Pedagogika

Opis kierunku

PEDAGOGIKA I STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia licencjackie na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.

Program studiów na kierunku Pedagogika przygotowuje do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy i obejmuje:

  • dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, realizowane w całym toku kształcenia,
  • trzy obszary specjalnościowe, w ramach których student dokonuje wyboru jednego z obszarów specjalnościowych po pierwszym roku kształcenia, z którego wybiera dwie specjalności, tworzące indywidualną ścieżkę kształcenia – specjalności realizowane są od trzeciego do szóstego semestru.

W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkret-nych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do pro-wadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecz-nych, politycznych, historycznych i ekonomicz-nych kontekstów. Działalność Absolwenta cechuje odpowiedni poziom kompetencji personalnych i interpersonalnych, które nabywa w toku zajęć w uczelni oraz w czasie zawodowych praktyk studenckich, stano-wiących integralną i obowiązkową część programu kształcenia. Uczelnia zapewnia każdemu Studentowi miejsce praktyk, zgodnie z wybraną specjalnością i zainteresowaniami Studenta. 

Absolwent kończący studia licencjackie na kierunku Pedagogika legitymuje się dyplomem studiów I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie dwóch, wybranych przez siebie specjalności.

created by: Strony Internetowe Łódź