Dla Studenta

Dział obsługi finansowej

Udzielanie informacji związanych z płatnościami za studia, regulowaniu płatności w tym informowanie o możliwościach regulowania płatności.

Udzielanie informacji o systemie pomocy materialnej w zakresie:

 • stypendiów socjalnych,
 • stypendiów rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomóg.

 

Przyjmowanie wniosków w/w stypendiów oraz zapomóg dotyczących świadczeń pomocy materialnej.

Dodatkowych informacji dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz zasady ich przyznawania można uzyskać na stronie Uczelni www.medyk.edu.pl w zakładce „dla studenta – stypendia i zapomogi”.

 

 • Współpraca z Samorządem Studentów w zakresie podziału funduszu pomocy materialnej.
 • Wystawianie rachunków dotyczących czesnego, szkoleń, konferencji.
Podania dotyczące płatności:
 • podania dotyczące płatności np.: przesunięcie terminu płatności, zaległości w płatnościach należy kierować do Wicekanclerza mgra Przemysława Pirka.
 • odwołanie od decyzji Wicekanclerza należy kierować do Kanclerza Michała Orskiego.

Wzory podań znajdują się na stronie Uczelni www.medyk.edu.pl w zakładce „nowa strefa studenta – pliki - dział finansowy”.

Wpłaty, rozróżniamy trzy typy wpłat:
 • wpłaty na konto indywidualne zgodnie z obowiązującą umową,
 • wpłaty do kasy Uczelni,
 • wpłaty na konto Uczelniane.
Wpłaty na konto indywidualne dotyczą:
 • czesnego,
 • przedłużenia sesji egzaminacyjnej,
 • dopuszczenia do powtarzania nie zaliczonego roku/semestru studiów,
 • opłatę za materiały higieniczne,
 • urlop studencki,
 • przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej,
 • odsetek.

Powyższe wpłaty należy uiszczać na numer indywidualny studenta (numer zawarty w umowie między studentem a WSBiNoZ).

Wpłaty do kasy Uczelni dotyczą:
 • zaświadczeń,
 • wypisów z protokołów.
Wpłaty na konto Uczelniane dotyczą:
 • powtórnego uczęszczania na niezaliczony przedmiot,
 • reaktywację w prawach studenta,
 • wydanie dyplomu ukończenia studiów,
 • wydanie dyplomu ukończenia studiów w języku obcym.

Powyższe opłaty należy dokonywać na numer rachunku bankowego Uczelni:

91 1090 2705 0000 0001 0659 3162

 

UWAGA!

W tytule przelewu za usługi dydaktyczne należy podać: imię, nazwisko oraz czego dotyczy wpłata (w przypadku powtarzania przedmiotów należy podać nazwę powtarzanego przedmiotu oraz semestr, którego dotyczy powtarzany przedmiot).

Wysokość opłat za powyższe wpłaty zawarte są w cenniku opłat za usługi dydaktyczne nieobjęte czesnym wynikające z Regulaminu Studiów.

Regulamin odpłatności oraz opłaty dodatkowe za studia zamieszczone są na stronie Uczelni www.medyk.edu.pl w „nowa strefa studenta – pliki - dział finansowy”.

W przypadku wpłaty na niewłaściwy numer rachunku bankowego prosimy o złożenie podania do Wicekanclerza mgra Przemysława Pirka z prośbą o przeksięgowanie dokonanej wpłaty.

 

Rachunki za czesne

Rachunki za czesne wystawiane są na wniosek studenta poprzez złożenie podania do działu finansowego.

 

Prosimy o kontrolowanie Swoich płatności na bieżąco i dokonywanie ich w wyznaczonym terminie. Brak płatności w terminie skutkować będzie naliczaniem odsetek za zwłokę.

 

Kontakt:

Przemysław Pirek
Wicekanclerz ds. finansowych
p.pirek@medyk.edu.pl


Katarzyna Wanderska
Specjalista ds. pomocy materialnej i osób niepełnosprawnych
tel.: 042 683 44 14
fax.: 042 683 44 28
k.wanderska@medyk.edu.pl

 

 


Dział Finansowy będzie czynny w ciągu tygodnia w następujących godzinach:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 9-13
Środa: 13-16
Czwartek: 9-13
Piątek: 13-16

oraz w każdą drugą sobotę miesiąca.

KREDYT STUDENCKI

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 r.

 
W dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013).

 

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w procedurze udzielania kredytów studenckich:

 • Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. W bieżącym roku wnioski będzie można składać w okresie od 15 sierpnia do 20 października 2016 r. (zamiast do 15 listopada). Zmianie uległ również ostateczny termin zawierania umów o kredyt. Został on skrócony z 31 marca do 31 grudnia 2016 r.

 • Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.

 • Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie, co pozwoli na zawieranie umów kredytu po weryfikacji przez banki wnioskodawcy pod kątem zabezpieczenia spłaty kredytu. W kolejnych latach maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie będzie stanowiła kwotę ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie złożonych w poprzednim roku akademickim wniosków.

 • Uelastycznienie wysokości rat kredytu. W roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).

 • Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

created by: Strony Internetowe Łódź