Dla Studenta

Dla niepełnosprawnych

Od kilku lat w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi podejmowane są rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Działania te obejmują m.in.:

 • zmiany uregulowań prawnych,
 • wsparcie finansowe - stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu do wypożyczalni i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób niepełnosprawnych.

 

Zdobycie wyższego wykształcenia nie tylko pozwala na znalezienie lepszej pracy ale zwiększa świadomość społeczną i wiedzę wykorzystywaną w codziennym, często niełatwym życiu. Będąc osobą niepełnosprawną możesz i powinieneś studiować. Warto pamiętać, że osobom wykształconym żyje się łatwiej.

Ponieważ dla osób niepełnosprawnych warunki rekrutacji na studia są takie same jak dla pozostałych osób, więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie www.medyk.edu.pl w zakładce Rekrutacja.

Zanim zdecydujesz się na studia, skontaktuj się z biurem rekrutacji, porozmawiaj o możliwościach, jakie Uczelnia stwarza osobom niepełnosprawnym. Możesz również osobiście spotkać się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pamiętaj, że wszystkie informacje dotyczącego stanu zdrowia są traktowane jako poufne.

Ogólne informacje dla kandydatów i studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

1. Świadczenia dla studentów.

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny), który posiada:

orzeczenie o niepełnosprawności lub

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub

orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172,  z późń.zm.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który składa się do działu obsługi studenta. Stypendium jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którego kopię należy dołączyć do wniosku oraz przedłożyć do wglądu oryginał. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wysokość przyznanego stypendium nie jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziesięciu miesięcy lub zgodnie z ważnością orzeczenia.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.

Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych już na pierwszym roku studiów. Student, który ukończył już studia z tytułem magistra lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium. Student, który ukończył studia z tytułem licencjata lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium na kolejnych studiach licencjackich.
UWAGA wyjątek!
Student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. (ale tylko na jednym kolejnym kierunku).

WAŻNE: PFRON

Studenci niepełnosprawni mogą także występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania środków finansowych, np. opłacenie czesnego, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu odpowiednio dostosowanego do rodzaju posiadanej przez nich niepełnosprawności.

Student może liczyć na pośrednictwo oraz wsparcie ze strony Pełnomocnika WSBiNoZ lub pracownika działu ds. osób niepełnosprawnych i stypendiów w ubieganiu się o ośrodki materialne z funduszy pozauczelnianych np. oferowanych przez PFRON z programu Aktywny Samorząd.


Przypominamy, iż o dofinansowanie lub refundację kosztów mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc finansową mogą otrzymać uczący się w szkole wyższej, policealnej, słuchacze studiów podyplomowych, z otwartym przewodem doktorskim poza studiami doktoranckimi.

WAŻNE: najświeższe informacje na stronie PFRON

https://www.pfron.org.pl/

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych działa m.in. poprzez utworzenie ogólnopolskiego portalu ogłoszeniowego poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - WERBEO. WERBEO jest platformą komunikacji zarówno między osobami niepełnosprawnymi, jak i samymi pracodawcami. Szczegóły na stronie:

https://student.obpon.pl/

2. Wypożyczalnia sprzętu i działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wypożyczalnia sprzętu i działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie w ofercie wypożyczalni znajdują się:

 • 4 dyktafony,
 • 3 notebooki,
 • 2 skanery przenośne.

Oferta wypożyczalni jest cały czas poszerzana, również na indywidualne wnioski studentów. Aby wypożyczyć sprzęt, skontaktuj się z pracownikiem działu ds. obsługi osób niepełnosprawnych i stypendiów, zapytaj o jego dostępność i warunki wypożyczenia.
k.wanderska@medyk.edu.pl

Biblioteka została dodatkowo wyposażona w komputer stacjonarny z oprogramowaniem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

3. Erasmus +

Erasmus + jest programem dla Uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników Uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Warto podkreślić fakt, że studenci niepełnosprawni mają również możliwość wyjazdu na praktyki i pracę w ramach programu ERASMUS +, jak również mogą skorzystać z dodatkowego dofinansowania.
Więcej szczegółów u Koordynatora prof. WSBiNoZ dr Wojciecha Welskopa w.welskop@medyk.edu.pl

4. Doradztwo zawodowe

Serdecznie zachęcamy do umówienia się i skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego. Głównym celem takich spotkań, warsztatów jest podniesienie szans na zatrudnienie, aktywizację społeczną oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na ryku pracy.


Jeśli chcesz:

 • zaplanować swoja ścieżkę kariery,
 • wykonać testy predyspozycji zawodowych,
 • przygotować dokumenty aplikacyjne,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • poznać tajniki procesów rekrutacyjnych,

napisz do nas i umówimy Cię na spotkanie indywidualne lub zorganizujemy warsztaty na Uczelni.

Poltalento.pl to portal rekrutacyjny stworzony specjalnie dla Was. Zespół Paltalento.pl stworzył specjalnie tą platformę w szczególności dedykowana jest osobom z niepełnosprawnościami.  Jest unikalnym miejscem, w którym spotykają się aspiracje zawodowe kandydatów z oczekiwaniami pracodawców. Zachęcamy do zapoznania się www.poltalento.pl

5. W trakcie realizacji porady prawne, porady zdrowego stylu życia, porady psychologa

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Praktyczny poradnik savoir-vivre’u wobec osób niepełnosprawnych”.

Kontakt
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Bogusława Kowacka
Dział ds. stypendiów i osób niepełnosprawnych – Katarzyna Wanderska

pełnomocnik@medyk.edu.pl
k.wanderska@medyk.edu.pl

Kandydacie pamiętaj, to Ty musisz chcieć się uczyć. My dajemy Ci możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące Twoje szanse, reszta zależy tylko od Ciebie.

 

Przydatne strony:

UWAGA! Ze względu na bariery architektoniczne budynku naszej Uczelni, zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane indywidualnie.

W dniu 19 listopada 2014r. w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu odbyło się szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry Uczelni wyższych, mające na celu zwiększenie kompetencji kadry Naszej Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów niepełnosprawnych.


Podczas pierwszej części szkolenia zostały omówione informacje ogólne na temat sytuacji formalnoprawnej studentów niepełnosprawnych – poruszono kwestie konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zapisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przedstawiono również organy orzekające w kwestii niepełnosprawności. Ważnym elementem tej części szkolenia było przedstawienie i omówienie metod, środków oraz urządzeń umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów.


Druga część szkolenia była częścią praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z uczestnikami konkretnych, pojawiających się w codziennej pracy problemów, związanych z funkcjonowaniem studentów niepełnosprawnych na Uczelni. Trenerami prowadzącymi szkolenie były osoby doświadczone w codziennej pracy w obszarze osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolenia otrzymali szereg cennych wskazówek dotyczących efektywnego komunikowania się oraz praktycznych form wsparcia studentów z różnymi dysfunkcjami. Z uwagi na wzrastającą liczbę studentów z trudnościami natury psychicznej, konieczne stało się przybliżenie pracownikom Uczelni, ich sytuacji, jak również przedstawienie zależności pomiędzy studiowaniem-->chorowaniem-->zdrowieniem.

 

Szkolenie realizowane było przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

created by: Strony Internetowe Łódź