Dietetyka

więcej

Specjalności

DIETETYKA SPORTOWA

Program specjalności Dietetyka Sportowa oparty jest na efektach kształcenia zapewniających absolwentowi tej specjalności profesjonalizm w pracy zarówno ze sportowcami trenującymi różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i z osobami traktującymi rekreacyjnie.

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z obszaru medycyny sportowej oraz nabywają praktyczne umiejętności planowania optymalnego systemu odżywiania w taki sposób, aby procentowy skład masy ciała sprzyjał poprawie sprawności fizycznej, w tym szybkości i wytrzymałości organizmu.

Szczegółowe efekty kształcenia specjalności pozwalają zdobyć umiejętność wdrażania zasad zdrowego stylu życia, opracowania i prowadzenia diety sportowców wyczynowych uprawiających różne dyscypliny sportu, przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym. Absolwent, zdobywa podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, metod badań wydolnościowych organizmu oraz ortopedii urazowej. Potrafi wspomagać proces treningowy sportowców w aspektach zwiększania siły i masy mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych, w tym wytrzymałości lub szybkości. Wie jak dokonać oceny stanu odżywiania, sposobów i stylów żywienia, różnicuje diety ze względu na międzyosobnicze różnice wynikające z typu budowy ciała oraz indywidualne predyspozycje fizjologiczne. Zna zasady żywieniowo-suplementacyjnego wspomagania zdolności wysiłkowych organizmu.

Realizacja programu specjalności będzie odbywała się we współpracy Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk  o Zdrowiu z Niepublicznym  Zakładem Opieki Zdrowotnej Medycyna Sportowa - Twoje Zdrowie, specjalizującym się w leczeniu i przygotowywaniu sportowców do treningu wyczynowego.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców  w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
PSYCHODIETETYKA

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi  zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych  oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.


Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest specjalnością wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.  


Program studiów na tej specjalności poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi z tym chorobami  tj. otyłość anoreksja, bulimia, cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne np. niskie poczucie własnej wartości, łagodzenie lęków, stresów, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do leczenia dietetycznego. Program zakłada także poznanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych występujących w chorobach cywilizacyjnych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników w sposobie odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania modyfikacji programu nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu zapobiegania zaburzeniom odżywiania, zwłaszcza nadwadze i otyłości
ŻYWIENIE ZBIOROWE

Studia na kierunku Dietetyka, specjalność żywienie zbiorowe umożliwiają zdobycie studentom wiedzy z zakresu: żywienia człowieka zdrowego i chorego w placówkach pobytu zbiorowego, technologii przygotowywania potraw, zarządzania jakością i dbania o bezpieczeństwo żywności.

Absolwent zdobywa rozległą wiedzę w tej dziedzinie, począwszy od podstawowych pojęć, poprzez aspekty prawne, skończywszy na zasadach samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa i restauracji. Posiada również wiedzę na temat:

 • specyfiki rynku usług żywieniowych w Polsce i na świecie (analiza rynku usług gastronomicznych),
 • zasad prawidłowego żywienia,
 • zasad bezpieczeństwa i systemu jakości żywności oraz podstawowych technik marketingu usług gastronomicznych,
 • najnowszych rozwiązań w obsłudze konsumenta,
 • regulacji prawnych i systemu zarządzania działalnością różnego typu zakładów żywieniowych,
 • organizacji i prowadzenia podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

W programie studiów znajdują się między innymi:

 • Podstawy higieny żywności,
 • Podstawy technologii gastronomicznej,
 • Dietetyka,
 • Ustawodawstwo żywnościowe,
 • Zarządzanie i marketing.

created by: Strony Internetowe Łódź