Dla Studenta

Dla niepełnosprawnych

Od kilku lat w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi podejmowane są rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Działania te obejmują m.in.:

 • zmiany uregulowań prawnych,
 • wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
 • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu do wypożyczalni i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób niepełnosprawnych.

 

Zdobycie wyższego wykształcenia nie tylko pozwala na znalezienie lepszej pracy ale zwiększa świadomość społeczną i wiedzę wykorzystywaną w codziennym, często niełatwym życiu. Będąc osobą niepełnosprawną możesz i powinieneś studiować. Warto pamiętać, że osobom wykształconym żyje się łatwiej.

Ponieważ dla osób niepełnosprawnych warunki rekrutacji na studia są takie same jak dla pozostałych osób, więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie www.medyk.edu.pl w zakładce Rekrutacja.

Zanim zdecydujesz się na studia, skontaktuj się z biurem rekrutacji, porozmawiaj o możliwościach, jakie Uczelnia stwarza osobom niepełnosprawnym. Możesz również osobiście spotkać się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pamiętaj, że wszystkie informacje dotyczącego stanu zdrowia są traktowane jako poufne.

Ogólne informacje dla kandydatów i studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

1. Pomoc materialna

Niezależnie od innych form pomocy materialnej oferowanej studentom przez WSBiNoZ, studenci niepełnosprawni uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego - na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który składa się do działu finansowego. Stypendium specjalne jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którego kopię należy dołączyć do wniosku oraz przedłożyć do wglądu oryginał. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wysokość przyznanego stypendium nie jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Stypendium specjalne jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziesięciu miesięcy lub zgodnie z ważnością orzeczenia.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.

WAŻNE: PFRON

Studenci niepełnosprawni mogą także występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania środków finansowych, np. opłacenie czesnego, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu odpowiednio dostosowanego do rodzaju posiadanej przez nich niepełnosprawności.

Student może liczyć na pośrednictwo oraz wsparcie ze strony Pełnomocnika WSBiNoZ lub pracownika działu ds. osób niepełnosprawnych i stypendiów w ubieganiu się o ośrodki materialne z funduszy pozauczelnianych np. oferowanych przez PFRON z programu Aktywny Samorząd.


Przypominamy, iż o dofinansowanie lub refundację kosztów mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc finansową mogą otrzymać uczący się w szkole wyższej, policealnej, słuchacze studiów podyplomowych, z otwartym przewodem doktorskim poza studiami doktoranckimi.

WAŻNE: WNIOSKI DOTYCZĄCE PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” PRZYJMOWANE SĄ DO 30 WRZEŚNIA.
Zadanie dofinansowania studiów wyższych opisane jest w Module II programu „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”. Jednocześnie zobaczycie Państwo inne zadania, w których można uzyskać środki na zaspokojenie innych potrzeby (np. rehabilitacja, sprzęt komputerowy). Warto zapoznać się z informacjami na ten temat, które można znaleźć na następujących stronach:

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/
http://www.mops.lodz.pl/index.php/aktywny-samorzad
http://pcpr.samorzady.pl/?a=437


Studenci składają teraz swoje wnioski w instytucjach samorządowych właściwych dla miejsca zamieszkania. Powinniście zorientować się, kto obsługuje program „Aktywny Samorząd” w Waszej miejscowości.

2. Wypożyczalnia sprzętu i działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wypożyczalnia sprzętu i działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie w ofercie wypożyczalni znajdują się:

 • 4 dyktafony,
 • 3 notebooki,
 • 2 skanery przenośne.

Oferta wypożyczalni jest cały czas poszerzana, również na indywidualne wnioski studentów. Aby wypożyczyć sprzęt, skontaktuj się z pracownikiem działu ds. obsługi osób niepełnosprawnych i stypendiów, zapytaj o jego dostępność i warunki wypożyczenia.
k.wanderska@medyk.edu.pl

Biblioteka została dodatkowo wyposażona w komputer stacjonarny z oprogramowaniem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

3. Erasmus +

Erasmus + jest programem dla Uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników Uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Warto podkreślić fakt, że studenci niepełnosprawni mają również możliwość wyjazdu na praktyki i pracę w ramach programu ERASMUS +, jak również mogą skorzystać z dodatkowego dofinansowania.
Więcej szczegółów u Koordynatora dr Wojciecha Welskopa w.welskop@medyk.edu.pl

4. Doradztwo zawodowe

Serdecznie zachęcamy do umówienia się i skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego. Głównym celem takich spotkań, warsztatów jest podniesienie szans na zatrudnienie, aktywizację społeczną oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na ryku pracy.


Jeśli chcesz:

 • zaplanować swoja ścieżkę kariery,
 • wykonać testy predyspozycji zawodowych,
 • przygotować dokumenty aplikacyjne,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • poznać tajniki procesów rekrutacyjnych,

napisz do nas i umówimy Cię na spotkanie indywidualne lub zorganizujemy warsztaty na Uczelni.

5. W trakcie realizacji porady prawne, porady zdrowego stylu życia, porady psychologa

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Praktyczny poradnik savoir-vivre’u wobec osób niepełnosprawnych”.

Kontakt
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Bogusława Kowacka
Dział ds. stypendiów i osób niepełnosprawnych – Katarzyna Wanderska

pełnomocnik@medyk.edu.pl
k.wanderska@medyk.edu.pl

Kandydacie pamiętaj, to Ty musisz chcieć się uczyć. My dajemy Ci możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące Twoje szanse, reszta zależy tylko od Ciebie.

 

Przydatne strony:

UWAGA! Ze względu na bariery architektoniczne budynku naszej Uczelni, zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane indywidualnie.

W dniu 19 listopada 2014r. w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu odbyło się szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry Uczelni wyższych, mające na celu zwiększenie kompetencji kadry Naszej Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów niepełnosprawnych.


Podczas pierwszej części szkolenia zostały omówione informacje ogólne na temat sytuacji formalnoprawnej studentów niepełnosprawnych – poruszono kwestie konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zapisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przedstawiono również organy orzekające w kwestii niepełnosprawności. Ważnym elementem tej części szkolenia było przedstawienie i omówienie metod, środków oraz urządzeń umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów.


Druga część szkolenia była częścią praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z uczestnikami konkretnych, pojawiających się w codziennej pracy problemów, związanych z funkcjonowaniem studentów niepełnosprawnych na Uczelni. Trenerami prowadzącymi szkolenie były osoby doświadczone w codziennej pracy w obszarze osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolenia otrzymali szereg cennych wskazówek dotyczących efektywnego komunikowania się oraz praktycznych form wsparcia studentów z różnymi dysfunkcjami. Z uwagi na wzrastającą liczbę studentów z trudnościami natury psychicznej, konieczne stało się przybliżenie pracownikom Uczelni, ich sytuacji, jak również przedstawienie zależności pomiędzy studiowaniem-->chorowaniem-->zdrowieniem.

 

Szkolenie realizowane było przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

created by: Strony Internetowe Łódź