Prawo

więcej

XIII Konferencja Masażu

Fizjoterapia

więcej

Psychologia

więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej
Kosmetologia
więcej
Studia podyplomowe
więcej

Opis kierunku

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat INFORMACJE OGÓLNE

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, której dynamiczny rozwój determinowany jest potrzebami rozwijającego się rynku usług z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Sytuacja międzynarodowa oraz dynamika przemian społeczno-politycznych na świecie,  a także członkostwo Polski w NATO i innych organizacjach międzynarodowych oraz takie zjawiska jak m.in. wzrost znaczenia ochrony danych osobowych powoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników zajmujących się m.in. ochroną informacji i innymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zadaniem kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dostarczenie wiedzy na temat uwarunkowań, wymiarów oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ważnym zadaniem jest także wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w procesach, a także działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie i państwie. Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest zapewnienie absolwentowi podstawowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych do zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Treści programowe, formy zajęć i metody dydaktyczne umożliwiają realizację zakładanych efektów kształcenia dla  kwalifikacji poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

W trakcie studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu studenci zdobywają wiedzę z takich obszarów jak: Nauka o państwie i prawie; Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE; Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie; Teoria bezpieczeństwa; System bezpieczeństwa wewnętrznego; Bezpieczeństwo państwa; Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów; Prawne aspekty wykonywania usług detektywistycznych; Wybrane aspekty prawa karnego, wykroczeń i dowodowego; Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; Psychologia emocji i stresu; Wywiad gospodarczy; Metody i techniki działań detektywa; Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych; Komunikacja w sytuacjach kryzysowych; Rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń; Podstawy kryminologii i kryminalistyki.

Program studiów przewiduje również zdobywanie wiedzy, umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego, m.in. z filozofii, psychologii, socjologii czy praw człowieka. Ponadto absolwent Uczelni zna także język obcy, co ułatwia podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Zawartość treści programowych na tym kierunku obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia dzięki którym nabywa się umiejętności praktycznych, a zajęcia odbywają się także w instytucjach zewnętrznych: agencjach detektywistycznych (m.in. Biuro Detektywistyczno-Doradcze „Paragraf” w Łodzi), agencjach ochrony (m. in. Agencja Ochrony Mienia „Metpol” w Warszawie), w Policji, Jednostkach Wojskowych, Starostwach Powiatowych, Urzędach Miast i Gmin. 

Tak szeroki i zróżnicowany program studiów zdecydowanie zwiększa możliwości znalezienia pracy po uzyskaniu dyplomu i podwyższa atrakcyjność absolwenta na rynku pracy dzięki jego wszechstronnemu wykształceniu.

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE oparte są na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECTS), który umożliwia uznanie okresu studiów odbywanych w innych uczelniach w kraju i za granicą. Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjackiego Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, w pełni przygotowują i uprawniają do podjęcia studiów drugiego stopnia w każdej uczelni wyższej, tak w kraju, jak i za granicą.

created by: Strony Internetowe Łódź