraz "Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości."
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków,
 • Tłumacz rozdziału podręcznika Width M, Reinhard T.: The Dietitian`s Essential Clinical Pocket Guide: Nutrition-Related Information.

Wybrane publikacje:

 • Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości, 2016, rozprawa doktorska, promotor prof. K. Stec-Michalska
 • Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością. Polski Merkuriusz Lekarski, 2016, XL(240): 362-368.
 • Łokieć K, Klupińska G, Chojnacki C, Walecka-Kapica E.: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI(215): 307-310.
 • Błońska A, Walecka-Kapica E, Chojnacki C, Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2014, 41(3): 143-154.
 • Błońska A, Łokieć K, Walecka-Kapica E.: Alergia czy nietolerancja pokarmowa -  różnice i podobieństwa. Gastroenterologia Praktyczna, 2013, 5(1): 45-52.
 • Walecka-Kapica E, Łokieć K, Błońska A, Wachowska-Kelly P, Klupińska G.: Stan odżywienia a poziom hormonów płciowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2013, 9(3): 106-107.
 • Walecka-Kapica E, Stępień A, Wachowska-Kelly P, Łokieć K, Chojnacki C.: Wpływ serotoniny na nasilenie depresji i poziom lęku u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2013, 9(3): 112 113.
 • Chojnacki C, Walecka-Kapica E,  Łokieć K, Pawłowicz M, Winczyk K, Chojnacki J, Klupińska G.: Influence of melatonin on symptoms of irritable bowel syndrome in postmenopausal women. Endokrynologia Polska, 2013, 64(2): 114-120.
 • Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zespołem jelita nadwrażliwego, 2011, praca magisterska, promotor prof. G. Klupińska
 • Żywienie dzieci i młodzieży chorych na celiakię, 2009, praca licencjacka, promotor prof. K. Grzybowska

Zainteresowania badawcze:

Otyłość, diabetologia, gastrologia, alergologia, choroby autoimmunologiczne

dr Ewa Nowacka

Kontakt:

 

dr n. przyr. Ewa Nowacka

adiunkt

garbusnch@wp.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2014 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2009 – 2014 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2011 starszy wykładowca w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii  Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1982 – 1994 adiunkt w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w realizacji między innymi:

 • umowy polsko-amerykańska PL-83-480 z decyzją nr MZ/HHS-90-24 II FMC, okres realizacji: 1990- 1994 nt.: Poziom żelaza u kobiet w wieku rozrodczym w Polsce: oszacowanie poziomu żelaza u matki i dziecka.
 • projektu nt. Kreowania postaw i zachowań negujących palenie tytoniu w środowisku szkoły średniej. PT/113/2000, Instytut Onkologii w Warszawie.
 • umowy zawartej z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie: Opracowanie wytycznych do oceny stanu zdrowia dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych, okres realizacji 1986-1990.

Uczestniczyłam w realizacji prac statutowych w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat:

 • Oceny stanu odżywienia i wyżywienia dzieci i kobiet w wieku rozrodczym.
 • Identyfikacji i oceny uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych populacji.

Wybrane publikacje:

 • Nowacka, M. Łaszek, A. F. Szatko: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Problemy higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1),114-119.
 • Nowacka, M. Łaszek, A. Gawron-Skarbek, F. Szatko Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), 461-465.
 • Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska – Stankiewicz I.: Aktywność rekreacyjno – sportowa młodzieży szkolnej, w  pracy zbiorowej nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Wyd Promocyjne Albatros, Szczecin 2006.
 • Nowacka E., Grzybowski A., Topola J.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Problemy Higieny, 2001, 73, 133-137.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Topola J.: Sposób żywienia a wykształcenie łódzkich kobiet ciężarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 33, 3, 221-226.
 • Świtoniak T., Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Lipecka K.: Żywienie wybranych grup kobiet z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu fizjologicznego. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32,1, 63-68.
 • Zimna-Walendzik E., Nowacka E., Rafalski H.: Oszacowanie stanu żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Pol. Merk. Lek. 1997, 2, 9, 1-4.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Rafalski H., Topola J.: Oszacowanie zapasów żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Wiad. Lek. 1997, L, 7-9, 184-189.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia i jego uwarunkowania
 • Jakość zdrowotna żywności
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne
dr Konrad Pyziak

Kontakt:

 

Dr n. med. Konrad Pyziak

adiunkt

konrad.pyziak@poczta.fml

k.pyziak@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 - obecnie - specjalista alergolog - Grupa Lux Med w Łodzi i Warszawie
 • 2012 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2001 – 2013 - asystent w II Klinice Pediatrii i Alergologii a następnie w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014 - Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie alergologii
 • 2009 - Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii
 • 2008 - Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych:

            Praca doktorska: Naturalny przebieg alergii pokarmowej IgE-zależnej
            rozpoznanej u dzieci w pierwszych trzech latach życia

Wybrane publikacje:

 • Pyziak K., Kamer B. Natural history of IgE-dependent food allergy diagnosed in children during the first three years of life. Adv. Med. Sci. 2011,56(1),48-55.
 • Kamer B., Pasowska R., Pyziak K., Kamer-Bartosińska A. Evaluation of exposure to passive smoking in infants and small children with food allergy. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Wydawnictwo Wschód. Lublin 2007,1254-1256.
 • Kamer B., Sujecka K., Pyziak K., Sobczyńska K., Kamer-Bartosińska A., Banasik M., Lukamowicz J. Analysis of immunological system selected parameters in infents and small children with IgE-dependent cow’s milk allergy. Polish J. Environ. Stud. 2007,16(61),223-226.

Zainteresowania badawcze:

choroby alergiczne, choroby dzieci, choroby gastroenterologiczne, żywienie kliniczne

dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Kontakt:

 

dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska

adiunkt

a.sztekmiller@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, X 2015- obecnie Pełnomocnik Prodziekan ds. Dietetyki WSBiNoZ
 • od X 2011 - obecnie Opiekun praktyk na kierunku Dietetyka poziom licencjat
 • od X 2016 - obecnie Opiekun praktyk na kierunku Dietetyka magisterskie
 • od X 2016 - obecnie - Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka V 2011-IX 2015 Pełnomocnik v-ce Kanclerza ds. Dietetyki WSBiNoZ luty–maj 2015 konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (restauracja z cateringiem dietetycznym)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • X.2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • X.2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child, współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Zainteresowania badawcze:

 • Technologia żywności i żywienia
 • Dietetyka
dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

dr n med. Katarzyna Wielemborek-Musiał

adiunkt

Kasia-musial@tlen.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2006 – obecnie – starszy specjalista ds. nauki i dydaktyki Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycyny Sportowej UM
 • 2000-obecnie pielęgniarka od 2008 roku stanowisko koordynująco-zarządzające NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Kwalifikacje:

 • posiadanie uprawnień pedagogicznych
 • ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • ukończony kurs udoskonalający z dietetyki
 • kurs badania fizykalnego
 • kurs ordynowania i wypisywania recept
 • kurs zarządzania w opiece zdrowotnej w trakcie

Udział w sympozjach medycyny sportowej i nadciśnienia tętniczego oraz innych sympozjach naukowo-szkoleniowych

Wybrane publikacje:

 • Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults. Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2016, Article ID 5607507, 8 pages http://dx.doi.org/10.1155/2016/5607507

Zainteresowania badawcze:

Medycyna sportowa i zapobiegawcza, odpowiedź presyjna na wysiłek fizyczny, antropometria, rehabilitacja kardiologiczna, żywienie w różnych dyscyplinach sportowych

dr Barbara Wiśniewska

Kontakt:

 

Dr n. med. Barbara Wiśniewska

adiunkt

bwis57@tlen.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2000 – 2017 - adiunkt  w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,
 • 1988-2011- asystent, starszy asystent, kierownik Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki-Polki w Łodzi
 • Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Uczestnictwo w projektach badawczych - Granty

 • Ocena psychologiczna rozwoju funkcji poznawczych u dzieci matek chorych na padaczkę-badania prospektywne. KBN - grant promotorski
 • Znaczenie rodzinnego występowania i zmian czynnościowych w o.u.n., stwierdzonych przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, w etiologii dysleksji rozwojowej potomstwa matek chorych na padaczkę. Główny wykonawca. Termin realizacji projektu własnego (KBN): 07.05.2003-07.05.2006r., 3PO5E 10424
 • Model postępowania diagnostyczno-wspierającego w ADHD. Kierownik projektu. Termin realizacji projektu WSHE: 13.04.2006-30.06.2007r., 6/I/06.
 • Odległe wyniki leczenia przewlekłego niekomunikacyjnego wodogłowia u dzieci, przy wykorzystaniu technik neuroendoskopowych i zastawek typu Orbis Sigma-wykonawca badań psychologicznych, grant w trakcie realizacji z Kliniką Neurochirurgii Instytutu CZMP, grant MNiSW, wykonawca
 • Ocena wyników leczenia dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS) ze szczególnym uwzględnieniem oceny funkcji prawej komory serca, powikłań wymagających leczenia interwencyjnego, rozwoju psychosomatycznego oraz jakości życia-wykonawca badań psychologicznych, projekt Kliniki Kardiologii Instytutu CZMP, grant MNiSW , wykonawca

Wybrane publikacje:

 • B.Wiśniewska, J.Wendorff, Stan diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych współwystępujących z ADHD wśród dzieci i młodzieży – na podstawie badań własnych,  Neurologia Dziecięca, Vol.17/2008,nr 33, s. 23-29, ISSN 1230-3690
 • B.Wiśniewska, Sprawozdanie z 2 Kongresu ADHD: ADHD-choroba od dzieciństwa do dorosłości, Neurologia Dziecięca, Vol.18/2009,nr 35, s. 91-92, ISSN 1230-3690
 • B.Wiśniewska, Standardy i kontrowersje w diagnozie i terapii psychologicznej mózgowego porażenia dziecięcego, Studia Medyczne, tom 14, s.45-53
 • B.Wiśniewska, G.Ircha, J.Wendorff, M.Zawodniak- Szałapska, Porównanie lęku u matek po rozpoznaniu padaczki lub cukrzycy u dziecka, Epileptologia, 2009, 17, s. 261-271, ISSN 1230-5294
 • B.Wiśniewska, M.Chamielec, M.Chamielec, J.Wendorff, Intellectual, cognitive and socioemotional impairment in child with cerebellar vermis hypoplasia and epilepsy- a 10-year follow-up, Epileptologia, International Journal for Clinical and Experimental Research, Vol.18/2010, Number 3, s.145-152.
 • B.Wiśniewska, J.Wendorff, Patogeneza dysleksji rozwojowej i postępy w jej terapii, Neurologia Dziecięca, Vol.20/2011, nr 39, s.75-84, ISSN 1230-3690
 • A.Walczak, B.Wiśniewska, Pamięć autobiograficzna, Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2011, Vol. 11, nr 1 (1), s.51-53, ISSN 1644-6313
 • B.Wiśniewska, W.Mikołajczyk-Wieczorek, B.Polis, L.Polis, K.Zakrzewski, E.Nowosławska, The Long-Term Psychological Effects of Surgical Treatment Using Neuroendoscopic Techniques and Orbis Sigma Shunt Implantation in Children Suffering From Hydrocephalus, Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2012,Vol. 21,3 , 373-384.  
 • J.Wendorff, B.Wiśniewska, M.Piotrowicz, M.Chamielec, Drgawki gorączkowe, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3642-8, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
 • B.Wiśniewska, Knowledge, parental attitudes and stigmatization in epilepsy, red. M.Świderska, Selected problems of social exclusion, s.31-44, Łódź 2011, ISBN 978-83-62916-30-6, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • B.Wiśniewska, M.Chamielec, Zaburzenia motywacji u dzieci i młodzieży w depresji wieku rozwojowego, red. E. Przygońska, Motywacja w edukacji, s.119-140, Toruń 2011, ISBN  978-83-7780-028-7, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • B.Wiśniewska, Aspekty psychologiczne i pedagogiczne leczenia i opieki instytucjonalnej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (domy opieki i szpitale)-rozdział w publikacji pod red.K.Bobińskiej, T.Pietrasa, P.Gałeckiego „Niepełnosprawność  intelektualna-etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza i terapia ”. Wyd Continuo, ISBN 978-83-62182-20-6, 2012, B5, 656 stron, oprawa twarda, Wrocław 2012

Zainteresowania badawcze:

problematyka psychospołecznych aspektów funkcjonowania pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym ze schorzeniami centralnego układu nerwowego, np. leczonych z powodu padaczki, migreny, z zespołem ADHD, z rzadkimi zespołami uwarunkowanymi genetycznie, niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających diagnozy neuropsychologicznej procesów poznawczych z powodu organicznego uszkodzenia c.u.n, wykluczonych.

dr Natalia Wittek-Smorąg

Kontakt:

 

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

adiunkt

nwittek@gazeta.pl

n.wittek@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2010 – obecnie – diagnosta laboratoryjny  w  specjalistycznym laboratorium immunologicznym  „APC -Analizy Medyczne” M. Banasik, Łódź ;
 • Od 2009 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2004 – 2008: doktorant w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2012 – rozpoczęcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • 2011 – współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, w projekcie „Lekcje zdrowia” prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie woj. łódzkiego
 • 2010 – uzyskanie certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,
 • Udział w projekcie: „Edukacja dla zdrowia – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez WSB i NoZ w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.
 • Udział w projekcie badawczym (grant promotorski) „Rola cystatyny C jako immunomodulatora i markera niewydolności nerek” . Projekt realizowany na UM w Łodzi, finansowany przez KBN.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych (PTDL). Swoje doświadczenie kliniczne jak i naukowe cały czas podnoszę licznymi szkoleniami oraz udziałem w konferencjach. Jestem promotorem licznych prac dyplomowych, z których niektóre uzyskały wyróżnienia w krajowych konkursach. Obecnie, jestem również opiekunem koła naukowego z parazytologii.

Kursy:

 • 2017 - Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych
 • 2016 - Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce
 • 2016 –Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych  zaburzeń hemostazy
 • 2015 - Badania laboratoryjne w stanach nagłych
 • 2015 –Techniki biologii molekularnej
 • 2015 – Kontrola jakości badań laboratoryjnych
 • 2014 –Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych
 • 2014 –Organizacja laboratorium, system jakości
 • 2013 –Nowy standard zarządzania jakością w ochronie zdrowia w świetle wymagań normy EN 15224:2012
 • 2013 – Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej (przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej).
 •  2013 –Badania układu odpornościowego
 • 2012 – Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych
 • 2012 – Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej
 • 2010 – Asystent systemu zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym

 

Konferencje:

 • 2015 - konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, słuchacz
 • 2015 – projekt „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” organizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego GUIDE – prelegent
 • 2015 – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki w Łodzi – prezentacja plakatu: „Zasady stosowania diety ketogennej i dzieci chorych na epilepsję”.
 • 2013 – Poznańskie dni cystometrii i immunopatologii” UM, Poznań – prelegent
 • 2012 – konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, słuchacz
 • 2012 - Wiosenna szkoła immunologii, Euroimmun Polska , słuchacz
 • 2011 – Jakość i nowoczesność w laboratoriach medycznych”, słuchacz
 • 2010 – uczestnictwo w III Miedzynarodowej konferencji naukowej „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich, prelegent
 • 2009 –XLVIII Obrady Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej, słuchacz
 • 2007 –Międzynarodowa Medyczna Konferencjis Naukowa, Vinnitsja, Ukraina, prelegent, wyróżnienie Iº (stopnia)

Wybrane publikacje:

 • Ewa Majewska, Natalia Wittek, Jacek Rysz, Zbigniew Baj . The influence of uremic high cystatin C concentration on neutrophil apoptosis and selected neutrophil functions isolated from health subjects. Med Sci Monit 2012; 18(11):CR667-673
 • Natalia Wittek, Ewa Majewska.  Cystatyna C – immunomodulator procesów odpornościowych. 2010; Przegląd Lekarski, 67 (7) : 484-87
 • A. Głowacka, N. Wittek, A. Bednarek-Gejo, E. Tyczkowska-Sieroń, A. Bartoszko-Tyczkowska, D. Trojanowska, A. Budak. Ocena wpływu olejku pichtowego na aktywność enzymów hydrolitycznych wybranych szczepów Candida albicans. 2009; Mikologia Lekarska, 16(4):220-223

Zainteresowania badawcze:

Diagnostyka Laboratoryjna, immunologia, parazytologia.

mgr Agnieszka Caban

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Caban

asystent

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, koordynator ds. promocji zdrowia w Fundacji Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
 • 2015 – 2017 – wykładowca, nauczyciel w Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015 – obecnie –  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Studia Doktoranckie
 • 2014 – 2015 – Instytut Żywności i Żywienia, Kształcenie podyplomowe - Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka
 • Członek redakcji czasopisma naukowego Polish Journal of Nutrition
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Zainteresowania badawcze:

 • Żywienie w profilaktyce chorób dieto zależnych
 • Żywienie diabetologiczne
 • Żywienie kliniczne
mgr Paweł Drużek

Kontakt:

 

mgr Paweł Drużek

 

wykładowca

mentalnytrening@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – 2015 – wykładowca w WSS w Łodzi
 • 2013 – obecnie – wykładowca na WSBiNoZ w Łodzi,
 • 2013 – obecnie – wykładowca w SAN w Łodzi,
 • 2013 – obecnie – psycholog sportu w Orto Med Sport w Łodzi
 • 2012 – obecnie – psycholog sportu, prowadzenie własnej działalności

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2011 – 2016 UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Kierunek: Socjologia, specjalizacja w zakresie socjologii sportu, 4 lata studiów zakończone, bez obrony pracy doktorskiej.
 • 2012 – Szkolenie I i II stopnia EEG Biofeedback w zastosowaniach klinicznych oraz w diagnostyce i treningu sportowym.
 • 2010 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Kierunek: Psychologia sportu, studia podyplomowe.
 • 2009 – UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu, Kierunek: Pedagogika: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, tytuł magistra.
 • 2009 – UŁ, Wydział nauk o Wychowaniu, Kierunek: Psychologia: Klinika i Zdrowie, tytuł magistra.

Wybrane publikacje:

„Trener Tysiąclecia” Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Tom 4. Monografia, rok 2014.

Recenzja książki Briana Hemmingsa i Tima Holdera „Psychologia sportu. Studia przypadków W Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 5(106)/15, strony 97-101.

Zainteresowania badawcze:

Psychologia sportu

mgr Zdzisława Kubicka

Kontakt:

 

mgr Zdzisława Kubicka

wykładowca

dzisia@o2.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 - obecnie  asystent Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi
 • 2012 - obecnie  wykładowca w AHE w Łodzi
 • 1985 - 2014 asystent  Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym  - 2016 r.
 • Porządek i przygoda. ARTETERAPIA w pedagogice, pracy pomocowej i resocjalizacji -2016 r.
 • Komunikowanie się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 2016 r.
 •  II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska - 2016 r.
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży - 2015 r.
 • ICF to się opłaca - 2014 r.
 • Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej - 2013 r.
 • Kurs Kinesiotapingu -2012 r.
 • Dyplom specjalisty masażu klasycznego i odnowy biologicznej - 2009 r.
 • Dyplom instruktora  gimnastyki korekcyjnej - 2009 r.

Zainteresowania badawcze:

 • Nowe kierunki w rehabilitacji
 • Dieta jako uzupełnienie terapii
mgr Paulina Lenart

Kontakt:

 

mgr  Paulina Lenart

Asystent

poradniaszczypiorek@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie - Asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2016 – obecnie – Dietetyk/Właściciel Poradni Dietetycznej „Szczypiorek” w Łodzi,
 • 2014 - 2016 – Dietetyk w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków;
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej;
 • Zaangażowana w rozwój darmowej aplikacji Czytamy Etykiety, dostępnej na platformach Android oraz iOS (więcej: www.czytamyetykiety.pl/aplikacja/); autorka licznych artykułów na wyżej wymienionym portalu;
 • Współprowadząca spotkania pt.: "Certyfikaty - Zasady oznakowań, certyfikaty i pozwolenia dla podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż produktów ekologicznych.", które odbyło się podczas IX Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD i BeECO w Łodzi - 8 października 2016 r.

Wybrane publikacje:

Współautorka publikacji nt. żywienia małych dzieci: „Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w domu”, która ukazała się w październiku 2016 r. i jest dostępna w miejskich żłobkach w Łodzi;

Zainteresowania badawcze:

 • Żywienie kobiet w ciąży, kobiet karmiących
 • Dietoprofilaktyka
 • Żywienie w sporcie

created by: Strony Internetowe Łódź