Poznaj nas bliżej...

Instytut Kosmetologii

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Kontakt:

 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

profesor zwyczajny

t.bieganski@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - profesor zwyczajny Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2015 – obecnie - konsultant ds. radiologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1998 – 2014 – kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 2004 – 2009 – kierownik Katedry Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1991  - 1991   kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1986 –  1991  lekarz radiolog w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 1984 – 1986   docent w Zakładzie Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
 • 1974 – 1984   adiunkt w Zakładzie Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
 • 1970 – 1974   asystent w Zakładzie Patofizjologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 profesor zwyczajny nauk medycznych – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1992 i 1989 – dwa stopnie specjalizacji w dziedzinie radiologii – Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny)
 • 1984 -  stopień stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie patofizjologii Akademia Medyczna w Łodzi
 • 1974 – stopień doktora nauk medycznych – Akademia Medyczna w Łodzi      
 • 1985 – 1986  Stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta – pracownik naukowy  Uniwersytetu w  Marburgu (Niemcy)
 • 1978 – 1979    Stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta – pracownik naukowy Uniwersytetu w  Kolonii (Niemcy)

Wybrane publikacje:

 • Mierzewska H., Rydzanicz M., Biegański T., Kosińska J., Mierzewska – Schmidt M., Ługowska A., Pollak A., Stawiński P., Walczak A., Kędra A., Obersztyn E., Płoski R., Spondyloepimetaphyseal dysplasia with neurodegeneration associated with AIFM1 mutation – a novel phenotype of the mitochondral disease, Clinical Genetics 04/2016; DOI: 10.1111/cge.1279
 • Leszczyńska K., Wilczyńska M., Talar T., Żarkowska – Szaniawska A., Barańska D., Gwizdała D., Biegański T., Ultrasonografia głowy przez ciemiączko tylno-boczne w ocenie nieprawidłowości tylnego dołu czaszki u wcześniaków i noworodków donoszonych, Ginekologia Polska 2015, 86: 774 – 781
 • Gwizdała D., Wilczyńska M., Talar T., Gulczyńska E., Biegański T., Ultrasonografia w ocenie martwiczego zapalenia jelit u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 2000 g – doniesienia wstępne, Ginekologia Polska 2013, 84: 862-870
 • Bieganski T., Jamsheer A., Sowinska A., Baranska D., Niedzielski K., Kozłowski K., Czarny-Ratajczak M.,  Three New Patients With FATCO: Fibular agenesis with ectrodactyly, American Journal of  Medical Genetics Part A. 2012, 158A:1542-1550

Zainteresowania badawcze:

 • Diagnostyka obrazowa w pediatrii
 • Genetyczne choroby kości
 • Narażenie na promieniowanie jonizujące oraz ochrona radiologiczna pacjenta
 • Metabolizm amin biogennych
prof. nzw. dr hab. n. biol. Jolanta Adamczyk

Kontakt:

 

Jolanta Adamczyk

prof. nzw. dr hab. n. biol.

j.adamczyk@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – nadal; profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 1981-2014 – adiunkt; Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • 2005-2006 p.o. kierownika Kliniki Kardiochirurgii w Białymstoku; od czerwca 2006 do 31.12.2007  konsultant wojewódzki ds. kardiochirurgii Województwa Podlaskiego;
 • 2007 – 2007 p.o. kierownika Kliniki Kardiochirurgii Szpitala MSWiA w Warszawie;
 • 1978-1981 – lekarz; kierownik Poradni Międzyzakładowej;  ZOZ Poddębice.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Autor i współautor 42 oryginalnych publikacji naukowych z zakresu mykologii, botaniki i ochrony przyrody w czasopismach krajowych i zagranicznych z IF.
 • Aktywny uczestnik licznych konferencji, kongresów, sympozjów i seminariów krajowych i zagranicznych dotyczących ekologii, mykologii oraz ochrony przyrody
 • Współautor grantu MNiSW nr 1760/P01/2011/40 pt.: „Ekologiczna rola odłogów w strefach otaczających parki krajobrazowe w woj. łódzkim”, realizowany w latach 2011-2015.
 • Autorskie opracowanie programu konkursu ekologicznego dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych pt. „Ekomłodzież”
 • Autorskie opracowanie programu studiów podyplomowych z ochrony środowiska w roku akademickim 2013/14 w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

 

 

Wybrane publikacje:

 • Krysiak S, Adamczyk J. (eds.) 2016. The ecological role of abandoned agricultural lands in buffer zones around landscape parks in the Łódź voivodeship. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 162.
 • Adamczyk J. 2014 Species diversity of macrofungi on fallows in the buffer zones of the landscape parks in Łódzkie province Acta Universitatis Lodzensis. Folia Botanica et Oecologica, 10: 96-100
 • Adamczyk J. , Kurzyp R. 2014. Wykorzystanie odłogów w krajobrazie rolniczym w planowaniu architektury ekologicznej. Czasopismo inżynierii Lądowej, Środowiska i  Architektury, 61,3: 9-17.
 • Adamczyk J., Kruk A., Penczak T., Minter D. 2012. Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires. Fungal Biology. Doi,org/10.1016/j.funbio.2012.07.003.
 • Adamczyk J.J., Kurzac M, Park Y. S., Kruk A. 2012. Application of Kohonenn’s Self-Organizing Map for evaluation of long-term changes in forest vegetation. Journal of Vegetation Science. Doi: 10.1111/j.1654-1103.2012.01468.
 • Adamczyk J.J. 2011. Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards. Ecol.Res. 26: 547-554.
 • Adamczyk J. 2011. Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo UŁ. ss. 170.
 • Adamczyk J. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28,3: 101-108.
 • Kurzac M., Sieradzki J., Adamczyk J. 2009 Zmiany szaty roślinnej rezerwatu Stara Buczyna w Rakowie po 44 latach. Parki nar. Rez. Przyr. 28, 1: 51-67.
 • Adamczyk. J. 2009. Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve (W:) Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.
 • Adamczyk J., Kurzac M., Sieradzki J. 2008. Macromycetes rezerwatu Stara Buczyna w Rakowie w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Nad Polska Zach., seria B, 57: 139-151.
 • Manowska B., Kobus B., Adamczyk J., Arkuszewski P. 2008. Aktualne poglądy na temat promienicy. e-Dentico 1, 17: 108-114.
 • Adamczyk J. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26, 2: 3-16.
 • Adamczyk J., Kucharski L. 2005. Macrofungi In different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy Region (Central Poland). Lejeunia 177: 1-17.
 • Adamczyk J., Głowacki Ł., Penczak T. 2004. Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial ponds margins. Acta Oecologica. 25: 53-60.
 • Adamczyk J. 2003. Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska. 31: 123-138.
 • Adamczyk J. 2003. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego „Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska. 30: 177-193.

Zainteresowania badawcze:

 • Ekologia grzybów wielkoowocnikowych w ekosystemach leśnych i nieleśnych.
 • Ochrona ekosystemów oraz gatunków roślin i grzybów
dr hab. dr n.med. Wiesław E. Tomaszewski, prof. nadzw.

Kontakt:

 

dr hab. dr n.med. Wiesław E. Tomaszewski, prof. nadzw.

profesor nadzwyczajny

w.tomaszewski@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015-obecnie - profesor  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2005 –2017 - adiunkt, następnie profesor w Wyższej Szkole Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Jako Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA, Prezes Zarządu Agencji Wydawniczej Medsportpress Sp. z o.o., a także członek kilku Polskich Towarzystw Naukowych organizował wiele przedsięwzięć naukowych i organizacyjnych, w tym:

 1. wieloletni nadzór nad wydawaniem wysokopunktowanych przez MNiSW czasopism naukowych;
 2. organizator ok. 50 kongresów i konferencji naukowo-szkoleniowych o wymiarze międzynarodowym i ogólnopolskim;
 3. autor (lub główny współautor) 9 publikacji książkowych naukowych lub naukowo-szkoleniowych;
 4. inicjator kilku Ogólnopolskich Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych (ostatnia, realizowana od 2015 roku: „Kompleksowe Leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów”).

Wybrane publikacje:

Najważniejsze publikacje naukowe (oryginalne badania wykonane przez interdyscyplinarne, wieloośrodkowe zespoły badawcze kierowane przez prof. Wiesława Tomaszewskiego) opublikowane w okresie 2014-2017 w międzynarodowych czasopismach naukowych ze wsp. Impact Factor (uwzględnionych na Liście Filadelfijskiej):

 • Strategies for Coping with Chronic Lower Back Pain in Patients with Long Physiotherapy Wait Time, Anna Cabak, Anna Dąbrowska-Zimakowska, Aleksandra Truszczyńska, Patryk Rogala, Katarzyna Laprus, Wiesław Tomaszewski  Med Sci Monit 2015; 21: 3913-3920
 • Selected Aspects of Mental Health of Elderly Patients with Chronic Back Pain Treated in Primary Care Centers Anna Cabak, Anna Dąbrowska-Zimakowska, Paweł Tomaszewski, Marek Łyp, Ryszard Kaczor, Wiesław Tomaszewski, Barbara Fijałkowska, Ireneusz Kotela (Department of Physiotherapy, Warsaw University of Physical Education, Warsaw, Poland) Med Sci Monit 2015; 21: 3327-3333 DOI: 10.12659/MSM.894333 Published: 2015-11-02
 • Relationships Between Personality Traits, Resting Serum Hormones and Visuomotor Ability in Male Judokas Zbigniew Obmiński, Helena Mroczkowska, Wiesław Tomaszewski  Ann Agric Environ Med 2016; 23 (1): 79-83  DOI: 10.5604/12321966.1197305
 • A Water Rehabilitation Program in Patients with Hip Osteoarthritis Before and After Total Hip Replacement Marek Łyp, Ryszard Kaczor, Anna Cabak, Piotr Tederko, Ewa Włostowska, Iwona Stanisławska, Jan Szypuła, Wiesław Tomaszewski Med Sci Monit, 2016; 22: 2635-2642  DOI:10.12659/MSM.896203
 • The Comparison of the Biocompatibility of Cemented and Cementless Hip Joint Endoprosthesis on the Basis of Postopertive Evaluation of Proinflammatory Cytokines Level. A Prospective Observational Study  Jan Szypuła, Anna Cabak, Marek Kiljański, Dariusz Boguszewski,Wiesław Tomaszewski Med Sci Monit, 2016; 22: DOI:10.12659/MSM.900032
 • Evaluation of the health-related behaviour of pregnant women from Warsaw, Poland Dariusz Boguszewski, Jakub Grzegorz Adamczyk, Wiesław Tomaszewski, Daria Sałata, Ewelina Skowera, Marta Patalon, Anna Obszyńska-Litwiniec, Dariusz Białoszewski
  Iranian Journal of Public Health 2017

Wybrane publikacje w polskich recenzowanych  czasopismach naukowych  o zasięgu międzynarodowym posiadających najwyższą punktację nadaną przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w okresie 2014-2017, (obejmujące głównie tematykę Choroby Zwyrodnieniowej Stawów):

 • Chondroitin - application in the treatment of degenerative joint disease Wiesław  Tomaszewski    Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2016; 18(6):621-628 (15 pkt MNiSW)
 • The Concept of ”Chair Massage” in the Workplace as Prevention of Musculoskeletal Overload and Pain Anna  Cabak, Przemysław  Kotynia, Marcin  Banasiński, Zbigniew  Obmiński, Wiesław  Tomaszewski  Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2016; 18(3):279-288 (15 pkt MNiSW)
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów – jak leczyć, aby spowolnić jej przebieg Wiesław  Tomaszewski Ortopedia  Traumatologia Rehabilitacja 2016; 18(1):91-97 (15 pkt MNiSW)
 • Availability of Hyaluronic Acids and Their Indications, Wiesław  Tomaszewski Ortopedia Traumatologia  Rehabilitacja 2015; 17(6):647-652 (15 pkt MNiSW)
 • Is the Use of STABHA™ for Supplementation of Damaged Extracellular Matrix of Soft Tissues in the Musculoskeletal System an Effective Treatment of Acute Injuries and Tendinopathies? Wiesław  Tomaszewski Ortopedia  Traumatologia  Rehabilitacja  2015; 17(1):99-104 (15 pkt MNiSW)
 • Miejscowe podawanie preparatów sterydowych Wiesław  Tomaszewski, Maciej  Materkowski Ortopedia  Traumatologia  Rehabilitacja 2014;
 • THE EFFECT OF PRE-EXERCISE ORAL ADMINISTRATION OF ALKALIZING MIXTURE UPON PHYSICAL PERFORMANCE AND POST-EXERCISE CHANGES IN BLOOD BIOMARKERS, Zbigniew  Obmiński, Maria  Ładyga, Wiesław  Tomaszewski, Polish J Sport Med 2016;
 • THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS AFTER CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION ASSESSED USING A NEW "M" TEST, Przemysław  Minta, Andrzej  Bugajski, Wiesław  Tomaszewski, Polish J Sport Med 2015;
 • RATING STABILITY LIMIT AFTER EXERCISE ON THE PLATFORM POSTUROGRAPHIC Beata  Szczepanowska-Wołowiec, Marta  Mierzwa-Molenda, Jacek  Wilczyński, Paulina  Sztandera, Wiesław  Tomaszewski, Ireneusz  Kotela, Polish J Sport Med 2014;

Publikacje książkowe autorstwa prof. W. Tomaszewskiego wydane w okresie 2014-2017:

 • „Maści, żele, kremy, spraye i pozostałe preparaty do stosowania zewnętrznego w chorobach i obrażeniach narządu ruchu”, Wiesław Tomaszewski, Paweł Piątkowski Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o. o, Warszawa 2015.
 • „Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów”, pod redakcją prof. W. Tomaszewskiego

Zainteresowania badawcze:

 • Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych
 • Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
 • Neuropsychologia
 • Ortopedia w podologii (najnowsze).
dr n. med. Magda Cuchra-Kulesza

Kontakt:

 

Dr n. med. Magda Cuchra - Kulesza

adiunkt

m.cuchra-kulesza@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 –  obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2018 - asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo -Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor 17 publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej w czasopismach krajowych i zagranicznych z IF.
 • Aktywny uczestnik konferencji z zakresu biologii molekularnej
 • Autor grantów UM

Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych: OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta

Związek mechanizmów naprawy DNA z rozwojem jaskry pierwotnej otwartego kąta

 • Współautor grant NCN, pt Nowe metody wczesnej diagnostyki raka jelita grubego z wykorzystaniem Sirt3 jako regulatora aktywności mitochondrialnej naprawy DNA

 

Wybrane publikacje:

 • Stanczyk M, Sliwinski T, Cuchra M, Zubowska M, Bielecka-Kowalska A, Kowalski M, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I.The association of polymorphisms in DNA base excision repair genes XRCC1, OGG1 and MUTYH with the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Mol Biol Rep. 2010 (IF 2.929; 15 pkt. MNiSW; cytowania: 20)
 • Magda Cuchra, Jacek P. Szaflik, Mira Gacek, Karolina Przybyłowska, Anna Kurowska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek, Związek polimorfizmów genów XRCC1 i OGG1 z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej, Okulistyka 1 (I)/2011 (ROK XIV) (4 pkt. MNiSW)
 • Stanczyk M, Sliwinski T, Trelinska J, Cuchra M, Markiewicz L, Dziki L, Bieniek A, Bielecka Kowalska A, Kowalski M, Pastorczak A, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I.,Role of base-excision repair in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukaemia with 6-mercaptopurine and high doses of methotrexate. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 2012;, 741(1-2):13-21 (IF 3.035; 30 pkt. MNiSW)
 • Szaflik JP, Cuchra M, Przybylowska-Sygut K, Dziki L, Kurowska AK, Gacek M, Drzewoski J, Szaflik J, Majsterek,Association of the 399Arg/Gln XRCC1, the 194 Arg/Trp XRCC1, the 326Ser/Cys OGG1, and the 324Gln/His MUTYH gene polymorphisms with clinical parameters and the risk for development of primary open-angle glaucoma.  Mutat Res. 2013 Apr 30;753(1):12-22. (IF 2.220; 30 pkt. MNiSW)
 • Cuchra M, Majsterek I, Przybyłowska K, Gacek M, Szaflik J, Szaflik JP., Association of the 762 Val/Ala ADPRT Gene Polymorphism with a Risk of Primary Open-angle Glaucoma Development in a Polish Population. Okulistyka 2012; 1(I):76-80. (4 pkt. MNiSW)
 • Cuchra M, Szaflik JP, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik J, Majsterek I.,The role of the 148 Asp/Glu polymorphism of the APE1 gene in the development and progression of primary open angle glaucoma development in the Polish population. Pol J Pathol. 2013 Dec;64(4):296-302. (IF 0.490; 15 pkt. MNiSW)
 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska, Anna Kamińska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik
  Association of Oxidative DNA Damages and the Effectiveness of their Repair with the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development in the Polish Population, OKULISTYKA Wydanie 2/2013 (4 pkt. MNiSW)
 • Jacek Kasznicki, Marcin Kosmalski, Agnieszka Śliwińska, Anna Merecz, Magdalena Cuchra, Ireneusz Majsterek, Józef Drzewoski.
  Association of OGG1, XRCC1 gene polymorphisms with a risk of type 2 diabetes mellitus and diabetic peripheral neuropathy (DPN), Diabetes 2012 : Vol. 61 Supl. 1, s. 674
 • Magda Cuchra, Lukasz Markiewicz, Bartosz Mucha, Dariusz Pytel,  Katarzyna Szymanek,  Janusz Szemraj, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Ireneusz Majsterek, The role of base excision repair in the development of primary open angle glaucoma in the Polish population – Mutation Research: Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis  (IF 3,09 MNiSW – 35 pkt)
 • Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Rola polimorfizmów 751Lys/Glu genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta. Okulistyka, 2015: Vol. 18, nr 4, s. 13-18, (MNiSW – 7 pkt)
 • Jacek Kabziński, Bartosz Mucha, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Karolina Przybyłowska, Adam Dziki, Łukasz Dziki, Ireneusz Majsterek. Efficiency of Base Excision Repair of Oxidative DNA Damage and Its Impact on the Risk of Colorectal Cancer in the Polish Population. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2016 (2016), (IF 4,492; MNiSW – 25 pkt)
 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik. Rola nowych wariantów polimorficznych -77T/C genu XRCC1 oraz G1972A genu ADPRT w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta, Okulistyka 2016 (MNiSW – 7 pkt)
 • Mucha B, Markiewicz L, Cuchra M, Szymczak I, K. Przybylowska-Sygut, Dziki A, Majsterek I, Dziki L  Nucleotide excision repair capacity and XPC, XPD gene polymorphism modulate colorectal cancer risk 10 January 2017 (IF: 4,507; MNiSW: 35)
 • The role of base excision repair in pathogenesis of breast cancer in the Polish population., Cuchra M, Mucha B, Markiewicz L, Przybylowska-Sygut K, Pytel D, Jeziorski A, Kordek R, Majsterek I. Mol Carcinog. 2016 Dec;55(12):1899-1914. doi: 10.1002/mc.22436. Epub 2015 Nov 1
 • Alicja Nowak, Wioletta Rozpędek, Mateusz Siwak, Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Marta Szaflik, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik, Ireneusz Majsterek Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaucoma,, Acta Ophthalmologica, (IF: 3,032; MNiSW: 35)
 • Paweł Szymański, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Antoni Różalski, Agnieszka Maszewska, Łukasz Markiewicz, Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek,Novel tetrahydroacridine and cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid moiety induce cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells by activation of DNA damage signaling, Tumor Biology, Volume: 39, Issue: 3, Published: MAR 2017 ((IF: 2.926; MNiSW: 25)
 • Chufarova N, Czarnecka K, Skibiński R, Cuchra M, Majsterek I, Szymański P. New tacrine-acridine hybrids as promising multifunctional drugs for potential treatment of Alzheimer's disease. Arch Pharm (Weinheim). 2018 Jul;351(7):e1800050. doi: 10.1002/ardp.201800050. Epub 2018 Jun 5. (IF: 2.288; MNiSW: 25)

MNiSW za publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 271

Impact factor prac wynosi w sumie 29.009

H-Index - 3

 

Zainteresowania badawcze:

Badania nad rolą mechanizmów naprawy DNA w patogenezie chorób nowotworowych

 

dr Elżbieta Ciejka

Kontakt:

 

Elżbieta Ciejka

adiunkt

e.ciejka@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – nadal Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi – starszy asystent 
 • 2009 – 2014 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Łodzi - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, fizjoterapeuta
 • 2008 – 2013 Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku – starszy wykładowca przedmiotów zawodowych
 • 2007 - nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – starszy wykładowca,  adiunkt
 • 2006  -  2012 Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS w Łodzi - kierownik gabinetów fizjoterapii, kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
 • 2000  -  2006 Zespół  Opieki  Zdrowotnej  dla  Szkół  Wyższych  PLMA  w  Łodzi -  starszy  asystent
 • 1997 -  2009 Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa łódzkiego w Łodzi- nauczyciel przedmiotów zawodowych: fizykoterapia, kinezyterapia, masaż

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii w czasopismach branżowych
 • Aktywny uczestnik wielu konferencji, kongresów, sympozjów i seminariów z zakresu fizjoterapii
 • W latach 2006-2008 współorganizator i uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu masaż organizowanych przez Policealną Szkołę Medyczną nr 2 w Łodzi, a od 2010 roku współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno – Naukowo - Przedmiotowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, sekretarz oddziału łódzkiego PTF
 • Członek Klubu „Ludzie Masażu” w Polsce
 • Praca w programie w ramach działalności statutowej UM w Łodzi pt.: "Udział reaktywnych form tlenu w mechanizmie stresu oksydacyjnego”

Wybrane publikacje:

 • Ciejka E., Skibska B., Gorąca A.: Wpływ ELFMF na zawartość IL-6 w narządach szczura. Medycyna Pracy 2017;68(4), praca w druku
 • Ciejka E., Santorek R., Makosa G.: Fizjoterapia po rekonstrukcji ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego – opis przypadku. Fizjoterapia Polska. 2016, 4(16):116-121.
 • Ciejka E, Jakubowska E, Zelechowska P, Huk-Kolega H, Kowalczyk A, Goraca A.: Effect of extremely low frequency magnetic field on glutathione in rat muscles.
  Medycyna Pracy 2014, 65(3):343-9.
 • Ciejka E., Kowalczyk A., Gorąca A.: Influence of extremely low frequency magnetic field on total protein and –SH groups concentrations in liver homogenates. Med Pr 2014;65(5):639–644
 • Huk-Kolega H, Ciejka E, Skibska B, Kowalczyk A, Goraca A:  
  Influence of lipoic acid on the level of TNF-alpha in spleen homogenates. Pol Merkur Lekarski. 2014 Jun;36(216):379-81.      
 • Ciejka E., P Kleniewska, B Skibska and A Goraca:  Effects of extremely low frequency magnetic field on oxidative balance in brain of rats. J Physiol Pharmacol 2011,62(6):657-61.
 • Gorąca A., Huk-Kolega H., Piechota A., Kleniewska P., Ciejka E., 
  Skibska B.:  Lipoic acid - biological activity and therapeutic potential.Pharmacol Rep 2011, 63(4):849-58. 
 • Ciejka E.,Skibska B.,Kleniewska P.,Goraca A.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w tkance mięśniowej szczura. Polski Merkuriusz Lekarski, 2010, XXIX(174): 361-364.
 • Ciejka E., Goraca A., Skibska B.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na stres oksydacyjny w tkance mięśniowej szczura. Inżynieria Biomedyczna 2010, 16(3); 224-226
 • Gorąca A., Ciejka E., Piechota A.: Effects of extremely low frequency magnetic field on the parameters of oxidative stress in heart. Journal of Physiology and Pharmacology, 2010, 61: 333-339.
 • Ciejka E., Wiechna K.: Wpływ terapii ultradźwiękowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów poddanych nadźwiękawianiu. Polski Merkuriusz Lekarski, 2009, XXVII(157): 26-29.
 • Ciejka E., Wójtowicz K.: Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa. Balneologia Polska, 2009,LI,:  189-193.
 • Ciejka E., Kubik-Misiewicz D.: Analiza wpływu procesu usprawniania na wydolność oddechową u pacjentów z bólami w odcinku szyjnym kręgosłupa. Balneologia Polska, 2009,  LI,2:109-114.
 • Ciejka E.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii. Inżynieria Biomedyczna, 2009,15(3):198-200.
 • Ciejka E., Gorąca A.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zdolność antyoksydacyjną osocza i częstość skurczu serca. Wiadomości Lekarskie, 2009, tom LXII, Nr 2:81-86.

Zainteresowania badawcze:

 • Biologiczne oddziaływanie czynników fizycznych na organizmy żywe, mechanizm stresu oksydacyjnego
 • Terapia powięziowa
dr Marta Klimczyk-Caryk

Kontakt:

 

dr n. med. Marta Klimczyk-Caryk

adiunkt

m.klimczyk@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie -adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, opiekun Koła Naukowego Młodych Kosmetologów, koordynator praktyk studenckich, koordynator e-learning, opiekun roku -  I Studiów Licencjackich i I Studiów Magisterskich
 • 2014 – 2016 – adiunkt w WSZKIPZ w Warszawie
 • 2013 – 2015 – starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2013 – 2014 – Kierownik ds. Informacji Medycznej i Szkoleń, Bio – Profil Polska Sp. z o.o. 
 • 2009 – 2013 – wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2008- 2013 – Specjalista ds. Szkoleń i Produktu Vichy, La Roche Posay, Inneov, Sanoflore w firmie INNEOV Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2018 – Erasmus dla Nauczycieli Akademickich – Cypr – Limassol  - The Limassol College
 • 2017 – Mikulov - Czechy – International Conference on Cosmetology Mikulov, The Effect of Series of General-Butterfly-Crystally Treatment, Treatments on the Quality of Skin
 • 2016 – Łódź – Polska - Konferencja „Kosmetologia – nauka i przyszłość”, organizowana przez Katedrę Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2014 – Bratysława – Słowacja – International Conference on Cosmetology Bratislava 2014 – “The study of anti – age action of 5– octanoylsalicylic acid using digital photography”.
 • 2014 – Erasmus  dla Nauczycieli Akademickich – Cypr – Limassol – The Limassol College
 • 2014 – Warszawa – Polska – XIV Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti – Aging – „Sól cynkowa kwasu oktanoilosalicylowego - nowość w pielęgnacji skóry tłustej”.
 • 2013 – Fulda – Niemcy – 60 th SEPAWA Congress 2013, “The study of anti – age action of 5 – octanoylsalicylic acid using digital photography”
 • 2013 – Luhačovice – Czechy – International Conference on Cosmetology – Luhačovice 2013 – “Zinc octanoylsalicylate - new achievements for oily skin care”
 • 2013 – Gdańsk – Polska – VII Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD - „Zastosowanie soli cynkowej kwasu oktanoilosalicylowego w redukcji wydzielania łoju”
 • 2013 – Warszawa – Polska - Seminarium Naukowe w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie pt:Badania lipofilowych pochodnych kwasu salicylowego w kosmetyce pielęgnacyjnej skóry twarzy”
 • 2012 – Fulda – Niemcy – 59 th SEPAWA Congress 2012, wykład n/t “New active for oily skin care – zinc octanoylsalicylate”
 • 2012 – Kraków – Polska – XXX Jubileuszowy Zjazd PTD pt: „Badanie   przeciwzmarszczkowego działania kwasu 5 – oktanoilosalicylowego metodą fotografii cyfrowej”.
 • 2011 – Fulda – Niemcy 58th SEPAWA Congress 2011,  na sesji posterowej pt:” Cosmetic efficacy of 2 – hydroxy – 5 – octanoylbenzoic acid”.
 • 2011 – Warszawa – Polska – Seminarium  Naukowe w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie pt: „Właściwości i działanie kwasu 2 – hydroksy – 5 – oktanoilobenzoesowego na skórę wokół oczu i bruzdę nosowo – policzkową”.
 • Kursy językowe – francuski i hiszpański na Uniwersytecie w Genewie – Szwajcaria - L'Université Populaire du Canton de Genève
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kosmetologów

Wybrane publikacje / patenty:

 • 2012 - „Zastosowanie wybranych hydroksykwasów w codziennej pielęgnacji skóry twarzy – przegląd najnowszych badań aplikacyjnych”, Polish Journal of Cosmetology 2012, 15 (1): 21-25. Marta Klimczyk, Jacek Arct , Katarzyna Pytkowska, Andrzej Kaszuba
 • 2010 - „Kwas oktanoilosalicylowy w kosmetykach anti - age”, SOFW – Journal Wydanie Polskie Journal of the Polish Society of Cosmetic Chemists Wiadomości PTK 2010, 3: 42 – 50. Marta Klimczyk, Andrzej Kaszuba, Jacek Arct, Katarzyna Pytkowska
 • PATENT Urząd Patentowy RP „Wyrób kosmetyczny do mycia i pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej” (Marta Klimczyk, Jacek Arct, Andrzej Kaszuba, Sławomir Majewski).

Zainteresowania badawcze:

Aparaturowe badania skóry, peelingi chemiczne, wpływ składników aktywnych zawartych w preparatach kosmetycznych na naskórek

dr Bogusława Kowacka

Kontakt:

 

dr n. med. Bogusława Kowacka

adiunkt

b.kowacka@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012– obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Na wydziale Kosmetologii
 • 2010 – obecnie - specjalista fizjoterapii, Zakład rehabilitacji Mediplan

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2008 - tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
 • 2008 - tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2004 – ukończenie Studia Doktoranckie. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny Kierunek: Aparatura i sprzęt medyczny

Wybrane publikacje:

 • Tensegracja jako podstawa współczesnej teorii masażu (Folia Medica Lodziensia, 2005, tom 32, zeszyt 2, 107-115),
 • Tajemnica dotyku (Rehabilitacja w Praktyce,2008, 2 kwiecień – maj ISSN- 1895 -4146),
 • Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej. Masaż według modelu Lotorp (Rehabilitacja w Praktyce 2010, styczeń – marzec ISSN- 1895 -41461).

Zainteresowania badawcze:

Antomia palpacyjna, masaż, drenaż limfatyczny

dr Katarzyna Malinowska

Kontakt:

 

Katarzyna Malinowska

Dr nauk farmaceutycznych

adiunkt/Dyrektor Instytutu Kosmetologii

k.malinowska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1997 - 2002 asystent, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczny w Łodzi,
 • 2002 - 2006- asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2006 - 2008- asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo -Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2008-2017(wrzesień)-adiunkt, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo -Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2012 - 2014- adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017 (październik) –2017(grudzień), starszy wykładowca, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo -Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2018 (styczeń)-aktualnie ,specjalista do spraw naukowo-dydaktycznych ,Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2017- obecnie-adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu  w Łodzi.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor 90 publikacji naukowych z zakresu medycyny i chemii w czasopismach krajowych i zagranicznych z IF.
 • Aktywny uczestnik wielu konferencji, kongresów, sympozjów i seminariów krajowych i zagranicznych z zakresu chemii medycznej i medycyny
 • Autor grantów UM

pt.: „Chemia koordynacyjna azoli oraz aktywność biologiczna nowych kompleksów Pt(II) i Pd(II)”, realizowana w latach 1999-2001; wykonawca (projekt zrealizowany).

pt.: „Badanie właściwości pro i antyoksydacyjnych nowych związków koordynacyjnych realizowana w latach 2007-2009; wykonawca (projekt zrealizowany).

 

 • Współautor grant MNiSW nr N N40237 5838

 pt.: „Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych (BER):OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kąta”, realizowany w latach 2011-2014;

 

Wybrane publikacje:

 • Malinowska K, Szcepańska A, Zieińska-Blizniewska H, Majsterek I.:An Evaluation of the Antioxidant and Anticancer Properties of Complex Compounds of Copper (II), Platinum (II), Palladium (II) and Ruthenium (III) for Use in Cancer Therapy. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2018, DOI:  10.2174/1389557518666180423145825.
 • Malinowska K, Lorenzb IP,Sadowska B, Mucha P.:Metal Ion Complexes with Pyrazoles, Aziridines and Diaziridines – Synthesis and Biological Activity. Current Medicinal Chemistry, 2018 DOI: 10.2174/0929867325666180221124447
 • Malinowska K., Morawiec–Sztandera A., Majsterek I., Kaczmarczyk D.:TC2 C776G polymorphism studies in patients with oral cancer in the Polish population. Pol J Pathology .2016,67(3):277-282.
 • Malinowska K., Kowalski M., Szaflik J., Szaflik JP., Majsterek I.: The role of Cat -262C/T, GPX1 Pro198Leu and Sod1+35A/C gene polymorphisms in a development of primary open-angle glaucoma in a Polish population. Pol J Pathology.2016,67(4):404-407.
 • Malinowska K., Morawiec–Sztandera A., Majsterek I., Kaczmarczyk D.: Effect of copper (II) on glutathione peroxidase activity in patients with head and neck cancer. Polish Journal of Otolaryngology. 2016, 70(6):20-25.
 • Malinowska K., Morawiec–Sztandera A, Kaczmarczyk D, Majsterek I, Modranka R, Majczyk M, Błaszczyk J.: Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach czerwonych, a czynniki ryzyka w nowotworach jamy ustnej. J H S M . 2016,1: 5-16.
 • Malinowska K., Lorenz IP., Mucha P., Sadowska B.: Antimicrobial and antioxidant activity of metal ions complexes with chosen ligands.przyjete Curr Med Chem 2016
 • Mik M., Dziki Ł., Malinowska K., Trzciński R., Majsterek I., Dziki A.: Polimorphizm of MSH2 Gly 322 Asp and MLH1-93G>A in non familial colon cancer-a case controlled study. Arch Med Sci. 2017, 4:1-8.
 • Malinowska K., Majsterek I., Glinka Ł., Modranka R.: Rola i zastosowanie antyoksydantów medycynie .Pol. J. Cosmetol. 2015,(2)88-95.
 • Malinowska K., Mik M., Dziki Ł., Dziki A., Majsterek I.: Evaluation of antioxidant defense in patients with colorectal carcinoma. Polski Przeglad Chirurgiczny. 2015 Jul 1;87(7):357-361.
 • Malinowska K., Misiak P., Modranka R., Majsterek I.: Właściwości biologiczne kompleksu benzopiranu z Pt (II) Polski Przegląd Chirurgiczny. 2014,86:4;299-311.
 • Malinowska K., Zielińska-Bliżniewska H., Majsterek I., Olszewski J.: Influence of complex deacon-tetra (N1,3-triazole, кN2) copper (II) on the barrier and antioxidant pro people with nasal polyps. Otolaryngologia Polska, 2013, 5: 228-232.
 • Malinowska K., Szaflik JP, Majsterek I., Szaflik J.: Procesy pro- i antyoksydacyjne w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem jaskry. Okulistyka. 2012, 2012 (2): 60.
 • Malinowska K., Gacek M., Zaleska-Żmijewska A, Szaflik JP., Majsterek I., Szaflik J.:  Supplementation of melatonin and the role of total antioxidant status in pathogenesis of primary open-angle glaucoma. Okulistyka.2011,(1) :97-100.
 • Miller E., Mrowicka M., Malinowska K., Mrowicki J., Saluk-Juszczak J., Kędziora J.: Effects of the whole-body cryotherapy on a total antioxidative status and activites of antioxidative enzymes in blond of depreesive multiple sclerosis patiens. Wolrd J. Biol. Psych.2011,12(3) 223-227.
 • Malinowska K., Modranka R.: Wpływ związków chromonu na aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych ograniczonych ruchowo. PML, 2010, 163: 26-28.
 • Miller E., Mrowicka M., Malinowska K., Żołyński K., Kędziora J.: Effects of the whole-body cryotherapy on a total antioxidative status and activities of some antioxidative enzymes in blood of patients with multiple sclerosis-preliminary study. J. Med. Invest.2010,57:168-173.
 • Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Klimczak. A.,. Kędziora J., M. Rutkowski.: Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych związków koordynacyjnych platyny (II) i palladu (II). PML. 2009, 151:57-62.
 • Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicki J., Klimczak A., Mrowicka M.: Wpływ związków koordynacyjnych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego: rak jelita grubego oraz  raka żołądka. PML. 2009, 158, 97-101.
 • Malinowska K., Modranka R.: Dichlorido[(-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-y)methane] copper(II), Acta Cryst 2007,63(11):2783-2784.
 • Malinowska K., Modranka R., Kędziora J.: Leki przeciwnowotworowe stosowane w lecznictwie i znajdujące się w fazie badań klinicznych.Polski Merkuriusz Lekarski. 2007,23(135): 165-169.
 • Ciesielska E., Szuławska A., Studzian K., Ochocki J., Kik K.,Szmigiero L Malinowska K.: Comparative studies on the mechanism of cytotoxic action of novel platinum II complexes with pyrazole ligands. J. Inorg. Biochem. 2006, 100:1579-1585.
 • Chruścinski L., Młynarz P., Boduszek B., Malinowska K., Ochocki J.: Methylophosphonate , hydroxymethyphosphonate and aminomethylphoshonate ligands containing pyridine, pyra zole pr imodazole side chains: the coordination abilities towards Cu(II) ions. Inorg. Chim. Acta, 2000, 303:47-53.

Zainteresowania badawcze:

 • Badanie właściwości biologicznych związków kompleksowych oraz ich potencjalne zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych
 • Wpływ związków koordynacyjnych miedzi (II) i rutenu(III) na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w chorobach nowotworowych .
dr Anna Merecz-Sadowska

Kontakt:

 

Anna Merecz-Sadowska

adiunkt

a.merecz@medyk.edu.pl

Wybrane publikacje:

 • 2013 – obecnie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny – asystent 
 • 20014 – 2015, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi - wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor publikacji naukowych z zakresu biochemii, genetyki, farmakologii
 • Uczestnik konferencji naukowych z zakresu biologii
 • Współwykonawca wielu grantów naukowych z zakresu biologii, biochemii, farmakologii

Wybrane publikacje:

 • M. Szumilak, M. Gałdyszyńska, K. Domińska, I. Bąk-Sypień, A. Merecz-Sadowska, A. Stańczak, B.T. Karwowski, A.W. Piastowska-Ciesielska. Synthesis, Biological Activity and Preliminary in Silico ADMET Screening of Polyamine Conjugates with Bicyclic Systems. Molecules 2017; 22(5)
 • P. Czarny, A. Merecz-Sadowska, K. Majchrzak, M. Jabłkowski, J. Szemraj, T. Śliwiński, B. Karwowski. The influence of hepatitis C virus therapy on the DNA base excision repair system of peripheral blood mononuclear cells. DNA Cell Biol. 2017; 36(7):535-540
 • M. Szumilak, A. Merecz, M. Stręk, A. Stańczak, T.W. Inglot, B.T. Karwowski. DNA Interaction Studies of Selected Polyamine Conjugates. Int. J. Mol. Sci. 2016; 17(9):1560-1576
 • J. Kasznicki, A. Sliwińska, M. Kosmalski, A. Merecz, I. Majsterek, J. Drzewoski. Genetic polymorphisms (Pro197Leu of Gpx1, +35A/C of SOD1, 262C/T of CAT), the level of antioxidant proteins (GPx1, SOD1, CAT) and the risk of distal symmetric polyneuropathy in Polish patients with type 2 diabetes mellitus Distal symmetric polyneuropathy (DSPN) is the most common, chronic complication. Adv. Med. Sci. 2016; 61(1):123-129
 • A. Merecz, B. Karwowski. DNA tandem lesion: 5`,8-cyclo-2`-deosyadenosine. The influence of human health. Mol. Biol. 2016; 50(5):7
 • A. Merecz, L. Markiewicz, A. Śliwińska, M. Kosmalski, J. Kasznicki, J. Drzewoski, I. Majsterek. Analysis of oxidative DNA damage and its repair in Polish patients with diabetes mellitus type 2: Role in pathogenesis of diabetic neuropathy. Adv. Med. Sci. 2015; 60:220-230
 • Z. Adamczewski, M. Stasiołek, B.T. Karwowski, M. Dedecjus, D. Orszulak-Michalak, A. Merecz, P.W. Śliwka, B. Puła, A. Lewiński. The effect of diagnostic absorbed doses from 131I on human thyrocytes in vitro. Int. J. Mol. Sci. 2015; 16(7):14608-14622
 • I. Majsterek, A. Merecz, J. Drzewoski. Role of Oxidative DNA Damage in Pathogenesis of Diabetic Neuropathy. World Acad. Sci. Eng. Technol. 2012; 70:735-742

Zainteresowania badawcze:

 • Stres oksydacyjny oraz ochrona przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania reaktywnych form tlenu ze strukturami komórki, procesy starzenia się, apoptoza, naprawa DNA
 • Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, metody ich badania oraz wpływ na komórki
dr Iwonna Michalak

Kontakt:

 

dr n. med. Iwonna Michalak

Adiunkt

i.michalak@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2008 – obecnie – wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2000 – obecnie - specjalista dermatolog- Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Dermed”, i Centrum Medyczne „Dermed” w Łodzi
 • 1978 –  2013 - starszy asystent w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w Łodzi, WSSz im. Dr Wł. Biegańskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Prowadzenie kursów szkoleniowych dla lekarzy specjalizujących się z zakresu dermatologii 
 • 2003 – praca doktorska pt. „ Badania nad zawartością wapnia, fosforu i magnezu w wybranych składowych morfotycznych i wydalinach u chorych z różnymi postaciami łuszczycy pospolitej”
 • Od 2000 roku – współprowadzenie badań w Ośrodku Badań Klinicznych „Dermed” dotyczących zastosowania nowoczesnych leków ( trądzik, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, owrzodzenia podudzi, łysienie typu męskiego, grzybica) oraz badania nowych preparatów kosmetycznych stosowanych w trądziku, skórze suchej, łojotokowe i starzejącej się.
 • Od 2000 roku regularny udział w międzynarodowych spotkaniach badaczy w ramach prowadzonych badań klinicznych w Ośrodku Badań Klinicznych „Dermed” oraz krajowych i międzynarodowych sympozjach, szkoleniach i kongresach dermatologicznych, m.in.: Barcelona, Seoul, Verona, Lisbona, Kioto, Miami, San Francisko, Nowy York, Londyn, Amsterdam, Madryt.
 • 1988 – II stopień specjalizacji z dermatologii i wenerologii
 • Od 1982 roku członkostwo w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym, przez 8 lat funkcja skarbnika Łódzkiego Oddziału PTD.

Wybrane publikacje:

 • Trądzik różowaty – etiopatogeneza, objawy i leczenie – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2013, Vol. 20, nr 4.
 • Leczenie biologiczne łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów – współautor [w] czasopismo Postępy Dermatologii i Alergologii, 2011, Vol. 28, supl. 3.
 • Łuszczyca – leczenie miejscowe – współautor [w] czasopismo Postępy  Dermatologii i Allergologii, 2011, Vol. 28, supl. 3
 • Zastosowanie etanerceptu w leczeniu łuszczycy zwykłej i łuszczycy stawowej – doświadczenia własne – współautor [w] czasopismo Dermatologia Estetyczna 2008, Vol. 10, nr 5.
 • Skuteczność doustnego flukonazolu oraz miejscowo stosowanego 1% kremu Clotrimazol i szamponu z 2% ketokonazolem w leczeniu skojarzonym umiarkowanych do ciężkich postaci łojotokowego zapalenia skóry – współautor [w] czasopismo Mikologia Lekarska, 2007, T. 14, nr 2.
 • Trądzik różowaty – klinika, etiopatogeneza, leczenie i profilaktyka – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2003, T.10, nr 11-12.
 • Zastosowanie laserów we współczesnej dermatologii estetycznej – współautor [w] czasopismo Nowa Klin., 2003, T.10, nr 11-12.

Zainteresowania badawcze:

dermatologia, leczenie biologiczne łuszczycy, atopowego zapalenia skóry i innych chorób skóry, dermatologia estetyczna, nowoczesne techniki i narzędzia leczenia chorób skóry

dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Kontakt:

 

Dr nauk medycznych Alicja Nowak-Zduńczyk

adiunkt

a.nowak@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Październik 2018 – obecnie, stanowisko: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2015 – wrzesień 2018, stanowisko: asystent w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2013 – wrzesień 2018, Prowadzenie Kursu Przygotowawczego Premedical dla kandydatów na studia w języku angielskim z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor 14 publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej i medycyny w czasopismach krajowych i zagranicznych z IF oraz 2 rozdziałów w książce.
 • Uczestnik wielu konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych z zakresu biologii molekularnej i medycyny
 • Autor dwóch grantów Młodego Badacza finansowanych z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2014 oraz 2016)

Wybrane publikacje:

 • Analysis of the expression and polymorphisms of APOE, HSP, BDNF and GRIN2B genes associated with the neurodegeneration process in the pathogenesis of primary open-angle glaucoma; Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska-Sygut, Dariusz Pytel, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Biomed Res Int 2015, doi: 10.1155/2015/258281. (IF: 1,579; MNiSW: 30)
 • Neurodegenerative Genes Polymorphisms of the -491A/T APOE, the -877T/C APP and the Risk of Primary Open-angle Glaucoma in the Polish Population. Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik JP, Szaflik J, Majsterek I. Ophthalmic Genet. 2015 Jun;36(2):105-12. (IF: 1,233; MNiSW: 20)
 • BDNF and HSP gene polymorphisms and their influence on the progression of primary open-angle glaucoma in a Polish population. Nowak A, Szaflik JP, Gacek M, Przybylowska-Sygut K, Kamińska A, Szaflik J, Majsterek I. Arch Med Sci. 2014 Dec 22;10(6):1206-13. (IF: 1,89; MNiSW: 20)
 • The relationship of TP53 and GRIN2B gene polymorphisms with risk of occurrence and progression of primary open-angle glaucoma in a Polish population. Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Szymanek K, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. Pol J Pathol. 2014 Dec;65(4):313-21. (IF: 1,128; MNiSW: 15)
 • Association of polymorphic variants of miRNA processing genes with larynx cancer risk in a Polish population Ewa Osuch-Wojcikiewicz, Antoni Bruzgielewicz, Kazimierz Niemczyk, Olga Sieniawska-Buccella, Alicja Nowak, Anna Walczak, Helen Uczkowski, Ireneusz Majsterek; Biomed Res Int. 2015;2015:298378 (IF: 1,579; MNiSW: 30)
 • Evaluation of polymorphisms in microRNA biosynthesis genes and risk of laryngeal cancer in the Polish population Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Anna Walczak, Alicja Nowak, Helen Uczkowski, Ireneusz Majsterek; Pol J Pathol.  2016;67(3):283-290.  (IF: 1,128; MNiSW: 15)
 • Molecular basis of human diseases and targeted therapy based on small-molecule inhibitors of ER stress-induced signaling pathways. Majsterek I, Diehl JA, Pytel D, Nowak A, Rozpędek W., Curr Mol Med. 2017 Mar 6. doi: 10.2174/1566524017666170306122643. (IF: 2,912; MNiSW: 30)
 • „Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaucoma” Nowak A, Rozpędek W, Cuchra M, Wojtczak R, Siwak M, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. Acta Ophthalmologica, Volume 96, Issue 1, February 2018, Pages e97–e98. DOI: 10.1111/aos.13479, (IF: 3,032; MNiSW: 35)
 • “The relationship between HDAC6, CXCR3 and SIRT1 genes expression levels with progression of primary open-angle glaucoma” Siwak M, Maślankiewicz M, Nowak-Zduńczyk A, Rozpędek W, Wojtczak R, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I. Ophthalmic Genet. 2018 Jan 31:1-7. doi: 10.1080/13816810.2018.1432061, (IF 1,886; MNiSW: 20)
 • Altered expression of miRNAs is related to larynx cancer TNM stage and patients’ smoking status, Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wojcikiewicz, Kazimierz Niemczyk, Olga Sieniawska-Buccella,  Mateusz Siwak,  Anna Walczak, Alicja Nowak, and Ireneusz Majsterek, DNA Cell Biol. 2017 Jul;36(7):581-588. doi: 10.1089/dna.2016.3464. (IF: 2,574; MNiSW: 20)
 • Breaking the DNA damage response via serine/threonine kinase inhibitors to improve cancer treatment. Rozpedek W, Pytel D, Nowak-Zdunczyk A, Lewko D, Wojtczak R, Diehl JA, Majsterek I. Curr Med Chem. 2018 Jan 16. doi: 10.2174/0929867325666180117102233. (IF: 3,249; MNiSW: 35)

Zainteresowania badawcze:

 • Wpływ polimorfizmów oraz poziomu ekspresji wybranych genów na występowanie chorób o podłożu neurodegeneracyjnym oraz chorób nowotworowych
 • Badania cytotoksyczności wybranych związków chemicznych na liniach komórkowych
dr Paweł Piątkowski

Kontakt:

 

dr n. med. Paweł Piątkowski

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

adiunkt

p.piatkowski@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 – obecnie – Specjalista w dziedzinie fizjoterapii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
 • 2010 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Kierunek Kosmetologia w Łodzi,
 • 2010 - obecnie -adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności. Kierunek Fizjoterapia w Łodzi
 • 1978 – obecnie – straszy asystent w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Metodyczno – Przedmiotowej dla nauczycieli masażu (od roku 2007 do chwili obecne).
 • Weryfikator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta (od roku 2007 do chwili obecnej)
 • Współpracownik czasopisma LNE (edycja Polska) Les Nouvelles Esthetique
 • (od roku 2003 do chwili obecnej)
 • Od 1997r. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Łódź
 • Od 2000r. do 2008 członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział Łódź
 • Członek Zarządu Sekcji Masażu przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii AWF Wrocław

Wybrane publikacje:

 • „Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej dorosłości”. Autor rozdziału - Aktywność fizyczna - nieodzowna dla organizmu. Redakcja-Monika Mularska-Kucharek Ewa Czernik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016
 • „Maści, żele, kremy, spraye i pozostałe preparaty do stosowania zewnętrznego w chorobach i obrażeniach narządu ruchu”. Tomaszewski Wiesław i Piątkowski Paweł, Medsport. 2015
 • Wellness SPA i Anti-Aging. Autor rozdziału. PZWL 2013
 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 5/2010 - „Aparatura w zabiegach kosmetycznych”
 • „Masaż anti – aging twarzy” – Wydanie filmu DVD 2009
 • Kwartalnik Ortopedyczny nr 3/ 2009 zeszyt 75 - „Ocena skuteczności masażu klasycznego kończyny dolnej metodą impedancji tkankowej”
 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 3/2007 - „Ergonomia w masażu”
 • Les Nouvelles Esthetiques - Polska nr 2/2007 - „Dobry dotyk”
 • „Fizjoterapia w otolaryngologii dla studentów fizjoterapii” pod redakcją prof. dr hab. med. Jurka Olszewskiego - „Fizykoterapia i masaż w otolaryngologii” Autor rozdziału.  A-medica press 2005
 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 39 (3/2004) - „Masaż powięzi”
 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 33 (2/2003) - „Sprężyste odkształcanie skóry”

Zainteresowania badawcze:

Wpływ masażu medycznego na organizm człowieka, teoria masażu, anatomia, historia medycyny.

dr Katarzyna Poznańska-Kurowska

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Poznańska-Kurowska

adiunkt

k.poznanska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – aktualnie – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2007- aktualnie – starszy asystent w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5
 • 2009 – 2014 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2006 - 2009 – studia doktoranckie w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1999 - 2005 - studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2007 – aktualnie - członkostwo w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym
 • 2008 – aktualnie - członkostwo w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
 • 2009 – praca doktorska pt. „Stan odporności u chorych na cukrzycę typu 2 powikłaną chorobami układu krążenia”  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Dermatologia Geriatryczna pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016 r., rozdział 10 – Pokrzywka (z A. Kaszubą, M. Kurowskim)
 • Dermatologia Geriatryczna pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016 r., rozdział 11- Osutki polekowe (z A. Kaszubą)
 • Poradnik lekarza praktyka Dermatologia  pod red. A. Kaszuby, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012 r., rozdział 34 – Nierzeżączkowe zapalenia cewki moczowej (NGU) (z A. Kaszubą)
 • Dermatologia dla kosmetologów pod red. A. Kaszuby, Z. Adamskiego, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, rozdział 36 – Współczesne metody diagnostyki chorób włosów (z I. Michalak i A. Kaszubą)

Zainteresowania badawcze:

dermatologia, wenerologia, podologia, współczesna kosmetologia

dr Aleksandra Słodka

Kontakt:

 

dr n. med. Aleksandra Słodka

adiunkt dydaktyczny

a.slodka@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • marzec 2016-aktualnie Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ekspert z zakresu nauk biomedycznych czasopisma Beauty Forum
 • 2014-aktualnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, adiunkt dydaktyczny, kierownik katedry kosmetologii (od października 2016)
 • 2011-2012 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, asystent naukowo-dydaktyczny
 • 2010-2014 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, stacjonarne studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia  medyczna, specjalność: immunologia

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Prelegent wykładu „Dysmorfofobia - gdy walka o idealne ciało staje się obsesją. Psychologiczne aspekty w kosmetologii i medycynie estetycznej”, Konferencja Beauty Forum & SPA, Warszawa 2017
 • Stała współpraca z czasopismem Beauty Forum polegająca na przygotowaniu eksperckiego artykułu z zakresu immunologii, mikrobiologii i innych istotnych dla branży kosmetologicznej; cykl artykułów składa się z 16 pozycji (stan na wrzesień 2017)
 • Autorskie przygotowanie i prowadzenie szkolenia CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA KOSMETYKÓW W OBSZARACH PRODUKCYJNYCH ZGODNIE Z SYSTEMEM GMP
 • Współudział w grancie zespołowym „Ligandy cząsteczek TLR2 i TLR4 a aktywność komórki tucznej stymulowanej czynnikami endogennymi” realizowanym w latach 2012-2015 w ramach uniwersyteckiego konkursu projektów badawczych
 • Duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami (także w języku angielskim) zdobyte w trakcie stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi; certyfikat nauczania w obszarze nauk biomedycznych
 • Uczestniczka wielu konferencji naukowych.

Wybrane publikacje:

 • A Słodka, M Wiktorska, E Brzezińska-Błaszczyk, IgE by itself affects mature rat mast cell preformed and de novo-synthesized mediator release and amplifies mast cell migratory response. PLoS One 2013; 10 (8): e79286.
 • A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, Bakterie i wirusy modulują FcεRI-zależną aktywność komórek tucznych. Postepy Hig Med Dosw 2013; 67: 164-173.
 • A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, FcεRI-mediated mast cell response is modulated by TLR2 and TLR4 ligation. Centr Eur J Immunol 2013; 38 (1): 23-28.
 • P Witczak, A Pietrzak, A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, TLR3 ligation directly and indirectly affects mast cell cysteinyl leukotriene generation. Centr Eur J Immunol 2013; 38 (3): 343-348.

 

Wybrane komunikaty zjazdowe:

 • A Słodka, E Bąbolewska, P Witczak, E Brzezińska-Błaszczyk, Mast cell biological responses can be affected by IgE alone. Inflamm Res 2013; 62, Suppl 1: p. 25, 42nd European Histamine Research Society
 • M Kowalewicz-Kulbat, S Kosiński, ML Kowalski, F Biet, J Pestel, C Locht, P Szpakowski, A Dąbrowska, M Gąbińska, A Szkudlarek, W Rudnicka, Dendritic cells in house dust mite allergy. Abstract Book, Mikrobiot 2008, The 1st Workshop on Microbiology in Health and Environmental Pretection, p. 35
 • M Kowalewicz-Kulbat, F Biet, J Pestel, A Dąbrowska, P Szpakowski, S Kosiński, ML Kowalski, W Rudnicka, Udział prątków Mycobacterium bovis BCG w dojrzewaniu komórek dendrytycznych chorych z astmą oskrzelową wykazujących alergię na roztocza kurzu domowego. II Konferencja Immunologia i Immunoterapia

 Łączny IF=5,038

 

Zainteresowania badawcze:

 • Odporność przeciwzakaźna
 • Immunologia chorób skóry
 • Alergologia
 • Probiotykoterapia
 • Mikrobiologia kliniczna
 • Psychodermatologia
dr Aneta Wiktorek-Smagur

Kontakt:

 

dr Aneta Wiktorek-Smagur

adiunkt

a.wiktorek@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie – adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu,  Łódź
 • 2012 – obecnie – Inspektor Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2017 Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej - 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego, Warszawa
 • 2017 Applied in vitro toxicology course, Luxembourg
 • 2015 12 OECD Training Course for GLP Inspectors in Hyderabad, Indie
 • 2015 11 Summer School on toxic Compounds in the Environment, Brno, Czech Republic
 • 2013 Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych, Centrum Edukacji
 • 2013 Good Laboratory Practice, The Center for Professional Advancement, Amsterdam, Holandia
 • 2012 Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Certyfikat PRINCE2 Foundation
 • 2011 – 2013 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zawodowe studia podyplomowe, Analityka Medyczna (nr 17931 - KIDL)
 • 2000 – 2005 Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Stacjonarne Studium Doktoranckie Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Doktor biologii, specjalność: biotechnologia
 • 2004 –2005 Uniwersytet Łódzki, University of Texas, Austin, Komercjalizacja Nauki i Technologii
 • 2003 – 2004 Podyplomowe Studia Europejskie, Ośrodek Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego (ukończone z wyróżnieniem)

Wybrane publikacje:

 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk: Transformation of Arabidopsis Thaliana– a little weed with a thousand faces. Arabidopsis Thaliana: Cultivation, Life Cycle and Functional Genomics, Edited by Adriano Sofo, 01/2015; Nova Science Publishers., ISBN: 978-1-63482-152-0
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Piotr Luchniak, Andrzej K. Kononowicz: Green Way of Biomedicine - How to Force Plants to Produce New Important Proteins? Transgenic Plants - Advances and Limitations, 03/2012; ISBN: 978-953-51-0181-9
 • Journal Publications
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Aneta Wiktorek-Smagur, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Justyna Gatkowska, Andrzej K. Kononowicz: The pharmaceutics from the foreign empire: the molecular pharming of the prokaryotic staphylokinase in Arabidopsis thaliana plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology 07/2016; 32(7):1-15.
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Tomasz Kowalczyk, Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Kononowicz AK: Phaseolus vulgaris - Recalcitrant potential. Biotechnology Advances 11/2014; 32(7):1205–1215.
 • Aneta Wiktorek-Smagur: Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn Biura do Spraw Substancji Chemicznych, 04/2012: 2–14.
 • Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Andrzej K Kononowicz: Expression of recombinant staphylokinase, a fibrin-specific plasminogen activator of bacterial origin, in potato (Solanum tuberosum L.) plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 03/2012; 28(3):1115–1123.
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Geszberg, Piotr Łuchniak, Tomasz Kowalczyk, Andrzej K. Kononowicz: Expression of a staphylokinase, a thrombolytic agent in Arabidopsis thaliana. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 01/2011; 27(27):1341–1347.

Zainteresowania badawcze:

Metody alternatywne stosowane w toksykologii, Plant Biotechnology, Gene Expression, Molecular Biology, Plant Genetics, Diagnostic Methods, Genetic Toxicology, Cell Culture, Medical Technology, Toxicology, Molecular Genetics

mgr Anna Drobnik

Kontakt:

 

Mgr Anna Drobnik

Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia

Wykładowca przedmiotów kierunkowych

a.drobnik@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015- obecnie wykładowca i prodziekan ds. Kosmetologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2008-2015 pełnomocnik Kanclerza ds. Kosmetologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2012-obecnie konsultant krajowy / szkoleniowiec firmy kosmetycznej KLAPP COSMETICS POLSKA
 • 2013 - 2013 nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kursie kosmetycznym organizowanym przez Urząd Pracy w Zgierzu pt „ Profesjonalna kosmetyczka”
 • 2012-2013 nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kursie kosmetycznym organizowanym przez Urząd Pracy w Zgierzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych
 • 2008-2011 prowadzenie warsztatów  z przedmiotu ,,Wizerunek menedżera" w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich, Politechnika Łódzka
 • 1997 – 2007 Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi, Stanowisko: nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2010 - 2011 Politechnika Łódzka, Wydział: Wydział Organizacji i Zarządzania, Kierunek: Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji, Studia podyplomowe
 • 2005 - 2007 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Zdrowie Publiczne, Kierunek: Promocja Zdrowia, Specjalizacja: Kosmetologia, Stopień: studia magisterskie
 • 2001 - 2004 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia licencjackie
 • 1995 - 1997 Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne w Łodzi, technik usług kosmetycznych
 • 2015-obecnie ekspert ds. Kosmetologii  w czasopiśmie  Beauty Forum polegająca na przygotowaniu eksperckiego artykułu
 • 2016-obecnie członek Klubu „ Ludzie Masażu” w Polsce
 • 2012- obecnie ekspert ds. Kosmetyki Profesjonalnej w Klapp Polska- prowadzenie szkoleń w Polsce i za granicą
 • 2012- obecnie Uczestniczka i prelegent podczas wielu branżowych Kongresów i Konferencji
 • Marzec 2013- uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego  Kongresu Kosmetologicznego  Beauty Forum w Warszawie -  wykład na temat „ Masaż Anti- Aging”- jako uzupełnienie do zabiegów medycyny estetycznej „
 • Maj 2013- uczestnik/ prelegent  Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Lne & Spa w Krakowie, wykład na temat „ Nowoczesność czy tradycja w kosmetyce”- nowoczesna biotechnologia w połączeniu z mądrością medycyny dalekiego wschodu w produktach Klapp Cosmetics
 • Wrzesień 2013-uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie, Wykład na temat „ Wykorzystanie substancji biologicznie czynnych, nowoczesnych osiągnięć w biotechnologii w pielęgnacji skóry po zabiegach medycyny estetycznej
 • Listopad 2013- uczestnik / prelegent  podczas Międzynarodowego Kosmetologicznego Lne and Spa w Krakowie, temat wykładu i pokaz zabiegu ” Komórki macierzyste w kosmetologii”
 • Marzec 2014- udział jako ekspert w dziedzinie Kosmetologii w Polish Business Woman Kongress w panelu dyskusyjnym  „ Jak cię widzą tak cię piszą”
 • Kwiecień 2014- prelegent podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Masaż w fizjoterapii , Kosmetologii i odnowie biologicznej. Temat wykładu i pokazu : „ Masaż liftingujący twarzy”
 • Wrzesień 2014- uczestnik/ prelegent podczas Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie , temat: „Trądzik wieku dojrzałego vs trądzik młodzieńczy – pomóż nie szkodząc”
 • Październik 2015- uczestnik/prelegent podczas III Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat : „Akcja-regeneracja- naprawcza moc zamrożonych komórek macierzystych–Eiszelle, rewolucja w kosmetologii i dermatologii estetycznej”
 • Marzec 2016- uczestnik/prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego w Warszawie, temat: ‘ Oczyszczanie skór problematycznych”
 • Maj 2016- uczestnik/prelegent podczas IV Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat:” TCR 3 plus®- biotechnologia w służbie odmładzania - rewolucyjne osiągnięcie naukowe ekspertów REPACELL® KLAPP Cosmetics
 • Październik 2016- uczestnik/prelegent podczas V Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat : „REPACELL ®-  skuteczność w odmładzaniu potwierdzona nauką”

Wybrane publikacje:

 • „Praktyczna Kosmetologia- Kosmetologia twarzy krok po kroku” – wydawnictwo PZWL, współautorka książki
 • „ Przegląd metod mezoterapii”- Kosmetologia estetyczna 1/2014, autor
 • „Trądzik młodzieńczy vs trądzik wieku dojrzałego- pomóż nie szkodząc" - Beauty Forum, autor
 • „Oferta przedświąteczna w gabinecie kosmetycznym", autor
 • „Przegląd zagrożeń mikrobiologicznych w gabinetach zabiegowych” 2014, vol 20,N 3- International Reviev of Allergology and Immunolgy in Family Medicine, autor
 • „Kierunki rozwoju fizjoterapii i Kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia” Poznań,14-15 listopada 2014, autor artykułu
 • „Skin Push up – masaż liftingujący twarzy”- wydawnictwo WSEiT, autor artykułu
 • „Manualne oczyszczanie skór problematycznych”- Beauty Forum, autor artykułu
 • „Oczyszczanie Manualne – wielki come back”- Beauty Forum, autor artykułu
 • „Zadbany i zdrowy”- Beauty Forum, autor artykułu

Zainteresowania badawcze:

Współczesna kosmetologia, holistyczne terapie w odmładzaniu skóry, biotechnologiczne osiągnięcia naukowe i ich wpływ na skórę, masaż, zastosowanie komórek macierzystych w terapii odmładzającej i naprawczej

mgr Joanna Kuglarz-Kwarcińska

Kontakt:

 

mgr Joanna Kuglarz-Kwarcińska

nauczyciel asystent

j.kuglarz@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2016 – obecnie - wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Stanowisko: wykładowca – prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na kierunku kosmetologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 • 01.2015 – obecnie - Własna działalność gospodarcza „Mobilny Kosmetolog Joanna Kuglarz”  Stanowisko: kosmetolog, podolog.
 • 01.2016 - obecnie - Współpraca z Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy-  Uzdrowisko Termalne Uniejów; stanowisko: kosmetolog, terapeuta SPA.
 • 05.2013 –11.2014 Hotel Uniejów****  Eco Active & Spa- Uniejów; Stanowisko : kosmetolog, terapeuta SPA.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013 r. Szkolenia w ramach Akademii SPA- przeprowadzane przez firmę "Manager SPA Anity Bajdalskiej" z zakresu szkolenia z masaży: gorącymi kamieniami, bańką chińską, refleksologii stóp, masaż czekoladą, miodem, masaż autorski do rytuału SPA.
 • 2013 r. Szkolenia w ramach Akademii SPA- przeprowadzane przez firmę "Manager SPA Anity Bajdalskiej" z zakresu: Profesjonalna obsługa gościa SPA; Etyka oraz wizerunek pracownika SPA; Zasady profesjonalnej komunikacji w SPA; System polecania usług SPA oraz produktów detalicznych; Standardów jakości w SPA.
 • doskonalenie technik masaży z zakresu SPA i Wellness

Zainteresowania badawcze:

Kosmetologia estetyczna, Pielęgnacja twarzy i ciała, Podologia, pielęgnacja z zakresu SPA i Wellness

mgr Michał Łaz

Kontakt:

 

Mgr Michał Łaz

Nauczyciel asystent

m.laz@medyk.edu.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

2015 – obecnie nauczyciel asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,

2011- obecnie Wojewódzki Zespół ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, stanowisko: asystent zakładu rehabilitacji (fizjoterapeuta)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2006 - Wrocławskie Centrum Terapii i Kształcenia Metodą Dorna - uzyskanie certyfikatu ukończenia zajęć teoretyczno-praktycznych I-stopnia w zakresie kręgosłupa i stawów obwodowych metodą DORNA 
 • 2006 - Kurs masażu wg BREUSSA
 • 2008 - Udział w I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Majówka Młodej fizjoterapii”
 • 2009 - Kurs Terapii Manualnej wg Karela Lewita
 • 2013 - Kurs Podstawowy koncepcji PNF
 • 26.11 -30.11.2014 Farmakoterapia Zabrze
 • 24.01.2015 Kurs : zakażenia HIV, choroby AIDS i inne
 • 27.03-29.03.2015 kurs: Współczesne kierunki w zakresie zaprotezowania i aparatowania kkg, kkd i tułowia
 • 30.03-03.04.2015r. Warsztaty ortopedyczne; Szpital Specjalistyczny w Bytomiu
 • 16.05-17.05.2015 r. kurs " Manualny drenaż limfatyczny", Łódź
 • 20.05-24.05.2015 r. Kurs: Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego, Gdańsk
 • 01.10-04.10.2015 r. kurs "Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe"; Poznań
 • 05-09.12.2015 r. kurs "Fizjoterapia u dzieci ryzyka", Ostrowiec Świętokrzyski
 • 05-06.03.2016 kurs Terapii Manualnej Mulligan Concept (Moduł A), Poznań
 • 07-08.03.2016 kurs Terapii Manualnej Mulligan Concept (Moduł B), Poznań
 • 19.04.2016 Kurs Izokinetyka, Łódź
 • 24-25.11.2016 kurs Terapii Manualnej Mulligan Concept (Moduł C), Warszawa
 • 25-26.11.2016 XII Konferencja Naukowa Polskiego Towarszystwa Fizjoterapii "Perspektywy rozwoju fizjoterapii"
 • 2-5.02.2017 Kurs Anatomia Palpacyjna A  Lublin
 • 30.03-02.04.2017 Kurs Anatomia Palpacyjna B Lublin

Wybrane publikacje:

 • 17-18.10.2014 czynny udział w X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji w Pabianicach; "Efekty stosowania poizometrycznej relaksacji ćwiczeń czynnych w odciążeniu u pacjentów z zespołem bolesnego barku"
 • 20-21.03.2015 czynny udział w Międzynarodowym Dniu Inwalidy w Zgorzelcu; plakat pt. "Ryzyko upadków osób w wieku podeszłym" oraz pt. "Porównanie efektów stosowania poizometrycznej relaksacji ćwiczeń czynnych w odciążeniu u pacjentów z zespołem bolesnego barku"
 • 19.11-21.11.2015r. czynny udział w XVI Kongresie PTF, Pabianice; "Ocena ryzyka występowania upadków u osób w wieku geriatrycznym z objawami depresji"
mgr Karolina Wiewióra-Jan

Kontakt:

 

mgr Karolina Wiewióra-Jan

asystent

k.wiewiora@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 – obecnie - asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2011 obecnie  -Właścicielka „Podologii mobilnej”- kompleksowa terapia stóp, zabiegi podologiczne
 • 2012 obecnie-Współpraca jako Podolog z  Salve – gabinety lekarskie, Esculap- gabinety lekarskie, gabinety kosmetologiczne

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Liczne szkolenia w zakresie kosmetologii i podologii

Współautor licznych szkoleń w zakresie podologii

 

Zainteresowania badawcze:

podologia, kosmetologia, dermatologia, ortopedia

created by: Strony Internetowe Łódź