Poznaj nas bliżej...

Katedra Nauk Społecznych

prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Kontakt:

 

prof. dr hab. Małgorzata Jagodzińska

profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

m.jagodzinska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – obecnie – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • WSG w Bydgoszczy,
 • SW Pawła Włodkowica w Płocku,
 • PWSZ w Płocku,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku,
 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • Liceum Ogólnokształcące sp. Impuls, SP w Sikorzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Ukończone studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne – 6
 • Udział w warsztatach i szkoleniach – 29
 • Zastępca Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Kwartalnika
 • Edukacyjnego dla Nauczycieli Innowacje Inspiracje. Edukacja
 • Biologiczna i Środowiskowa 2005-2011
 • Monografie – 4
 • Skrypty, podręczniki, materiały metodyczne - 12
 • Redakcja i współredakcja naukowa oraz prace zbiorowe - 11
 • Materiały opublikowane (bez recenzji) – 3
 • Artykuły w czasopismach zagranicznych - 10
 • Artykuły w czasopismach polskich recenzowanych i  punktowanych - 72
 • Cytowania w publikacjach zagranicznych - 18
 • Cytowania w publikacjach polskich - 45
 • Aktywny udział w konferencjach zagranicznych – 12
 • Aktywny udział w konferencjach krajowych/ międzynarodowych -51
 • Organizacja konferencji/komitety naukowe/prowadzenie sekcji – 11
 • Recenzje książek - 4
 • Projekty (polskie i zagraniczne) – 14,  w tym kierowanie 7 projektami, a  projekt „Wychowawca w rozmiarze XL” – ZPORR zyskał miano laureata w ogólnopolskim konkursie „Dobre praktyki EFS”)
 • Hasła w publikacjach naukowych – 7
 • Pobyty zagraniczne – 3
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania biologii, 2000
 • Nauczyciel dyplomowany (MEN nr 39/2001)
 • Ekspert MEN ds. komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
 • Przewodnicząca Zespołu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na sprawdzian zewnętrzny po szkole podstawowej. Nr 710000044
 • Ekspert MEN w zakresie modułowego kształcenia zawodowego.
 • Egzaminator do przeprowadzania sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej Nr 710000044
 • Przewodnicząca Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – etap wojewódzki (od 10 lat)

Wybrane publikacje:

 • JAGODZIŃSKA, Kształcenie przyrodnicze w szkole podstawowej. Przygotowanie nauczycieli do edukacji przyrodniczej, ODN Płock 2005, 125 str.
 • JAGODZIŃSKA, E. BUCHCIC, Nauczyciel przyrodnik. Zasoby, konteksty, działanie pedagogiczne, PWSZ Płock, 2011, 160 str.
 • JAGODZIŃSKA, M..: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Wyd. Korepetytor. Płock 2013. ss. 99. ISBN 978-83-61117-80-3
 • JAGODZIŃSKA M., Sociálna pomoc pre seniorov ohrozených spoločenským vylučnim v mazowieckom vojvodstve, Bratysława 2016

Zainteresowanie badawcze:

kompetencje nauczycieli; edukacja ekologiczna i środowiskowa; edukacja zdrowotna; polityka społeczna; pedagogika społeczna; pomoc społeczna; praca socjalna

prof. dr Teresa Janicka-Panek

Kontakt:

 

prof. dr Teresa Janicka-Panek

profesor nadzwyczajny / Rektor

t.janicka@medyk.edu.pl   

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie – profesor nadzwyczajny, Rektor Uczelni - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2007 – obecnie - starszy wykładowca w PWSZ w Skierniewicach; w tym dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (2007-2011); opiekun praktyk pedagogicznych,
 • 2007 - 2014 - adiunkt w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu; w tym sekretarz w Katedrze Metodologii Badań Pedagogicznych,
 • 1997 – 2015 - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach; nauczyciel konsultant; autorka i realizator szkoleń dla nauczycieli,
 • 1996 - 1997 - starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Skierniewicach,
 • 1990 - 1996 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach, Gmina Nieborów; nauczyciel nauczania początkowego,
 • 1981 - 1990 - nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Parmie k. Łowicza; w tym doradca metodyczny ds. nauczania początkowego; III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Czynny udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i naukowo-metodycznych.
 • Członek Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego /Badawczego (2001 i nadal).
 • Współorganizatorka przedsięwzięć popularyzujących dorobek naukowy Pedagogiki; w tym Pedagogiki przedszkolnej, Pedagogiki wczesnoszkolnej-konferencji krajowych i międzynarodowych,  kiermaszy edukacyjnych , festiwali nauki, warsztatów i kursów  dla nauczycieli

 

Członek zespołów badawczych, m.in.:

 • Udział w realizacji Międzynarodowego Badania  Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Matematyki (TEDS-M 2008); Teacher Education and Development Study-Mathematics;
 • Projekt badawczy pt. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej, finansowany ze środków UE w ramach EFS oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Projekt pt. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, finansowany ze środków UE.
 • Doświadczenie w realizacji projektów z obszaru edukacji; w tym kształcenia specjalnego, finansowanych ze środków UE.
 • Uczestniczka wyjazdów studyjnych do Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Finlandii, Ukrainy, Białorusi.
 • Redaktor naczelny Wirtualnego Magazynu Oświatowego WODN w Skierniewicach (1997-2015).

Wybrane publikacje:

 Autorka/Współautorka programów nauczaniadla klas I-III (m.in.)

 • Janicka-Panek T.(i in.)(1999), Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa: JUKA
 • Janicka-Panek T., Bieleń B., Małkowska-Zegadło H. (2014).Program nauczania dla I etapu-edukacji wczesnoszkolnej. Elementarz XXI wieku. Warszawa: Nowa Era ( Wyd. 2 )
 • Janicka-Panek T., Pieniążek A., Zaborek R. (2013). Szkoły Kreatywnych Umysłów; Program edukacji wczesnoszkolnej. Kielce: Grupa Edukacyjna S.A.
 • Janicka-Panek T., Jadczak K. (2014). Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego (IP); Mam 6 lat i idę do szkoły.Kielce-Poznań: Eurokreator S.C., PAIP
 • Janicka-Panek T., Jadczak K. (2014). Program nauczania dla klas 1-3 uwzględniający specyfikę wybranych dzielnic obszarów miejskich. Kielce-Poznań: Eurokreator S.C., PAIP

 

Autorka monografii (m.in.) 

 • Janicka Panek T. (2002). Zanim wybierzesz program i podręcznik do nauczania zintegrowanego. Warszawa: Wyd. ,,Fraszka Edukacyjna”
 • Janicka Panek T. (2004). Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej po trzech latach reformy. Warszawa: Wyd. ,,Fraszka Edukacyjna”
 • Janicka Panek T. (2010). Projekty badawcze w naukach społecznych. Skierniewice: Wyd. PWSZ
 • Janicka-Panek T. (2015). Wprowadzenie do dydaktyki bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Radom: Wyd. ITeE-PIB
 • Janicka-Panek T. (2015), Marginalizacja edukacji technicznej uczniów klas I – III jako wynik działań reformatorskich w Polsce(1999-2014). [w:] Edukacja dla współczesności, Kijów: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Komitet Pedagogiczny Polskiej Akademii Nauk, Naukowe Towarzystwo Polska-Ukraina,  Stowarzyszenie Rektorów Pedagogicznych Uniwersytetów Europy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa w Kijowie, Narodowa  Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
 • Janicka-Panek T. (2015), Transformacja celów wychowania w (z/dez)integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Radom: Wyd. ITeE-PIB

Autorka cyklu artykułów z zakresu metodologii badań pedagogicznych (2001-2015-nadal), wydawanych w seryjnej monografii pt. Badanie-Dojrzewanie-Rozwój

Zainteresowania badawcze:

proces osiągania dojrzałości szkolnej przez starszych przedszkolaków; dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przebieg wdrażania nauczania-uczenia się systemem zintegrowanym w edukacji wczesnoszkolnej

prof. dr hab. Svietlana Loboda

Kontakt:

 

prof. zw. dr hab. Svietlana Loboda

profesor zwyczajny

sveta_lite@yahoo.com

Przebieg kariery zawodowej:

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

 • 2015 – obecnie – profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2014 – 2015 – profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi,
 • 2014 obecnie - profesor zwyczajny, kierownik Katedry Komputerowych Technologii Multimedialnych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie,
 • 2012 – 2014 – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Edytorstwa, Reklamy i Public Relations Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki,
 • 2011 – profesor nadzwyczajny Katedry Dziennikarstwa i Edytorstwa Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. T. Szewczenki,
 • 2005 – docent Katedry Dziennikarstwa i Edytorstwa Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki,
 • 2004  – docent Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego i Technologii Komunikacyjnych Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. T. Szewczenki,
 • 2000 – 2002  – asystent Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego Ługańskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. T. Szewczenki,

 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

 • 2014 – obecnie – kierownik Katedry Komputerowych Technologii Multimedialnych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie,
 • 2012 – 2014 – kierownik Katedry Edytorstwa, Reklamy i Public Relations Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki,
 • 1997 – 2012 – kierownik Wydziału Naukowo-Badawczego ds. Działalności Edytorskiej Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki,
 • 1995 – 1997 – redaktor czasopisma „Trybuna studenta” Ługańskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. T. Szewczenki Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Państwowego.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Członek dwóch Specjalistycznych Rad Obron Prac Doktorskich i Habilitacyjnych w specjalnościach: pedagogika ogólna i historia pedagogiki w Instytucie Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie oraz w Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. G. S. Skoworody w Charkowie.
 • Od 2016 r. zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Science-Based Technologies” („Наукоємні технології”) Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie. Uchwałą Wyższej Certyfikacyjnej Komisji Ukrainy z dnia 23.02.2011 r. № 1 – 05/2 naukowe czasopismo „Наукоємні технології” włączono do baz danych: EBSCO, Scientific Journal Impact Factor Value for 2012 (SJIF 2012 = 3.749), Index Copernicus Value  (IC Journals Master List 2013, which resulted in score given ICV 1.57 points).
 • Od 2017 r. Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej” (ISSN 2084-1809; e-ISSN 2543-411X). Czasopismo jest indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach danych, m.in. CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List (7 punktów MNiSW).
 • Członek Ukraińskiej Asocjacji imienia Wasyla Suchomlińskiego.
 • Członek-Korespondent Międzynarodowej Akademii Nauk Oświaty Pedagogicznej w Moskwie, dyplom №1570 od dnia 25.04. 2006 r.

Wybrane publikacje:

 • Twórczość pedagogiczna nauczyciela na stronach krajowej prasy XX wieku: konflikt idei, Ługańsk, Wyd. ŁUN im. T. Szewczenki, 2010, 504 s.
 • Publicystyka pedagogiczna w systemie przedzawodowego kształcenia studentów-obcokrajowców: podręcznik edukacyjno-metodyczny dla wykładowców i studentów wyższych uczelni pedagogicznych, Alma-mater, Ługańsk, 2007, 52 s.
 • Ukraińska prasa pedagogiczna XX wieku: badanie historyczno-bibliograficzne, Ługańsk, Wyd. ŁUN im. T. Szewczenki, 2010, 120 s.
 • Problem pedagogicznej twórczości nauczyciela na stronach ukraińskiej prasy pedagogicznej XX wieku: krótki wskaźnik bibliograficzny, Ługańsk, Wyd. ŁUN im. T. Szewczenki, 2010, 67 s.
 • Historia sprawy wydawniczej i redagowanie w osobach: Jakiw Mamontow: podręcznik – wybór tekstów, Ługańsk, Wyd. ŁUN im. T. Szewczenki, 2013, 324 s.

Zainteresowania badawcze:

historia pedagogiki; pedagogika twórczości; scientometrics 

prof. dr hab. Halina Worach-Kardas

Kontakt:

 

dr hab. Halina Worach-Kardas

profesor nadzwyczajny

h.worach-kardas@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – obecnie – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2010– 2014 - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
 • 1999 - 2010 - profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie AHE) w Łodzi, kierownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń,
 • 1992-1998 - docent w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Członek wielu stowarzyszeń naukowych, krajowych i zagranicznych.
 • Członek-Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Demograficznego.
 • Od roku 2003 członek rzeczywisty Łódzkiego Towarzystwa  Naukowego.
 • W latach 2001-2010 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”.
 • Ekspert w Zespole ds. Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 • Wykłady  w ramach międzynarodowych programów Grundvig (Niemcy, 2002) oraz  Erasmus+ (Rumunia, 2015).

Wybrane publikacje:

 • Starość w cyklu  życia. Społeczne i zdrowotne oblicza  późnej dorosłości, Wydawnictwo Naukowe” Śląsk”, Katowice 2015.
 • Aktywność społeczna pokolenia  późnej dorosłości- Potrzeby ,wyzwania ,zagrożenia, ”Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”,5(03),2015.
 • Pedagog w procesie wychowania do starości W: V.Tanas, W.Welskop,(red). Pedagog we współczesnym  świecie, Wyd. WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2015
 • Aktywne starzenie się jako wyzwanie dla polityki społecznej, W: K.Głąbicka (red)., Rola  aktywnej polityki społecznej w  rozwiązywaniu problemów społecznych ,PTPS, Radom 2014.
 • Praca w cyklu  życia  a system emerytalny, W:D.Kotlorz (red), Współczesny rynek pracy. Wybrane  zagadnienia, Katowice 2011.
 • Quality of Life and Health State of Long-Term Unemployed In Older Production Age,” Applied Research Quality of Life”,2013,nr 3
 • Ekonomiczno-społeczne szanse I bariery rozwoju rodzin, W: St.Wierzchosławski(red).,Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Polityka społeczna wobec  aktywizacji zawodowej osób  w starszych grupach wiekowych, W:B.Kromolicka (red),Instytut Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Polityka społeczna a pomoc społeczna-wielowymiarowość  działań ,W: J. Brągiel,  P.Sikora (red),Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń  człowieka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Zainteresowania badawcze:

gerontologia społeczna; andragogika; demografia; polityka społeczna; aktywność w kontekście całożyciowej edukacji

dr Piotr Dzieduszyński

Kontakt:

 

dr Piotr Dzieduszyński

adiunkt

lithops1@wp.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 - obecnie: adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2012 - 2014: starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2011 - 2012: wykładowca w WSHE w Sieradzu
 • 2009 – obecnie: wykładowca w AHE w Łodzi
 • 2006 - 2007: psycholog, Biuro Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie (w Zespole Informacji i Interwencji)
 • 1999 - 2000: wychowawca (Dom Dziecka nr 9 i Dom Dziecka nr 8 w Łodzi)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015: Udział w międzynarodowym projekcie pt. „Podnoszenie kompetencji służb integracji społecznej i władz samorządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi” (realizowanym przez Fundację po Drugie i INGO Ponimanie); Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 • od 2013 - redaktor tematyczny w zakresie psychologii  w kwartalniku naukowym „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne”;
 • 2012: udział w projekcie „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wsparcie kadry nauczycielskiej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (AHE Oddział w Lublinie).
 • 2010: Realizacja psychologicznych badań poziomu uzdolnień uczniów rozpoczynających naukę szkolną (program sześcioletnich badań podłużnych ma na celu poznanie uwarunkowań wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych) na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • 2008 – 2010 Współpraca z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym w zakresie opracowania podręczników elektronicznych : Profilaktyka społeczna;
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej i społeczności korekcyjnej;  Profilaktyka uzależnień.

Wybrane publikacje:

 • Dzieduszyński P. (red.) (2017), Naznaczeni, odrzucani i dyskryminowani w badaniach naukowych i praktyce wychowawczej. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Naukowe Wyższej szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź.
 • Dzieduszyński P. (2017), Sytuacja odrzucenia jako dominujący problem wychowanków domów dziecka w: Naznaczeni, odrzucani i dyskryminowani w badaniach naukowych i praktyce wychowawczej. Ujęcie interdyscyplinarne, red. P. Dzieduszyński, Wyd. Naukowe Wyższej szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź.
 • Dzieduszyński P. (2016), Etyczne dylematy badań wychowanków instytucji opiekuńczo-wychowawczych w: Człowiek w społeczeństwie. Wybrane aspekty badawcze. Bezpieczeństwo-zdrowie-edukacja, red. W. Jagodziński, B. Kmieciak, Kraków, Wyd. Naukowe SOPHIA.
 • Dzieduszyński P. (2015), Wstęp w:  Zapobieganie przemocy w placówkach opiekuńczych. Poradnik dla specjalistów. Materiały Fundacji po Drugie i INGO Ponimanie (Białoruś), Warszawa.
 • Dzieduszyński P. (2015), Kompetencje społeczne i poczucie własnej skuteczności byłych wychowanków państwowych domów dziecka – komunikat z badań, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne”, nr 4.
 • Dzieduszyński P. (2014), Poziom agresji wychowanków domów dziecka – ofiar przemocy w rodzinie a płeć, „Perspektywy  Edukacyjno-Społeczne”,  nr Dzieduszyński P., (współ. Szczepanik R.) (2014), Przedwczesne macierzyństwo wychowanek placówek resocjalizacyjnych a ryzyko wykluczenia z systemu edukacji, w: Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, red. J. E. Kowalska, s.73-87.      
 • Dzieduszyński P. (2012), Różnice w przeżywanym lęku pomiędzy ofiarami przemocy wychowywanymi w domach dziecka i w rodzinach, „Resocjalizacja Polska”, nr 3.                             
 • Dzieduszyński P. (2007), Poziom agresji wychowanków domów dziecka z doświadczeniem przemocy w rodzinie (komunikat z badań) w: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, red. J. Wawrzyniak, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
 • Dzieduszyński P. (2007), Związek pomiędzy agresją i lękiem u młodzieży a doświadczenie przemocy w rodzinie, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 4.
 • Dzieduszyński P. (2007), Nasilenie skłonności agresywnych i lęku oraz obraz własnej osoby u młodzieży z doświadczeniem przemocy w rodzinie, w: Zachowania dewiacyjne nieletnich dziewcząt i kobiet red. I. Pospiszyl, R. Szczepanik, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
 • Dzieduszyński P. (współ. Szczepanik R.) (2006), Organizacje pozarządowe w systemie doskonalenia zawodowego policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,               „Edukacja Dorosłych”, nr 1-2.
 • Dzieduszyński P. (współ. Kocur J., Szczęsny D.) (2003), Poziom samoakceptacji (self-esteem) a status społeczny w środowisku szkolnym, „Sztuka Leczenia”,  nr 2.
 • Dzieduszyński P. (współ. Szczęsny D.) (2002), Samoakceptacja (self-esteem) a poczucie osamotnienia, „Przegląd Wojskowo – Medyczny”,  nr 44.     
 • Dzieduszyński P. (współ. Kocur J.) (2002), Status społeczny uczniów w klasie a poczucie osamotnienia, „Przegląd Wojskowo – Medyczny” tom 44.   

Zainteresowania badawcze:

psychologia dziecka niedostosowanego społecznie; wychowanie instytucjonalne;  wykluczenie społeczne, agresja; przemoc

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Kontakt:

 

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

adiunkt

k.grzywinska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2012 – obecnie – młodszy psycholog w Zakładzie Karnym

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2017 – członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem. Ujęcie interdyscyplinarne” – PWSZ w Koninie
 • 2013 – obecnie – członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • 2012-2014 – Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii
 • 2012 – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • 2011-2012 – Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa

Wybrane publikacje:

 • Majchrzyk Z., Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016). Personality traits and social competence of preferential and situational sexual offenders against children. W: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie vol. 23, 66-82.
 • Majchrzyk Z., Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016). Personality traits and social competence of the offenders against children. W: Sveikatos Mokslai, vol. 26, 96-104.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016). Preferencyjni i niepreferencyjni sprawcy czynów pedofilnych. Charakterystyka psychologiczna. W: P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska (red.), Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne (s. 123-130). Warszawa: Wyd. Difin.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2015). Pedofilia jako dewiacja indywidualna i społeczna - terapia i profilaktyka. W: M. Łukaszek (red.), Wybrane problemy seksualności więźniów (s. 61-74). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2012). Adaptacyjny charakter agresywnych zachowań nieletnich. W: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja (s. 132-141). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzywińska K. (2011). Rola lęku i agresji w zachowaniu nieletnich sprawców przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. W: Z. Majchrzyk, J. F. Terelak (red.), Agresja wirtualna vs realna: Poglądy i badania (s. 107-115). Białystok: WSAP.
 • Grzywińska K. (2010). Oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne wobec osób nieletnich. W: S. Bębas (red.), Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich (s. 81-89). Radom: Wyd. WSH.

Zainteresowania badawcze:

psychologia sądowa; seksuologia; resocjalizacja

dr Małgorzata Kosiorek

Kontakt:

 

dr n. hum. Małgorzata Kosiorek

adiunkt

malgorzata.kosiorek13@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi (Wydział Wychowania, rzecznik prasowy);
 • 2010 – obecnie - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – adiunkt (2011-2015 - Prorektor ds. studenckich i organizacji kształcenia; 2010-2011 - p.o. Dziekana kierunku Pedagogika);
 • 2007 – 2013    - Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Sieradzu – adiunkt (2008 – 2010 Prorektor);
 • 1997 – 2010 - Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi - asystent/adiunkt (2001 – 2002 - Pełnomocnik Dziekana kierunku Pedagogika ds. Studenckich);

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2017 - Studia Podyplomowe Terapia pedagogiczna;
 • 2016 - ERASMUS PLUS Staff Mobility for Teaching Assignments, University Lucian Blaga in Sibiu, Department Law and Education Sciences;
 • 2015-2016 - Studia Podyplomowe Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości;
 • 2011-2013 – udział w Europejskim Projekcie PORTFOLIO OF INTEGRATION (nr projektu 518717- LLP- 1- 2011-1-IT-COMENIUS-CMP);
 • 2011 - udział w Międzynarodowym Projekcie Badawczym PLEYIn? (2009-1-GB2-LEO 044-01383);
 • 2004-2007 – realizacja grantu badawczego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1 H01F 061 27)
 • 2007 – obecnie - członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego - oddział łódzki;
 • 2001 - Polsko - niemiecki kurs Praca warsztatowa z dużą grupą, Spielezentrum Nidersachsen – Drubberholz;
 • 1997-1998 - Studia Podyplomowe Pedagogika Twórczości;                                                    

Wybrane publikacje:

 • Kosiorek M., Karp K., Małek A., Solonean D., Popławska A., Baranowska W., Wielgus J., Młynarczyk I., Inni to My. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym, Wyd. Fundacja Instytut Działań Twórczych, Łódź 2016, ISBN: 978-83-944657-0-4, ss. 72.
 • Kosiorek M., Wybrane aspekty pedagogiki twórczości w optymalizacji procesu kształcenia, [w:] Edukacja w zglobalizowanym świecie, red. V. Tanaś, W. Welskop, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016, s. 540-549.
 • Kosiorek M., Stereotypy narodowe i etniczne w opinii studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga, [w:] Pedagog we współczesnym świecie, red. V. Tanaś, W. Welskop, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 2015, s. 319-327.
 • Kosiorek M., Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych jako jedna z kompetencji wychowawczych, [w:] Lifelong learning, red. V. Tanaś, W. Welskop, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2015, s. 63-73.
 • Kosiorek M., Podkówka-Wawrzonek M., Professional teacher’s functions in the eye of the neoliberal ideology of education, Perspektywy Edukacyjno-Społeczne, nr 5/2015, s. 14-18.
 • Kosiorek M., Baranowska W., Uczniowie Imigranci- demograficzna nadzieja Polski i wyzwanie dla narodowej edukacji w perspektywie doświadczeń z projektu ‘Portfolio of Integration’ (POI), Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 1/2014, s. 233-247.
 • Kosiorek M., Elements of inclusion in the education system in Poland, [w:] Horńakova M., Janośko P., PROinkluzivna klima śkoly, VERBUM - vydavatel'stvo KU, Ruźomberok 2014, s. 131-140.
 • Kosiorek M., Sytuacja dzieci imigrantów w świetle polskiej polityki oświatowej, [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 2014, s. 69-76.
 • Baranowska W., Kosiorek M. Immigrant Students- hope for Polish demography and a challenge for national education from the perspective of ‘Portfolio of Integration’ (POI) project experience [w:] Luatti, L. (ed.) Observing in Order to Understand and Operate in Multicultural Classes, Oxfam Italia, Arezzo 2013.
 • Kosiorek M., Baranowska W., Gli studenti immigrati: una speranza per la demografia polacca e una sfida per l’istruzione nazionale nell’esperienza progettuale Portfolio of Integration [w:] L. Luatti (red.) Osservare per comprendere e agire nella classe multiculturale, Oxfam Italia, Arezzo, 2013, s. 73-86.
 • Baranowska W., Kosiorek, M., Luatti L., Ntelli N., McAdam J., McKinney S., and Sahin M. Portfolio of Integration: Final Need Analysis Project Report. European Commission, 2012.
 • Kosiorek M., Dom pomocy społecznej jako instytucja totalna, [w:] Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, red. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak, Wyd. AHE, Łódź 2012.
 • Kosiorek M., Tutoring w szkole, [w:] Motywacja w edukacji, red. E. Przygońska, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2011.
 • Kosiorek M., Defaworyzacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red. K. Hirszel, D. Modrzejewska, R. Szczepanik, A. Zbonikowski, Difin, Warszawa 2010.
 • Kosiorek M., Przemoc symboliczna w edukacji, [w:] Różne spojrzenia na przemoc, red. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak, WSHE, Łódź 2008.
 • Kosiorek M., Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Zainteresowania badawcze:

 • recepcja i adaptacja współczesnych nurtów, teorii i ideologii wychowania;
 • ukryte wymiary instytucji edukacyjnych;
 • rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • edukacja międzykulturowa;
 • diagnoza społecznej sytuacji ucznia oraz zarządzanie różnorodnością w klasie szkolnej;
dr Joanna Paul-Kańska

Kontakt:

 

dr Joanna Paul-Kańska

adiunkt

j.paul@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Katedra Nauk Społecznych
 • 2003 – obecnie  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania (Katedra Nauk Humanistycznych, Zakład Nauk Humanistycznych, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki)
 • 2001 – obecnie INDEX sp. z o.o.
 • 2000 – 2001 Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA stanowisko: PSYCHOLOG

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dziedzinie Psychologia
 • 2004 Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Kurs Trenerów Zarządzania  
 • 2000 – 2001  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Profilaktyki Uzależnień

Wybrane publikacje:

 • Choroba nowotworowa – w obliczu zagrożenia życia, Folia Psychologica, Wydawnictwo UŁ 2007
 • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu (współautor) w „Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej”, pod red. S.Lachiewicza i I.Staniec, MonografiaPŁ, Łódź 2007
 • Wyzwania dla dyrektora szkoły jako menedżera organizacji uczącej się, w Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, pod red. S. Lachiwicza i A. ZakrzewskiejBielawskiej, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008
 • Skrypt – Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii Wydawnictwo PŁ (współautor), Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010
 • Asertywność, Edukacja Zdrowotna (w druku)                  
 • Index Rodzica (red) (w druku)                 

Zainteresowania badawcze:

psychologia zdrowia

 

dr Joanna Szewczyk-Kowalczyk

Kontakt:

 

dr Joanna Szewczyk-Kowalczyk

adiunkt

merito@op.pl

meritoop@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie  – adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2005 - 2014 – starszy wykładowca -WSP w Łodzi
 • 2002 – 2008 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, adiunkt w Katedrze Badań Edukacyjnych i Dydaktyki

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Członkostwo w Zespole Pedagogiki Szkolnej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od roku 2009 do chwili obecnej),
 • Członkostwo w Zespole Samokształceniowym Doktorów pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od roku 2009 do chwili obecnej)

Wybrane publikacje:

 • Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002;
 • O trwaniu i zmianie. Studium historyczno-etnologiczne nadwarciańskiej wsi Jarocice, Wydawnictwo WCS, Łódź 2012;
 • O związkach biedy, baśni i świata dziecka, "Problemy Wczesnej Edukacji", 2010, nr 1 (11), s. 207-215
 • Mistyfikacja codzienności szkolnej [w:] M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Studia Pedagogiczne LXIV, Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemu, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011, s. 73-80
 • My – Oni. Obcość w szkole jako kategoria antropologiczna, [w:] B. Śliwerski (red.), Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, Kraków 2001, s. 169 – 180.
 • Codzienność szkolna ukryta za niejawnym wymiarem wybranych rytuałów i przestrzeni - próba dekonstrukcji antropologicznej, [w:] D. Klus-Stańska (red.), Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa 2008, Wydawnictwo Akademickie "Żak", s.174-209.
 • Manipulacyjny charakter szkolnego common sense, [w:] A. Wróbel (red.), Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych, jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 71-80.
 • Codzienność szkolna w optyce rytuałów (codzienne rytuały szkolne w perspektywie common sense), [w:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, tom 5, GWP, Gdańsk 2010, s. 247-264.
 • Indywidualne doświadczenie, wspólnotowy sens i zdroworozsądkowa myśl potoczna w kontekście koncepcji common sense, [w:] A. A. Szafrański (red.), Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretacyjnej, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 81-89.
 • Rodzina – ostatni Mohikanin autentycznej tradycji? - czyli specyficzne cechy dziedziczenia kulturowego w środowisku wiejskim, [w:] Krajobrazy kulturowe obszarów wiejskich. Wyzwania edukacyjne, Wyd. U.Wr., Wrocław 2012, s. 191-206.
 • Codzienność i zdroworozsądkowość wychowania rodzinnego a możliwość jego waloryzacji regionalizmem. Refleksje na marginesie codzienności [w:] K. Kossak-Główczeski, A. Kożyczkowska (red.), Wielokulturowość: między edukacją regionalną a edukacją międzykulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015, s. 32-46.

Zainteresowania badawcze:

teoria wychowania, antropologia kulturowa, pedagogika międzykulturowa, socjologia kultury i socjologia wychowania/edukacji

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@medyk.edu.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – obecnie – adiunkt - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2008 – obecnie – audytor wewnętrzny – Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu,
 • 2008 – 2009 – wykładowca - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 • 1986 – obecnie – starsza pielęgniarka dyplomowana - Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2016 r.),
 • Członek Komitetu Naukowego II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2016 r.),  
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2016 r.),
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015 r.),
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015 r.),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2015 r.),
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości – WSBiNoZ w Łodzi (2014 r.),
 • Sekretarz w czasopiśmie naukowym „Perspektywy edukacyjno-społeczne”, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi (od 2015 r.),

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017 (w przygotowaniu).
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015.
 • Tanaś V., Wolontariat hospicyjny jako element resocjalizacji [w:] „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne”, Łódź 2014.
 • Tanaś V., Welskop W., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014.
 • Tanaś V., Welskop W., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Instytucjonalna opieka gerontologiczna w Polsce jako element zapobiegający wykluczeniu społecznemu,„Perspektywy Edukacyjno-Społeczne”, 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014.
 • Tanaś V., Wykorzystanie teorii stanów oczekiwań w badaniu grup rówieśniczych, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne”, 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014.
 • Tanaś V., Rola komunikacji międzykulturowej w pracy socjalnej[w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wyd. Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013.
 • Tanaś V., Mobbing-przemoc psychiczna w miejscu pracy [w:]Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej, red. B. Skulska, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław 2009.
 • Tanaś V., Polityka antymobbingowa w krajach Unii Europejskiej[w:] Spójność społeczna i ekonomiczna UE, red. K. Wrzeszcz-Kamińska, Wyd. WSH, Wrocław 2009.
 • Tanaś V., Mobbing - nowy problem społeczny w miejscu pracy[w:] Securitologia / Securitology / Секюритология. Zeszyty Naukowe EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY 2008, nr 8, Wydawnictwo Collegium Civitas i European Association for Security.

Zainteresowania badawcze:

gerontologia; polityka społeczna, socjologia problemów społecznych

dr Wojciech Welskop

Kontakt:

 

dr Wojciech Welskop

adiunkt / Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia / Prodziekan ds. kierunku Pedagogika / Kierownik Katedry Nauk Społecznych

w.welskop@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 – obecnie – adiunkt, Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia, Prodziekan ds. kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2015 – 2016 – wykładowca – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
 • 2014 – 2015 - ekspert – trener - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny we Wrocławiu,
 • 2013 – 2014 - wykładowca - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
 • 2012 – 2013 - wykładowca – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,
 • 2010 – 2011 – trener wewnętrzny - Kruk S.A. we Wrocławiu,
 • 2010 – 2011 - specjalista ds. ewaluacji projektu EFS - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
 • 2009 – 2010 – wykładowca - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu,
 • 2007 – 2008 – wykładowca - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia w WSBiNoZ w Łodzi (10.2016 - obecnie),
 • Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+ w WSBiNoZ w Łodzi (09.2016 - obecnie),
 • Wicekanclerz ds. dydaktyki w WSBiNoZ w Łodzi (11.2015 - 09.2016),
 • Prodziekan ds. kierunku pedagogika w WSBiNoZ w Łodzi (11.2014 - obecnie),
 • Kierownik Katedry Nauk Społecznych w WSBiNoZ w Łodzi (11.2013 - obecnie),
 • Kierownik Wydawnictwa Naukowego WSBiNoZ w Łodzi (od 2014 r.),

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Administrator Platformy Moodle w WSBiNoZ w Łodzi (od 2016 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2016 r.),
 • Członek Komitetu Naukowego II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2016 r.),  
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2016 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015 r.),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2015 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości – WSBiNoZ w Łodzi (2014 r.),
 • Redaktor tematyczny w zakresie socjologii i polityki społecznej w czasopiśmie naukowym „Perspektywy edukacyjno-społeczne”, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi (od 2013 r.),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2013 r.),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (od 2013 r.).

 

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9                         
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2    
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-8
 • Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0
 • Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4
 • Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5
 • Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 
 • Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz.II), red. O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4
 • Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole  [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, red. E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7
 • Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0
 • Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0
 • Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Proinkluzivna klima skoly, eds. M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9
 • Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów  [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, red. E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5
 • Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9
 • Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, red. P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0
 • Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? red. J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0
 • Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-84-1
 • Welskop W., Action learning in education [w:] Evropské Pedagogické Fórum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3
 • Welskop W., Edukacja międzykulturowa – relacje między stereotypem, uprzedzeniem społecznym i stygmatyzacją [w:] Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej, red. B. Skulska, Wydawnictwo WSZ „Edukacja”, Wrocław 2009, ISBN 978-83-87708-68-9
 • Welskop W., Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna UE, red. K. Wrzeszcz-Kamińska, Wydawnictwo WSH, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925470-6-8

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce, „Studia Edukacyjne”, Wyd. Naukowe UAM – w druku
 • Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171
 • Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943
 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050
 • Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Wykluczenie prostytutek z dyskursu społecznego. Sytuacja formalno-prawna zjawiska prostytucji w Polsce, „Pro Publico Bono” Nr 5/2009, red. J. Kędzior, Wyd. ATUT, Wrocław 2009, ISSN 1895-9563

Zainteresowania badawcze:

socjologia edukacji; socjologia problemów społecznych; pedagogika społeczna; globalizacja; konsumpcjonizm

mgr Grażyna Kujawiak

Kontakt:

 

mgr Grażyna Kujawiak

asystent

gkujawiak@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie - asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2007- obecnie - konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
 • 1997 – obecnie – pedagog/psychoterapeuta  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej
 • Współautor i kierownik kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej (grant K.O.)
 • Współautor i realizator programów grantowego „Ja – Ty - My” grant Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
 • Współautor programu: „Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży” – grant Kuratora Oświaty dla WODN w Łodzi
 • Współautor programu „Rozwiązywanie konfliktów w klasie” grant Kuratora Oświaty w Łodzi dla WODN w Łodzi.
 • Współautor programu realizowanego w WODN w Łodzi „Pomoc psychologiczna w placówce oświatowej”
 • Autor i realizator programu szkoleń dla rad pedagogicznych: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. WODN w Łodzi
 • Współorganizator  Konferencji organizowanej przez MENiS  pt: „Bezpieczna Polska – Bezpieczna Szkoła”
 • Lider wojewódzki programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Program koordynowany przez ORE w Warszawie.
 • Prowadzenie warsztatów na  VIII Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej w Koluszkach pt: „DIALOG MOTYWUJĄCY – SZTUKA CZY NAUKA?”

Wybrane publikacje:

 • Kuba i Kleks kontra agresja – poradnik dla nauczycieli. HBW Warszawa 2005
 • Kuba i Kleks kontra agresja – zeszyt ćwiczeń dla dzieci. HBW Warszawa 2005
 • Współautor poradnika dla instruktorów harcerskich pt: Sytuacje intymne w skautingu” 2006 r.
 • Współautor poradnika pt: „Nauczyciel psycholog”, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź, 2011
 • Artykuł pt: Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w: Poradnik. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży. Wyd. ATH Łódź 2004
 • Artykuł pt: Polityka prorodzinna w kontekście programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w: Rodzina i dziecko,  RCPS Łódź 2016

Zainteresowania badawcze:

diagnoza i terapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży; umiejętności wychowawcze w procesie rozwoju dziecka

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

asystent

marszaleczek@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – nadal - asystent, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2009 – nadal - Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004 - nadal - Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007 – 2011 - Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
 • 2004 – 2006 - prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki  resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 1998 – 2004 - Dyrektor/Lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1990 – 1999 - Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990 - Wychowawca, Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Trener i Tutor, Projekt "Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”
 • Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”
 • Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka
 • Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”
 • Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
 • Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy
  i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

 • Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela – skrypt
 • Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem – skrypt
 • Trening interpersonalny - materiały szkoleniowe (książka)
 • Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego - artykuł

Zainteresowania badawcze:

praca z rodziną dysfunkcyjną; praca z dziećmi z zaburzonym zachowaniem; uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych; terapia pedagogiczna i socjoterapia w praktyce; wspieranie w pracy szkół i nauczycieli; pomoc psychologiczno-pedagogiczna

mgr Marcin Wielki

Kontakt:

 

mgr Marcin Wielki

asystent

mwielki@gmail.com

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2000 – obecnie – Pedagog/psycholog szkolny, nauczyciel IB Psychology w programie Matury Międzynarodowej (wykładowy język angielski) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Sczanieckiej w Łodzi

Zainteresowania badawcze:

psychologia społeczna

mgr Paweł Żak

Kontakt:

 

mgr Paweł Żak

asystent

mores@op.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – obecnie – asystent - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1998 – obecnie -  kierownik internatu( od 2006 v-ce dyrektor) - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łodzi – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi ul. Spadkowa 11
 • 1988 – obecnie - pedagog - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu ul. Parzęczewska 46
 • 1992 - 2003 – wychowawca - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Zgierzu ul Narutowicza 12

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Praca w różnych formach opieki, wsparcia, terapii dzieci i młodzieży, współtworzyłem i prowadziłem wiele projektów nakierowanych na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej tak w środowisku otwartym, jak i placówkach resocjalizacyjno–wychowawczych i terapeutycznych.

Wybrane publikacje:

 • ADHD polemiki i badania -  Wspieranie społecznego rozwoju adolescenta z ADHD  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – studium przypadku s. 111-124
 • Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego- diagnoza i kierunki rozwoju- Placówki opiekuńczo – wychowawcze  i resocjalizacyjne – pomoc czy nadużycie? S.169-178

Zainteresowania badawcze:

resocjalizacja i terapia; przeciwdziałanie marginalizacji społecznej

created by: Strony Internetowe Łódź