Dla Studenta

Stypendia i zapomogi

Uwaga! Nowe zasady przyznawania stypendiów od roku akademickiego 2019/2020.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Szczegóły wkrótce.

 

Szanowni Państwo,

od roku akad. 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA/DOKTORANTA I JEGO RODZINY. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera - NIE JEST wymaganym wyżej zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.
Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ.
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528,00 zł (kwota na dzień dzisiejszy, może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia).
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668,  z późn.zm.):

art. 88
4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

Komisja Stypendialna

 

Informacje ogólne

Student studiujący równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów, może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów (niezależnie od tego, czy studiuje na jednej uczelni, czy na różnych).

 

 • Studentowi, który posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, nie przysługują stypendia i zapomogi, z zastrzeżeniem, że student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów.

 

 • Studentowi, który posiada tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny, na kolejnych studiach pierwszego stopnia nie przysługują stypendia i zapomogi, z zastrzeżeniem jak wyżej.

 

 • Student po ukończeniu studiów z tytułem magistra lub równorzędnym nie ma prawa na kolejnych studiach do pomocy materialnej; student, który ukończył studia I stopnia ma prawo do świadczeń, jeśli kontynuuje studia na studiach II stopnia lub jednolitych, ale nie ma prawa do świadczeń na kolejnych studiach I stopnia

 

 • Na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich studentowi przysługują stypendia i zapomogi TYLKO przez okres 6 lat (nie dłużej). Przy czym 6 lat dotyczy okresu studiowania, z zastrzeżeniem jak wyżej dotyczącym studentów niepełnosprawnych. Do okresu 6 lat wlicza się łączny okres wszystkich studiów, ukończonych i nieukończonych, a także czas urlopu. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia okresy studiowania sumuje się.

 

Stypendia 2019/2020 Wnioski o pomoc materialną będą przyjmowane od 28 września w Dziale finansowym. Aktualne pliki do pobrania będą dostępne na Strefie Studenta i w Dziale finansowym od 28 września

Stypendium socjalne – próg dochodowy RA 2019/2020

Stypendium socjalne może otrzymać student, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 złotych miesięcznie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Średnia minimalna od jakiej można składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów w RA 2019/2020 to 4,5. Student powinien posiadać rejestrację pełną.

 

Wnioski o pomoc materialną będą przyjmowane od 28 września w Dziale finansowym - wejście B 2.

Aktualne pliki do pobrania będą dostępne na Strefie studenta i w Dziale finansowym od 27 września

Poniżej godziny otwarcia informujemy, iż Dział finansowy we wrześniu i październiku będzie otwarty w następujące soboty:

5,19,26.10 – 9.00 - 13.00

12.10 9.00-15.00

Pozostałe godziny pracy w tygodniu bez zmian

Poniedziałek: nieczynne Wtorek: 9-13 Środa: 13-16 Czwartek: 9-13 Piątek: 13-16

 

1. STYPENDIUM SOCJALNE
 • O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Podstawą ubiegania się o stypendium socjalne jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 • W WSBiNoZ  w roku akad. 2019/20 miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1.051,70 zł. Na potrzeby wniosku na rok akad. 2019/20 dochód liczony będzie na podstawie roku 2018, z uwzględnieniem tzw. "uzyskania dochodu po roku 2018". Studenci z dochodem wyższym niż ustalony próg nie mają szansy uzyskania stypendium (niezależnie od tego, czy dochód wynosiłby o 1 zł, czy o 1.000 zł za dużo). Studenci z dochodem poniżej 528,00 zł muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny - pod rygorem nieprzyznania stypendium.
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki – do 10 miesięcy, od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.
 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już jedne studia nie może ubiegać się o stypendium (nie dotyczy to studenta, który ukończył jedynie studia I stopnia i kontynuuje naukę, by otrzymać tytuł magistra).
 • Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Termin składania wniosków: do 31 października
 • O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student w szczególnie uzasadnionych przepadkach, np. w przypadku zamieszkania czasowego w Warszawie lub okolicach, gdyż codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby mu lub utrudniał studiowanie.

Określenie składu rodziny

Osoby w rodzinie studenta, które student powinien uwzględnić w swoim wniosku o stypendium socjalne:
1. student
2. współmałżonek studenta
3  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta,
4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1)-3),  dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. Należy przedstawić dochody tych osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku. 

Brak osoby (i dochodów) matki lub ojca we wniosku może mieć miejsce gdy:

 • matka/ojciec nie żyje
 • matka/ojciec jest zobowiązany do płacenia alimentów na studenta lub wyrok sądu o zobowiązaniu alimentacyjnym został uchylony lub sąd zdecydował, że alimenty nie są należne
 • z odpisu zupełnego aktu urodzenia studenta wynika, że ojciec jest nieznany
 • student składa oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, a oprócz tego spełnia inne ustawowe warunki, co pozwala mu uwzględnić we wniosku jedynie siebie, ewentualnego współmałżonka i dzieci, z wyłączeniem rodziców i rodzeństwa.

Samodzielność finansowa – kiedy można nie uwzględniać dochodów rodziców we wniosku.

 • Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez uwzględnienia rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów TYLKO I WYŁĄCZNIE, jeśli nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • 1) ukończył 26. rok życia,
  2) pozostaje w związku małżeńskim,
  3) ma na utrzymaniu dzieci (niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek),
  4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
  5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późń.zm), tj 930,35 zł
 • Wzór oświadczenia, które musi złożyć student lub doktorant, nie uwzględniający we wniosku rodziców i rodzeństwa oraz ich dochodów

Wyliczenie dochodu na jednego członka rodziny – próg dochodowy

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta, która uprawnia go do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akad. 2019/2020 nie może być wyższa niż 1.051,70 zł. Jest to dochód po odliczeniach - dochód netto, wyliczony na podstawie roku 2018 (z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu"

Najpierw należy obliczyć miesięczny dochód (netto) każdego członka rodziny, a następnie wszystkie miesięczne dochody członków rodziny studenta  należy zsumować i podzielić przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć 1.051,70 zł.
Wszystkie dochody – oznacza to:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali podatkowej), art. 30b (podatek od dochodu m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), art. 30c (podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), art. 30e (podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości) i art. 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochód ten należy obliczyć samodzielnie na podstawie dokumentów; tego rodzaju dochody (ich źródła) powinny zostać przedstawione w oświadczeniu o dochodach

Są to wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, etc.

- dochód każdego członka rodziny opodatkowany podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową
Od 2017/2018 za dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym– przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Są to dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, dochody z wynajmu opodatkowanego ryczałtem, etc.

- dochód każdego członka rodziny niepodlegający opodatkowaniu.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu, które należy uwzględnić obliczając dochód do stypendium socjalnego to m.in.:
- alimenty na dzieci,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- niektóre stypendia,
- diety dla osób pełniących obowiązki obywatelskie i społeczne,
- dochody uzyskiwane za granicą,
- ulga na dzieci zwrócona przez US w kwocie, która nie miała pokrycia w podatku (czyli kwota otrzymana na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os. fiz.
- świadczenia rodzicielskie, etc.
- wynagrodzenia osób do 26 roku życia zwolnione z opodatkowania

Dochód uzyskany/utracony

Na potrzeby wniosku o stypendium socjalne, obliczając miesięczny dochód danej osoby, cały jej dochód roczny z 2018 r. należy podzielić na 12 miesięcy, by otrzymać przeciętny miesięczny dochód, WYJĄTKIEM są sytuacje "utraty dochodu" lub "uzyskania dochodu".

"Utrata dochodu" i "uzyskanie dochodu" - najogólniej mówiąc: służą aktualizacji wyliczeń opartych na roku 2018. W sytuacjach, gdy w momencie składania wniosku, w stosunku do roku 2018 zaszły zmiany w dochodach członków rodziny (brak obecnie źródła dochodu, które w 2018 r. występowało, czyli nastąpiła "utrata dochodu" lub pojawiło się nowe źródło dochodu, którego nie było w 2018 r., czyli nastąpiło "uzyskanie dochodu") - należy wyliczenia oparte na roku 2018 odpowiednio zweryfikować.

W przypadku utraty dochodu  w roku 2018 lub po roku 2018, ustalając dochód danej osoby z roku 2018 - nie uwzględnia się dochodu utraconego: kwota osiągnięta w roku 2018 z tego źródła nie jest liczona (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako utracony!- patrz definicja utraty dochodu).

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2018 należy dodać do dochodów miesięcznych danej osoby z roku 2018, kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako uzyskany!- patrz definicja uzyskania dochodu) - np. jeśli umowa o pracę została zawarta 1 lipca 2019 r. to kwotą "dochodu uzyskanego" będzie kwota wynagrodzenia netto za sierpień 2019 r.

Punktem odniesienia jest zawsze moment składania wniosku (aż do otrzymania decyzji). Oznacza to, że np. jeśli ktoś z rodziny miał w roku 2019 od lutego do sierpnia dochód ze źródła, którego nie było w 2018 r. - nie jest to "dochód uzyskany", gdyż w momencie składania wniosku nie ma już źródła z tym dochodem. Taki dochód w ogóle nie będzie uwzględniany  w wyliczeniach.

Do momentu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przez komisję, student ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany w sytuacji materialnej rodziny ("dochód utracony" i "dochód uzyskany").

UTRATA DOCHODU ("dochód utracony")
Utrata dochodu ma miejsce, jeśli dany dochód występował w roku 2018 i nie występuje w chwili obecnej – został utracony (jego źródło) w roku 2018 lub po roku 2018, co należy udokumentować. Tym samym kwota dochodu osiągnięta z tego źródła w roku 2018 nie jest uwzględniana przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby, która zgłasza dochód utracony. Jednak nie każdy dochód, mimo że przestał występować u danej osoby, można zgłosić jako "dochód utracony". Ważne jest co to był za dochód, z jakiego źródła, na jakiej podstawie osiągany.
Zgodnie z ust. 1 § 5 zał. nr 9 Regulaminu świadczeń dla studentów ALK na rok akad. 2019/2020 utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub  renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa  w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2019, poz.299, z późn.zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U 2019, poz. 300, z późn.zm.),
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących  po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
8) utratą świadczenia rodzicielskiego,
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

W związku  z powyższym, nie można traktować jako "dochodu utraconego" np. dochodu z alimentów, jeśli osoba zobowiązana do ich płacenia żyje, dochodów z gospodarstwa rolnego, które zostało sprzedane, dochodów z wynajmu, dochodów z zasiłku chorobowego, jeśli nie było utraty zatrudnienia. Mimo że dana osoba nie ma już w chwili obecnej tych dochodów – trzeba ich kwotę osiągniętą  w roku 2018 uwzględnić przy obliczaniu miesięcznego dochodu. Natomiast jeśli np. dana osoba pracowała cały rok 2018 w firmie X na umowę zlecenie lub umowę o pracę, a umowa ta uległa zakończeniu w roku 2018 lub po roku 2018 to dochód z 2018 roku (np. 26.300,00 zł. widniejące na PIT- 11 i na zaśw. z US) nie jest uwzględniany w wyliczeniach, miesięczny dochód tej osoby wynosi 0 zł.

 

UZYSKANIE DOCHODU ("dochód uzyskany")
O "uzyskaniu dochodu" mówimy  w dwóch przypadkach:

- uzyskanie w roku 2018: oznacza, że dochód pojawił się w trakcie roku 2018, nie był osiągany przez cały rok, np. umowa o pracę została zawarta od 1 marca 2018 r., co skutkuje tym, że kwota dochodu z roku 2018 będzie dzielona na 10 m-cy, a nie na 12 m-cy (o ile jest to dochód z katalogu "dochodów uzyskanych"!) oraz
- uzyskanie po roku 2018: oznacza to pojawienie się po roku 2018 nowego źródła dochodu (nowej umowy), którego nie było w 2018 r.

Przy czym termin „uzyskanie dochodu” jest specyficzną sytuacją (o każdym dochodzie w  potocznym rozumieniu możemy powiedzieć, że jest uzyskany - w sensie: został uzyskany, osiągnięty, zaistniał, jednak przy ubieganiu się o stypendium socjalne o "uzyskaniu dochodu" mówimy tylko w określonej, zdefiniowanej sytuacji, w znaczeniu potocznym używane będzie określenie „osiągnięty”). Dochód, który występował przez cały rok 2018 i występuje nadal (źródło było i jest, np. trwa od dawna umowa o pracę)  nie jest "dochodem uzyskanym"; obliczając miesięczny dochód danej osoby, należy roczną kwotę tego dochodu podzielić przez 12 m-cy.  
"Dochód uzyskany" w roku 2018  - to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się (np. została zawarta umowa o pracę) w trakcie trwania roku 2018, po 01.01.2018,
2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa),
3. zgodnie Regulaminu jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,   nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa  w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu  społecznym rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest "dochodem uzyskanym" w roku 2018), będzie dzielona przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, a nie przez 12 m-cy.
Dochód, który nie spełnia powyższych warunków, nie jest "dochodem uzyskanym", jego kwota osiągnięta w roku 2018 będzie więc zawsze dzielona na 12 m-cy (np. kwota alimentów, które zaczęły wpływać  od 01.09.2018).

"Dochód uzyskany" po roku 2018 – to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się po roku 2018 (np. została zawarta umowa o pracę), nie występował w 2018 (np. umowa została zawarta 01.08.2019),
2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa),
3. Zgodnie z Regulaminem jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:

1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,   nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa  w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303)
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu  społecznym rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Miesięczna kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest „dochodem uzyskanym” po roku 2018), będzie dodana do kwoty innych miesięcznych dochodów danej osoby policzonych na podstawie roku 2018. Przy czym ma to być kwota za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło "uzyskanie dochodu" – np. umowa o pracę jest od 01.07.2019 r., więc miesiącem następującym po miesiącu uzyskania  będzie sierpień  i kwota netto za sierpień będzie kwotą "dochodu uzyskanego", o którą trzeba powiększyć średnie miesięczne dochody danej osoby z 2018 r.

UWAGA: Dochód, który pojawił się po roku 2018, ale nie występuje już w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym”, takiego dochodu w ogóle nie uwzględnia się przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby, ani nie dokumentuje we wniosku.
Dochód, który nie spełnia trzeciego warunku - np. dochód z alimentów, z gospodarstwa rolnego, z wynajmu – mimo że pojawił się po 2018 r. i jest osiągany w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym” i nie należy go uwzględniać.
Zgłoszenie "uzyskania dochodu" w rodzinie jest obowiązkiem studenta.

 M.in. następujące dochody nie mogą więc być ani "dochodami utraconymi" (trzeba je uwzględniać w wyliczeniach, mimo że już nie występują), ani "dochodami uzyskanymi" (nie należy ich uwzględniać w wyliczeniach, mimo że pojawiły się po 2018 r. i występują w chwili obecnej):
- dochody z gospodarstwa rolnego
- dochody z wynajmu
- dochody z alimentów (tylko alimenty z 2018 r. zasądzone od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym")
- dochody ze świadczeń  z funduszu alimentacyjnego
- dochody z US z ulgi na dzieci

UWAGA!

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dochody z gospodarstwa rolnego.

W dniu 23 września 2019 r.  Prezes GUS na podstawie art 18 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256) ogłosi kwotę przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2018: 2.715,00 zł

Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć  liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo), które należały do tej osoby w 2018 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę 2.715,00 zł, a następnie otrzymaną kwotę dochodu rocznego należy podzielić przez 12 m-cy.
Kwotę dochodu rocznego należy wpisać w oświadczenie o dochodach. Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa  w równych częściach, dla każdego z rodziców student powinien w oświadczeniu wykazać połowę hektarów przeliczeniowych (a tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa).

UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne.

Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.

Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Dokumenty do wniosku

 • W przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty 528,00 zł, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.
  więcej informacji w komunikacie na stronie w zakładce stypendia (zmiany przepisów ustawy)
 • Wniosek o stypendium czyli oświadczenie STUDENTA o dochodach poszczególnych członków rodziny z 2018 r. i aktualnych dochodach (STUDENT wypełnia dla każdego pełnoletniego członka rodziny, składa oświadczenie na temat dochodów każdego członka rodziny, na podstawie uzyskanych od niego informacji)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z 2018 r. (lub o braku dochodów) dla każdego pełnoletniego członka rodziny; nagłówek zaświadczenia powinien brzmieć:  "zaświadczenie o dochodach, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych" (na wspólnym zaświadczeniu dla małżeństwa muszą widnieć odrębne kwoty dla każdego z małżonków, a nie tylko suma kwot),
 • PIT-y za 2018 r. od płatników (np PIT-11 z firmy X, w której dana osoba była zatrudniona w 2018 r., PIT 40A/11A z ZUS-u, jeśli dana osoba pobierała emeryturę, rentę, zasiłek chorobowy, odpowiedni PIT z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych, PIT-B za 2018 osoby, która prowadziła działalność gospodarczą w 2018 r., etc)
 • zaświadczenie o wysokości pełnej (9% podstawy) składki zdrowotnej w 2018 r. - z ZUS-u lub od pracodawcy (w przypadku kilku źródeł dochodów u jednej osoby, potrzebne jest zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej od każdego dochodu) 

UWAGA: Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku:
- zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować),
- dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
- "dochodu utraconego",
- dochodu z gospodarstwa rolnego (czy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu),
- gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł.

ALBO zamiast zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej, w przypadku "utraty dochodu":

 • dokument/oświadczenie potwierdzające utratę dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy), jeśli dany dochód już nie występuje, np. nastąpiła utrata zatrudnienia, utrata prawa do zasiłku, etc.

Dokumenty konieczne, jeśli w składzie rodziny studenta znajduje się rodzeństwo lub dzieci studenta:

 • dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. akt urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia)
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki w roku 2018/2019 przez pełnoletnie rodzeństwo lub dzieci studenta; zaświadczenie powinno podawać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek)


Dodatkowe dokumenty - konieczność ich złożenia zależy od sytuacji rodziny, np.:

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym w roku 2018 dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa lub dwa nakazy płatnicze: na rok 2018 oraz na rok 2019, o ile jest na nich ta sama liczba hektarów.
UWAGA! na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2018 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2018 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.
- wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny studenta/doktoranta,
- zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w 2018 r. lub o częściowej egzekucji,
- zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w 2018 roku dla danej osoby
UWAGA:  w przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika konieczne jest zaświadczenie o niepobieraniu w 2018 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- akt zgonu ojca/matki/współmałżonka studenta/doktoranta
- akt małżeństwa studenta/doktoranta
- oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa jeśli student składa wniosek bez wykazywania rodziców oraz rodzeństwa i ich dochodów
- dokument potwierdzający fakt "uzyskania dochodu" i jego kwotę, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy, stwierdzające, że dana osoba jest zatrudniona w firmie.... na umowę ... w okresie od .. do .... , a kwota wynagrodzenia netto za miesiąc ... wynosi .... zł
W przypadku jeśli student oraz doktorant nie wykazuje żadnego dochodu na osobę w rodzinie, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o źródłach utrzymania rodziny, z podaniem kwot i faktów opisujących istniejącą sytuację życiową.

 

2. STYPENDIUM REKTORA
 • Średnia minimalna od jakiej można składać wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów w RA 2019/2020 to 4,5.
 • Student powinien posiadać rejestrację pełną.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów wybranych na danym roku i formie studiów (stacjonarnej i niestacjonarnej), na wniosek studenta, który:

 • uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen równą lub wyższą 4,5 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Szczegółowe kryteria otrzymywania stypendium określone są w Regulaminie świadczeń dla studentów WSBiNoZ w Łodzi,
 • zaliczył rok dwa kolejne semestry studiów zgodnie z planem i programem kształcenia stwierdzone wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Student powinien posiadać rejestrację pełną.

 

Wnioski do stypendium rektora dla najlepszych studentów znajdują się na stronie Uczelni w STREFIE STUDENTA w zakładce PLIKI, poniżej obowiązkowe dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • RODO

Termin złożenia wniosku do 15 października

3. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny), który posiada:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172,  z późń.zm.

 

 • Aktualny dokument  potwierdzający niepełnosprawność, wydany przez polski organ orzekający, jest jedynym dokumentem, który należy załączyć do wniosku (w przypadku dołączenia kserokopii dokumentu, należy okazać oryginał do wglądu).
 • Stypendium przyznawane jest na rok akademicki – na 10 miesięcy, jeśli orzeczenie ma charakter trwały lub na część roku akademickiego w przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego okres ważności jest krótszy niż  rok akademicki; stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia w ramach danego roku akademickiego.
 • Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych już na pierwszym roku studiów. Student może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów. Student, który ukończył już studia z tytułem magistra lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium. Student, który ukończył studia z tytułem licencjata ub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium na kolejnych studiach licencjackich.
  UWAGA - wyjątek!
  Student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. (ale tylko na jednym kolejnym kierunku).

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie Uczelni w STREFIE STUDENTA w zakładce PLIKI, poniżej obowiązkowe dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • RODO

Termin złożenia wniosku do 31 października, pierwszy termin (wypłata przyznanego świadczenia od października) lub w każdym innym momencie jeśli student spełni określone warunki o przyznanie w/w świadczenia

 

4. ZAPOMOGA
 • Zapomoga jest formą doraźnej, jednorazowej pomocy.
 • Zapomoga może być przyznana każdemu studentowi (stacjonarnemu i niestacjonarnemu) który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
  Student powinien uzasadnić i udokumentować trudną sytuację życiową, w której się znalazł.
 • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

created by: Strony Internetowe Łódź