Dla Studenta

Stypendia i zapomogi

Uwaga! Nowe zasady przyznawania stypendiów od roku akademickiego 2019/2020.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Szczegóły wkrótce.

 

Stypendia 2018/2019 Wnioski o pomoc materialną będą przyjmowane od 27 września w Dziale finansowym w pok. 101, budynek Rektoratu. Aktualne pliki do pobrania będą dostępne na Strefie Studenta i w Dziale finansowym od 27 września

Stypendium socjalne – próg dochodowy RA 2018/2019

Stypendium socjalne może otrzymać student, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1020,00 złotych miesięcznie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Średnia minimalna od jakiej można składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów w RA 2018/2019 to 4,5. Student powinien posiadać rejestrację pełną.

 

Wnioski o pomoc materialną będą przyjmowane od 27 września w Dziale finansowym - wejście B 2.

Aktualne pliki do pobrania będą dostępne na Strefie studenta i w Dziale finansowym od 27 września

Poniżej godziny otwarcia informujemy, iż Dział finansowy we wrześniu i październiku będzie otwarty w następujące soboty:

7,14,21,28.10 – 9.00 - 13.00

 Pozostałe godziny pracy w tygodniu bez zmian

Poniedziałek: nieczynne Wtorek: 9-13 Środa: 13-16 Czwartek: 9-13 Piątek: 13-16

 

1. STYPENDIUM SOCJALNE/STYPENDIUM SOCJALNE ZWIĘKSZONE

STYPENDIA SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1020,00 złotych miesięcznie.
Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

 

Ustalenie liczby osób w rodzinie

Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody:

a) studenta,
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (we wniosku o stypendium) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
d) wychowywał się w pieczy zastępczej
lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2017),
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2018),
c) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

 

Ustalenie dochodu

W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku 2017. W przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu do obliczeń przyjmuje się dochody w wysokościach netto.

W celu udokumentowania sytuacji dochodowej student zobowiązany jest do złożenia:
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015 r. (lub o braku dochodów) dla każdego pełnoletniego członka rodziny,


UWAGA!

Nagłówek zaświadczenia powinien brzmieć: "zaświadczenie o dochodach, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych" (na wspólnym zaświadczeniu dla małżeństwa muszą widnieć odrębne kwoty dla każdego z małżonków, a nie tylko suma kwot).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE STREFA STUDENTA – PLIKI - DZIAŁ FINANSOWY STYPENDIUM SOCJALNE – WZÓR 3.

zaświadczenie o wysokości pełnej (9% podstawy) składki zdrowotnej w 2017 r. - z ZUS-u lub od pracodawcy,

UWAGA!

Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej nie są potrzebne, w przypadku: zerowego dochodu brutto, dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym, dochodu utraconego, dochodu z gospodarstwa rolnego, gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł.


Dokumenty konieczne, jeśli w składzie rodziny studenta znajduje się rodzeństwo lub dzieci studenta:

 • dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. akt urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia),
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki w roku 2018/2019 przez pełnoletnie rodzeństwo lub dzieci studenta (na zaświadczeniu powinna widnieć data urodzenia),

 

Dodatkowe dokumenty – w zależności od sytuacji rodziny, np.:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym w roku 2017,
 • wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny studenta,
 • zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w 2017 r. lub o częściowej egzekucji,
 • zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2017 roku,

 

UWAGA!

W przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika konieczne jest zaświadczenie o niepobieraniu w 2017 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • akt zgonu osoby z rodziny studenta,
 • akt małżeństwa studenta,
 • umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • umowy zawartej w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • zaświadczenia o wysokości opłacanego czynszu z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenia właściwych organów podatkowych o dochodach uzyskanych za granicą Rzeczpospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na
 • obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu bądź niepobieraniu zasiłku,
 • kopii wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopii odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej bądź notarialnej (oryginalny wypis do wglądu,
 • kopii odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację,
 • zaświadczenia o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • kopii aktu zawarcia małżeństwa – oryginał do wglądu,
 • kopii decyzji renty lub emerytury – oryginał do wglądu,
 • kopii orzeczenia (oryginał do wglądu) potwierdzającego niepełnosprawność rodzeństwa,
 • zaświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy.

W zależności od różnych sytuacji studenta i jego rodziny, mogą być wymagane dokumenty, które nie zostały wymienione powyżej.

 

 

Wnioski do stypendium socjalnego znajdują się na stronie Uczelni w STREFIE STUDENTA w zakładce PLIKI, poniżej obowiązkowe dokumenty do pobrania, pozostałe w zależności od sytuacji rodzinnej:

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • Oświadczenie studenta o niepobieraniu pomocy na innym kierunku
 • Spis składanych dokumentów
 • Oświadczenie studenta

Wnioski będą przyjmowane w Dziale Finansowym (budynek Rektoratu, I piętro pok. nr 101) od 27 września do 31 października 2017 r. w poniższych godzinach:

Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 9.00 – 13.00
Środa: 12.00 – 15.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Piątek: 12.00 – 15.00
oraz w:
Soboty: 8.10, 15.10, 22.10, 29.10 w godzinach: 9.00 – 13.00


Kontakt:
Katarzyna Wanderska
Tel.: 42 683 44 14

 

2. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów wybranych na danym roku i formie studiów (stacjonarnej i niestacjonarnej), na wniosek studenta, który:

 • uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen równą lub wyższą 4,5 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymywania stypendium określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSBiNoZ w Łodzi,
 • zaliczył rok dwa kolejne semestry studiów zgodnie z planem i programem kształcenia stwierdzone wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta,

 

Wnioski do stypendium rektora dla najlepszych studentów znajdują się na stronie Uczelni w STREFIE STUDENTA w zakładce PLIKI, poniżej obowiązkowe dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Oświadczenie studenta o niepobieraniu pomocy na innym kierunku
 • Spis składanych dokumentów
 • Oświadczenie studenta odpowiedzialność

Wnioski wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia przyjmowane będą w godzinach pracy Działu Finansowego od 27 września do 15 października 2018 roku.


Poniedziałek: nieczynny
Wtorek: 9.00 – 13.00
Środa: 12.00 – 15.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
Piątek: 12.00 – 15.00
oraz w:
Soboty: 8.10, 15.10, 22.10, 29.10 w godzinach: 9.00 – 13.00


Kontakt:
Katarzyna Wanderska
Tel.: 42 683 44 14

3. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Dziale Finansowym wniosku z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności.


Wnioski do stypendium specjalnego znajdują się na stronie Uczelni w STREFIE STUDENTA w zakładce PLIKI, poniżej obowiązkowe dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Oświadczenie studenta o niepobieraniu pomocy na innym kierunku
 • Spis składanych dokumentów
 • Oświadczenie studenta odpowiedzialność
4. ZAPOMOGA

jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować (zaświadczenia o dochodzie za ostatnie 3-miesiące (netto) praca, renta, emerytura, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z MOPS, alimenty, itp.) Ponadto do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie losowe i poniesione z tego tytułu koszty.


Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. Z tytułu tego samego zdarzenia student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz.


Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski do zapomogi znajdują się na stronie Uczelni w STREFIE STUDENTA w zakładce PLIKI, poniżej obowiązkowe dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o zapomogę
 • Oświadczenie studenta o niepobieraniu pomocy na innym kierunku
 • Spis składanych dokumentów
 • Oświadczenie studenta odpowiedzialność

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Wzory wniosków o pomoc materialną na rok akademicki 2018/2019 dostępne są na stronie Uczelni w zakładce

Pliki do pobrania

created by: Strony Internetowe Łódź