Pedagogika

Opis kierunku

PEDAGOGIKA II STOPNIA

Czas trwania: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł: magister

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia ii stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów i stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w obszarze i dziedzinie nauk społecznych (z wyjątkiem kierunków osadzonych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności) i nauk humanistycznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, religioznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, zarówno w polsce, jak i w większości państw unii europejskiej.

 

Program studiów na kierunku pedagogika obejmuje:

  • Dwa moduły obowiązkowe,  rozwijające ogólną wiedzę i kompetencje społeczne;
  • Cztery moduły specjalnościowe, z których obligatoryjny staje się tylko jeden, tworzący indywidualną ścieżkę kształcenia.

 Student już w pierwszym roku kształcenia wybiera jedną specjalność, w ramach której może rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w ciągu 4 semestrów.

Absolwent kończący studia magisterskie na kierunku pedagogika legitymuje się dyplomem studiów ii stopnia na kierunku pedagogika w zakresie wybranej przez siebie specjalności.

created by: Strony Internetowe Łódź