Pedagogika

Specjalności

SPECJALNOŚĆ: COACHING

Program specjalności Coaching pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania coachingu w różnych obszarach życia społecznego. Umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji interpersonalnych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
 • udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
 • trenowania kompetencji przywódczych liderów.
SPECJALNOŚĆ: ASYSTENT OSOBY STARSZEJ Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI

Program specjalności Asystent osoby starszej z elementami andragogiki pozwala nabyć wiedzę na temat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym. Uwzględnia również poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i społecznych skutków. W ramach specjalności studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
 • przeciwdziałania stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.
SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie nacisk na nabycie kompetencji umożliwiających zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą przedszkolną, jak i wspierania rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych, określonych podstawą programową dla edukacji przedszkolnej i dla klas I-III szkoły podstawowej. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą wczesnoszkolną.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej,

 • diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydaktycznych dotyczących dojrzałości szkolnej, dynamiki procesów zachodzących w grupie przedszkolnej / w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zachowań dysfunkcyjnych,
 • planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i szkole.

 

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

Program specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
 • Planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • Kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.

created by: Strony Internetowe Łódź