Pedagogika

Specjalności

OBSZAR PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie nacisk na nabycie kompetencji umożliwiających zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą przedszkolną, jak i wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych, określonych podstawą programową dla edukacji początkowej klas i-iii szkoły podstawowej. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą wczesnoszkolną.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu albo w klasach I-III szkoły podstawowej
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydakty-cznych dotyczących dojrzałości szkolnej, dynamiki procesów zachodzących w grupie przedszkolnej / w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zachowań dysfunkcyjnych,
 • planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i dy-daktycznej w przedszkolu / szkole,

OBSZAR PEDAGOGIKI PRACY

SPECJALNOŚĆ: COACHING

Program specjalności coaching pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania coachingu w różnych obszarach życia społecznego. Umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji interpersonalnych.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
 • Udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
 • Trenowania kompetencji przywódczych liderów.
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA DOROSŁYCH I BHP

Program specjalności edukacja dorosłych i bhp umożliwia poznanie możliwości zapewnienia wsparcia, pomocy i rozwoju osobistego osobom dorosłym, działania w obszarze edukacji dorosłych, a także zaznajomienie z zasadami funkcjonowania i organizacji bhp w zakładzie pracy, metodyki prowadzenia szkoleń bhp oraz przewidywania zagrożeń w środowisku pracy, ich eliminowania lub zmniejszania.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Pracy z osobami dorosłymi,
 • Prowadzenia działań wspierających rozwój osobisty dorosłych,
 • Prowadzenia szkoleń bhp.
SPECJALNOŚĆ: GERONTOLOGIA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI

Program specjalności gerontologia społeczna z elementami andragogiki pozwala nabyć wiedzę na temat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym. Uwzględnia również poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i społecznych skutków. W ramach specjalności studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • Wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
 • Przeciwdziałania stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Program specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwia zdobycie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej dotyczącej pracy ludzkiej w kontekście pracy zawodowej. Uwzględnia także wykształcenie umiejętności w zakresie organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołem.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Przygotowania do pracy z ludźmi,
 • Strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Doradztwa personalnego oraz rozwoju zawodowego człowieka.

OBSZAR PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Program specjalności pedagogika resocjalizacyjna uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
 • Planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • Kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.
SPECJALNOŚĆ: PREWENCJA KRYMINALNA

Program specjalności pedagogika resocjalizacyjna uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
 • Planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • Kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.
SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Program specjalności profilaktyka zagrożeń społecznych kładzie nacisk na wiedzę o konstruowaniu i realizowaniu programów działań profilaktycznych w środowisku lokalnym. Uwzględnia przygotowanie do wspierania inicjatyw społecznych, mających na celu ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, a także pomocy rodzicom w sytuacjach kryzysowych w szkole i poza nią.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozowania stanu i dynamiki rozwoju dewiacji, patologii i zagrożeń społecznych,
 • Planowania i podejmowania profesjonalnych działań profilaktycznych, szczególnie wobec zagrożeń współczesnego świata, m.in. Internetoholizmu, bigoreksji, cyberprzemocy i innych.
 • Kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania profilaktyczne oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.
SPECJALNOŚĆ: TERAPIA ŚRODOWISKOWA

Program specjalności terapia środowiskowa pozwala nabyć wiedzę na temat analizy konkretnych zjawisk natury opiekuńczej i wychowawczej, widzianych przez pryzmat poszczególnych jednostek ludzkich, grup społecznych oraz całych społeczności – z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska, w celu podjęcia działań terapeutycznych i wychowawczych.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Prowadzenia różnorodnych form opieki środowiskowej na rzecz udzielania wsparcia i terapii pacjentowi/podopiecznemu z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, jego rodzinie oraz społeczności lokalnej,
 • Kreowania indywidualnego i społecznego planu wsparcia,
 • Podejmowania interwencji środowiskowych,
 • Realizowania działań terapeutycznych w relacji z pacjentem/ podopiecznym oraz w interakcji z rodziną i społecznością lokalną.

created by: Strony Internetowe Łódź