Pedagogika

Opis kierunku

PEDAGOGIKA I STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.
Program studiów na kierunku Pedagogika przygotowuje do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy i obejmuje:

  • dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, realizowane w całym toku kształcenia,
  • trzy obszary specjalnościowe, w ramach których student dokonuje wyboru jednego z obszarów specjalnościowych po pierwszym roku kształcenia, z którego wybiera dwie specjalności, tworzące indywidualną ścieżkę kształcenia – specjalności realizowane są od trzeciego do szóstego semestru.

W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do prowadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

ATUTY KIERUNKU


NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


PRAKTYKA
Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.


WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI
Proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


ROZWÓJ NAUKOWY
Możliwość aktywnej działalności w Kole Naukowym Młodych Pedagogów. Udział w projektach badawczo-naukowych, jak również w seminariach, konferencjach, sympozjach.


STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

 

created by: Strony Internetowe Łódź