Poznaj nas bliżej...

Instytut Nauk Społecznych

prof. WSBiNoZ dr hab. Halina Worach-Kardas

Kontakt:

 

prof WSBiNoZ dr hab. Halina Worach-Kardas

h.worach-kardas@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – obecnie – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2010– 2014 - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
 • 1999 - 2010 - profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie AHE) w Łodzi, kierownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń,
 • 1992-1998 - docent w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Członek wielu stowarzyszeń naukowych, krajowych i zagranicznych.
 • Członek-Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Demograficznego.
 • Od roku 2003 członek rzeczywisty Łódzkiego Towarzystwa  Naukowego.
 • W latach 2001-2010 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”.
 • Ekspert w Zespole ds. Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 • Wykłady  w ramach międzynarodowych programów Grundvig (Niemcy, 2002) oraz  Erasmus+ (Rumunia, 2015).

Wybrane publikacje:

 • Starość w cyklu  życia. Społeczne i zdrowotne oblicza  późnej dorosłości, Wydawnictwo Naukowe” Śląsk”, Katowice 2015.
 • Aktywność społeczna pokolenia  późnej dorosłości- Potrzeby ,wyzwania ,zagrożenia, ”Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”,5(03),2015.
 • Pedagog w procesie wychowania do starości W: V.Tanas, W.Welskop,(red). Pedagog we współczesnym  świecie, Wyd. WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2015
 • Aktywne starzenie się jako wyzwanie dla polityki społecznej, W: K.Głąbicka (red)., Rola  aktywnej polityki społecznej w  rozwiązywaniu problemów społecznych ,PTPS, Radom 2014.
 • Praca w cyklu  życia  a system emerytalny, W:D.Kotlorz (red), Współczesny rynek pracy. Wybrane  zagadnienia, Katowice 2011.
 • Quality of Life and Health State of Long-Term Unemployed In Older Production Age,” Applied Research Quality of Life”,2013,nr 3
 • Ekonomiczno-społeczne szanse I bariery rozwoju rodzin, W: St.Wierzchosławski(red).,Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Polityka społeczna wobec  aktywizacji zawodowej osób  w starszych grupach wiekowych, W:B.Kromolicka (red),Instytut Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Polityka społeczna a pomoc społeczna-wielowymiarowość  działań ,W: J. Brągiel,  P.Sikora (red),Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń  człowieka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Zainteresowania badawcze:

gerontologia społeczna; andragogika; demografia; polityka społeczna; aktywność w kontekście całożyciowej edukacji

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

profesor WSBiNoZ w Łodzi,

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

w.welskop@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2012 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

stanowisko: profesor WSBiNoZ

pełniona funkcja: Rektor (10.2019 - obecnie)

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia (10.2016 – 09.2019)

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych (10.2018 – 09.2019)

Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+ (09.2016 - obecnie)

Wicekanclerz ds. dydaktyki (11.2015 - 09.2016)

Prodziekan ds. kierunku pedagogika (11.2014 – 09.2018)

Kierownik Katedry Nauk Społecznych (11.2013 – 09.2018)

 •  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

stanowisko: wykładowca

 •  04.2014 – 06.2015 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,

stanowisko: ekspert – trener

 •  10.2013 – 06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,

stanowisko: wykładowca

 •  09.2012 – 02.2013 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,

stanowisko: wykładowca

 • 12.2010 – 12.2011 Kruk S.A. we Wrocławiu

stanowisko: trener wewnętrzny

 •  03.2010 – 11.2011Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

stanowisko: specjalista ds. ewaluacji projektu EFS

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • TeBelSi – Part Certification in the Professional Field of Information Security.Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.08.2021.Erasmus+ Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolenia i edukacji zawodowej. Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218.
  Koordynator merytoryczny projektu w Polsce.
 • Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Czas trwania projektu: 2017-2018.
  Uczestnik projektu.
 • HOMO CREATOR w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku Czas trwania projektu: 01.10.2014-30.06.2015. Numer projektu PB-3/2014.
  Uczestnik projektu.

 

AUTORSKIE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

 • Autor programów specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I-go stopnia
 • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Zarządzani zasobami ludzkimi

 

 • Autor programu specjalności na kierunku PEDAGOGIKA II-go stopnia
 • Opiekun osoby starszej
 • Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną
 • Trener biznesu

 

WSPÓŁAUTORSTWO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo (2018-2019)
 •  Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (2017-2018)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2016-2017)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika (2013-2014)

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Welskop W., Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-51-5 [80 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978-83-949948-1-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-8 [5 pkt]
 • Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4 [25 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4 [25 pkt]

 

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 •  Welskop W., Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie – w recenzji
 • Welskop W., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz.II), O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4 [5 pkt]
 • Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Proinkluzivna klima skoly, M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0 [5 pkt]
 •  Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-84-1 [5 pkt]
 • Welskop W., Action learning in education [w:] Evropské Pedagogické Fórum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3 [5 pkt]

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce, „Studia Edukacyjne” nr 44/2017, ISSN 1233-6688, Wyd. Naukowe UAM (część C, baza ERIH) [13 pkt]
 • Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171 (część B) [7 pkt]
 • Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943 (część B) [6 pkt]
 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050 (część B) [8 pkt]
 • Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

 

 

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.

Referat: Rola konsumpcji w zglobalizowanym świecie – reifikacja, alienacja i fetyszyzacja towarowa

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie Ustawy 2.0, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Udział w dyskusji

 

 • Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/ technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów w ramach europejskiego projektu edukacyjnego CHOICE – Empowerment practices for students’ choice against Internet, drugs and gambling addiction, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 17 października 2018 r.

Referat: Polityka wobec uzależnień behawioralnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 kwietnia 2018 r.

Referat: Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności  

 

 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie  

 

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 19 stycznia 2018 r.

Referat: Kultura transparencji w kontekście nowoczesnych technologii kontroli w edukacji

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Udział w dyskusji

 

 • Seminarium Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI - Narrative Educational Resources for Socio Professional Inclusion, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 24 listopada 2017 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego

 

 • III Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 20-22 października 2017 r.

 

 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 18 maja 2017 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku  

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nierówności społeczne i edukacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Łódź, 14 grudnia 2016 r.

Referat: Kariera edukacyjna we współczesnej szkole z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – zmiany, wyzwania, doświadczenia, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 24 listopada 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Refleksyjność wobec codzienności, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 23 listopada 2016 r.

Referat: Wychowanie do refleksyjności wyzwaniem współczesnej szkoły

 

 • International Scientific and Practical Conference The Organization and Method of Creating the Branch Library and Informational Resourcces for Educational Sphere of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Pedagogical Library of Ukraine, Kijów, 17-18 listopada 2016 r.

Referat: Self-education in the context of proper use of library

 

 • Naukowo-Praktyczna Konferencja Naukowa Technologie multimedialne w edukacji i innych obszarach, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Członek Komitetu Międzynarodowego, Kijów, 10 listopada 2016 r.

Referat: Net-Pedagogy – new models of teaching and learning

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Kobiet, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 9 listopada 2016 r.

Referat: Socjalizacja językowa dziewcząt i chłopców w kontekście nierówności ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie

 

 • II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 21-22 października 2016 r.

 

 • Debata na temat Przyszłość edukacji, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 22 września 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 czerwca 2016 r.

Referat: Ewolucja podręczników szkolnych w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów

 

 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 12 maja 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – w 1050 rocznicę Chrztu Polski, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 26 kwietnia 2016 r.

Referat: Proces socjalizacji w epoce płynnej nowoczesności

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina dawniej i dziś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 1 marca 2016 r.

Referat: Makdonadyzacja współczesnej rodziny w kontekście socjalizacji i wychowania

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, 15 grudnia 2015 r.

Udział w dyskusji

 

 • II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 10 grudnia 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Konferencja Naukowa Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 27 listopada 2015 r.

Referat: Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji 

 

 • I Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 23-24 października 2015 r.

Referat: Skuteczność technik szybkiego uczenia się w opinii przyszłych pedagogów

 

 • I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 21 maja 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • International Scientific Conference Inclusive Climate as a Challenge and Mission, Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 10 października 2014 r.

Referat: The teacher as a social engineer in inclusive education

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 22 października 2014 r.

Prowadzący konferencję

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole

 

 • Konferencja Naukowa z cyklu „Przeszłość dla przyszłości” nt. Polityka społeczna w obliczu dzisiejszych wyzwań: między teorią a praktyką, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mysłowice, 27 czerwca 2014 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów a wykluczenie społeczne w szkole 

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta… bezpieczna 3 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 8-9 marca 2014 r.

Referat: Bezpieczeństwo społeczne kobiet prostytuujących się w Polsce 

  

 • Konferencja Naukowa Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 29 listopada 2013 r.

Referat: Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole

 

 • The Second Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 12 września 2013 r.

Referat: Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 16-17 kwietnia 2013 r.

Referat: Nieracjonalność racjonalności – jak wyjść z „żelaznej klatki” współczesnej edukacji?

 

 • The First International Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 25 marca 2013 r.

Referat: E-tutoring as a way to support students in the education process

 

 • International Scientific Conference - European Pedagogy Forum: Pedagogical and psychological aspects of education, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 3-7 grudnia 2012 r.

Referat: Action learning in education

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości? Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r.

Referat: Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów

Zainteresowania badawcze:

socjologia edukacji; socjologia szkolnictwa wyższego; globalizacja; konsumpcjonizm

dr Małgorzata Franc

Kontakt:

 

dr Małgorzata Franc

adiunkt

m.franc@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018-obecnie – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2018-obecnie – koordynator w Wydziale Pieczy Zastępczej, MOPS w Łodzi,
 • 2016-2017 – pedagog w  III Wydziale Pracy Środowiskowej, Dziale Pomocy Pozamaterialnej, MOPS w Łodzi,
 • 2016-2017 – starszy wykładowca na Wydziale Warszawskim (pedagogicznym) Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach,
 • 2008-2015 – adiunkt na Politechnice Łódzkiej,
 • 2012-2013 – wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi,
 • 2007-2011 – wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi,
 • 2005-2008 – starszy wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi,
 • 1996-2004 –wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

doktorat

2004 – stopień: doktor nauk humanistycznych, specjalność: pedagogika uzyskany na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

wyższe

1990 – stopień: magister sztuki, uprawnienia: pedagogiczne uzyskany na Wydziale Wychowania Plastycznego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego)

 

średnie

1984 – tytuł: technik sztuk plastycznych, specjalność: wystawiennictwo uzyskany
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie: Zespół Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego)

 

Dodatkowe szkolenia

2018 – kurs na Kierownika wypoczynku,  Gaudeamus, Kraków

 

2018 – kurs na Kierownika wycieczki szkolnej, Gaudeamus, Kraków

 

2014 – szkolenie Aktywizujące metody nauczania w pracy nauczyciela akademickiego
z elementami autoprezentacji
, organizowane przez Politechnikę Łódzką, przeprowadzone przez Klinikę Wiedzy

 

2014 – szkolenie Obsługa platformy dydaktycznej Moodle zakończone otrzymaniem uprawnień technicznych w zakresie tworzenia i zamieszczania materiałów dydaktycznych do nauki w systemie kształcenia na odległość na platformie, organizowane przez WIKAMP

2004 – szkolenie w zakresie projektowania, przygotowania i wdrażania planu wynikowego, organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

2002 – szkolenie w zakresie projektowania, przygotowania i wdrażania w tok dydaktyczny szkolny ścieżek edukacyjnych na poziomie gimnazjalnym i licealnym, organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

1996świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskane na Studiach Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Myślenia Twórczego organizowanych przez Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Umiejętności i kompetencje  w zakresie przydatnym dla praktyki zawodowej i/lub naukowej

 • Praktyka pedagogiczna – doradztwo (MOPS)
 • Praktyka nauczycielska – szkoły podstawowe, gimnazja, licea
 • Praktyka wykładowcy – szkoły wyższe
 • działania edukacyjne – arteterapeutyczne:
 • Przedszkole Specjalne nr 1, Gandhiego 26. Łódź,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a, Łódź,
 • DPS, ul. Bachcice 3, Konstantynów,
 • Świetlica środowiskowa, ul. Księży Młyn 1, Łódź;
 • programy autorskie do wybranych przedmiotów dla uczelni wyższych i studiów podyplomowych, m.in.:
 • Arteterapia,
 • Diagnoza psychopedagogiczna,
 • Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej,
 • Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza, rehabilitacyjna i socjoterapeutyczna,
 • Kierunki współczesnej pedagogiki,
 • Teoretyczne podstawy wychowania,
 • Wychowanie przez sztukę / Teoria wychowania estetycznego,
 • Pedagogika zabawy,
 • Pedagogika twórczości,
 • Animacja społeczno-kulturalna,
 • Sztuka i technika w edukacji wczesnoszkolnej z metodyką,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Autoprezentacja,
 • Zarzadzanie sobą w czasie,
 • Zarządzanie stresem;
 • pomysłodawca i realizator Letniej Akademii Kreatywności, projekt autorski zajęć z zakresu aktywności twórczej, komunikacji interpersonalnej;
 • pomysłodawca i realizator pleneru Prospicio:
 • projekt autorski zajęć z zakresu pedagogiki zabawy,
 • projekt autorski zajęć z zakresu aktywności twórczej, inteligencji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej;
 • organizator i realizator happeningów dla I roku studiów stacjonarnych z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta;
 • organizator i realizator sesji warsztatowej z zakresu rozwijania i kształcenia dyspozycji twórczych dla nauczycieli różnych przedmiotów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych okręgu warszawskiego;
 • pomysłodawca i realizator warsztatu dla młodzieży z Danii goszczącej w Polsce,
  w ramach wymiany młodzieży, pt.: Look ...and listen to yourself, Think it over ...
  and decide, Pass it on ... and let your work be inspiration for others;
 • współpraca przy wydaniu podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi: Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój,  (red.) W. Karolak;
 • pomysłodawca  i  redaktor  książeczek  dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Umiejętności Twórczych w Łodzi:
 • Eseje o  sztuce,  twórczości  i  pięknie...
 • Z dziejów sztuki... i zajęć twórczych;
 • opracowanie, wdrożenie i prowadzenie projektu autorskiego zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym dla Lingwistycznego Przedszkola nr 1 w Łodzi
 • opracowanie, wdrożenie i prowadzenie programu autorskiego opartego na metodzie synektycznej w ramach przedmiotu: Plastyka, dla klas IV-VIII; Szkoła Podstawowa
  nr 30 w Łodzi
 • opieka wychowawcza podczas kolonii letnich i zimowisk

 

Udział w projektach

2015 – XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe; odczyt: Maxwell, ale nie House… (Politechnika Łódzka)

 

2014 – XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe; odczyt: Złodziej z Bagdadu (Politechnika Łódzka)

 

2013 – XIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe; odczyt: Kurohelikopter – zabawa wyobraźnią (Politechnika Łódzka)

 

2012 – XII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe; odczyt: Twórczy wymiar pracy i organizacji (Politechnika Łódzka)

 

2010 – projekt: „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”, realizowany na podstawie umowy nr WND-POKL.02.01.01-00-586/09, kierunek studiów: „Menedżer technologii smaku”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; realizacja zajęć: Zarządzanie sobą w czasie (Politechnika Łódzka)

 

2010 – projekt: „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”, realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.01-00-585/09, kierunek studiów: „Zarządzanie w organizacji”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; realizacja zajęć: Zarządzanie stresem (Politechnika Łódzka)

 

2010 – projekt „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudnienia, także osób niepełnosprawnych”, realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-179/08-00, kierunek studiów: „Automatyka i Robotyka”; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; przygotowanie materiałów dla przedmiotu Wybrany przedmiot humanistyczny – Podstawy psychologii i socjologii w ramach zadania nr 32 – „Dostosowanie kierunku Automatyka i Robotyka do prowadzenia studiów niestacjonarnych (z wykorzystaniem e-learningu)” (Politechnika Łódzka)

 

2004 – uczestniczenie w międzynarodowym programie: Program Socrates – Comenius, którego celem jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowych projektów partnerskiej współpracy szkół oraz działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia i kwalifikacji kadry bezpośrednio zaangażowanej w edukację szkolną (program prowadzony za pomocą Internetu w języku angielskim) (Liceum Umiejętności Twórczych w Łodzi)

Wybrane publikacje:

Техника для восприятия проблем T3 / ZOOM.
O
бразовательный контекст

Saarbrücken, Deutschland 2016, LAP LAMBERT Academic Publishing RU: OmniScriptum GmbH & Co. KG (ISSN 978-3-659-96626-2).

Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu

opublikowana w 2016 roku, nakładem Wydawnictwa Bezkresy Wiedzy, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken (Deutschland) (ISBN 978-3-639-89126-3).

Jakość dostrzegania problemów i zadań poznawczych

– istotny czynnik wychowania do twórczości.

T3/ZOOM techniką wspomagania rozwoju myślenia twórczego uczących się

opublikowana w 2013 roku, nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
w Łodzi (ISSN 0137-4834).

Podmiotowy i twórczy wymiar wychowania politechnicznego

opublikowana w 2012 roku, nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
w Łodzi (ISBN 978-83-7283-500-0).

Postawa twórcza

Zestaw ćwiczeń kształcących umiejętności postawy twórczej
na lekcjach plastyki i techniki w szkole podstawowej

wydana w 2011 roku, nakładem Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne
w Gdyni (ISBN 978-83-7722-106-8).

 

Warsztaty samodoskonalenia

Zestaw ćwiczeń i zadań poznawczych
do wybranych zagadnień z przedmiotów humanizujących
(dla studentów uczelni technicznych)

opublikowana w 2009 roku, nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
w Łodzi (ISBN 978-83-7283-314-3).

Trening twórczości –
współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę

opublikowana w 2009 roku, nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”
w Krakowie (ISBN 978-83-7308-962-4).

Udział w konferencjach:

Чорноморськ (Іллічівськ) (Czarnomorsk), Ukraina, 11-16 липня 2016 року – IX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Обдаровані діти –інтелектуальний потенціал держави», artykuł: Znaczenie zabaw wyobrażeniowych dla rozwoju poznawczego i twórczej aktywności dziecka (The importance of imaginative playground for the development of cognitive and creative activity of the child), (organizator: НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»)

 

Olomunc (Ołomuniec), Czechy, 16-17 června 2016 – Trendy ve vzdělávání 2016: „Technika,  informatika a vzdělávací technologie”, artykuł: Podmiotowy wymiar edukacji politechnicznej. Projekt ewaluacyjny (Subjective character of polytechnic education. Project evaluation), (organizator: Katedra technické a informační výchovy,  Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

 

Київ –Хмельницький (Kijów – Chmielnickij), Ukraina, 19 травня 2016 року – V Міжнародного науково-методологічного семінару „Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів”, artykuł: T3/ZOOM w metodzie projektów: przyczynek do badań porównawczych (organizator: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Хмельницький національний університет, Центр порівняльної професійної педагогіки)

 

Київ (Kijów), Ukraina, 19 травня 2016 року – X Всеукраїнського фестивалю науки  «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА КАР’ЄРНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ», artykuł: Creation i creativity w formowaniu osobowości (Творчість і творча активність у формуванні особистості), (organizator: НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ, ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ)

 

Warszawa, 11 maja 2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 80-lecia Profesora Andrzeja Góralskiego: Wspólnotowość a solidarność – główne problemy filozoficzne i społeczne, odczyt: Dialog i spotkanie a wspólnota i wspólnotowość, (organizator: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

 

Запоріжжя (Zaporoże), Ukraina, 18-25 квітня 2016 року –  ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”, artykuł: Metoda warsztatowa w edukacji dorosłych, (organizator: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ)

 

Львів (Lwów), Ukraina, 17-18 вересня 2013 – XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu: Europejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu,  odczyt: T3/ZOOM – technika dostrzegania problemów i zadań poznawczych i jej zastosowanie w edukacji (organizator: Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, APS w Warszawie, Uniwersytet Lwowski)

 

Warszawa, 2013 – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna: Środowisko edukacyjne ucznia zdolnego, odczyt: Zasady dydaktyki twórczości (organizator: Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS w Warszawie)

 

Warszawa, 2012 – XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu: Europejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu,  odczyt: Ideał na miarę współczesności. Rola uniwersytetu (organizator: Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, APS w Warszawie, Uniwersytet Lwowski)

 

Warszawa, 2011 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna: Uczeń zdolny i twórczy w środowisku szkolnym, odczyt: Wizje przemian edukacyjnych a kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczyciela (organizator: Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS w Warszawie)

 

Warszawa, 2011 – XIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu: Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, podstawowe rozstrzygnięcia,  odczyt: Wdrażanie twórczości (organizator: Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, APS w Warszawie, Uniwersytet Lwowski)

 

Warszawa, 2010 – XII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu: Wymiary społeczne postawy uniwersalistycznej. Europa wspólnotą wspólnot,  odczyt: Sztuka bycia uniwersalistą (organizator: Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, APS w Warszawie, Uniwersytet Lwowski)

 

Warszawa, 2009 – XI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu: Uniwersalista wobec wyzwań, dylematów i aporii współczesności,  odczyt: Postulaty uniwersalizmu (organizator: Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, APS w Warszawie, Uniwersytet Lwowski)

 

Warszawa, 2009 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna: Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji, odczyt: Zdolność dostrzegania problemów – prezentacja T3/ZOOM – techniki dostrzegania problemów i zadań poznawczych (organizator: Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS w Warszawie)

 

Warszawa, 2008 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna: Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, odczyt: Nakaz kształcenia woli zdolnych (organizator: Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS w Warszawie)

 

Warszawa, 2007 – X Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, odczyt: Uniwersytet jako uniwersum i obowiązujące w nim postawy (organizator: Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, APS w Warszawie, Uniwersytet Lwowski)

 

Warszawa – Konstancin, 2001 – Międzynarodowa Konferencja, „Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Teoria. Diagnoza. Metodyki” – odczyt: Strategia reklamy w służbie teorii i koncepcji wychowawczych (organizator: Studium Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Centrum Ochrony Zasobów Intelektualnych Rosji GLUON   w Moskwie)

 

Zakopane, 2000 – V Międzynarodowa Konferencja „Creativity in business and education” – odczyt: To teach how to think – a role of the creativity training (organizator: WSHE w Łodzi)

 

Łódź, 1999 – IV Międzynarodowa Konferencja „Creativity in business and education” – odczyt: Travel in Time (organizator: WSHE w Łodzi)

 

Warszawa – Konstancin, 1997 – Międzynarodowa Konferencja, „Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Koncepcje. Problemy. Perspektywy” – odczyt: Wypowiedzi plastyczne a rozwój myślenia twórczego u dzieci (organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Międzynarodowy INTELLECT – CLUB GLUON  w Moskwie)

 

Współorganizowanie i prowadzenie konferencji

2007-2008 – współorganizowanie i prowadzenie konferencji naukowej:

 • Sztuka komunikowania (się)  (organizator WSEZ)

 

2006-2007 – współorganizowanie i prowadzenie konferencji naukowych:

 • Edukacja i terapia przez sztukę (organizator WSEZ)
 • Dziecko niepełnosprawne – emancypacja i socjalizacja (organizator WSEZ)
 • Współczesne poradnictwo wobec zagrożeń i patologii (organizator WSEZ)

 

2005-2006 – współorganizowanie i prowadzenie konferencji naukowych:

 • Uczeń z dysfunkcjami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wymogi, a sposoby realizacji (organizator WSEZ)
 • Diagnoza i projektowanie w resocjalizacji (organizator WSEZ)

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • strategie dydaktyczne, aktywne metody kształcenia
 • innowacje pedagogiczne
 • wychowanie przez sztukę
 • pedagogika twórczości
 • pedagogika zabawy
 • heurystyka
dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Kontakt:

 

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

adiunkt

k.grzywinska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 - obecnie: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2017 - obecnie: psycholog działu terapeutycznego, Zakład Karny Nr 2 w Łodzi,
 • 2012-2017: psycholog działu penitencjarnego, Zakład Karny w Sieradzu,
 • 2011-2012: wykładowca, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013 - obecnie: członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • 2018 - obecnie: uczestnictwo w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • 2014: ukończenie Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2012: ukończenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • 2012: studia podyplomowe w zakresie psychologii sądowej, Uniwersytet Jagielloński

Wybrane publikacje:

 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2016), Personality traits and social competence of preferential and situational sexual offenders against children. W: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie vol. 23, 66-82.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2016), Personality traits and social competence of the offenders against children. W: Sveikatos Mokslai, vol. 26, 96-104.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016),Preferencyjni i niepreferencyjni sprawcy czynów pedofilnych. Charakterystyka psychologiczna. W: P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska (red.), Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne,  s. 123-130, Warszawa: Wyd. Difin.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2015), Pedofilia jako dewiacja indywidualna i społeczna - terapia i profilaktyka. W: M. Łukaszek (red.), Wybrane problemy seksualności więźniów (s. 61-74), Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2012), Adaptacyjny charakter agresywnych zachowań nieletnich. W: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja (s. 132-141), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Udział w konferencjach:

Wrzesień 2019

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący wczoraj, dziś i jutro. Dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy”, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Warszawa

Czerwiec 2018

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system”, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Toruń

Marzec 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem. Ujęcie interdyscyplinarne”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, członek Komitetu Naukowego, Referat: „Pełnienie roli ojca w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności”

Październik 2016

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa w Cedzynie ”Psychiatria sądowa w Polsce w latach 1976-2016. Psychiatria sądowa i psychologia sądowa wczoraj, dziś i jutro”, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Referat: Cechy osobowości sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci i ich znaczenie w procesie terapii

Wrzesień 2014

Konferencja naukowa „Przestępstwa seksualne. Perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Referat: Psychologiczna charakterystyka pedofilów

Zainteresowania badawcze:

Przestępstwa na tle seksualnym – uwarunkowania oraz terapia sprawców, problematyka zaburzeń psychicznych, w tym seksualnych, zagadnienia związane z resocjalizacją.

dr Beata Krokocka

Kontakt:

 

dr Beata Krokocka                                                                              

adiunkt

b.krokocka@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - nadal, nauczyciel-konsultant, wicedyrektor w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
 • 2019- nadal, adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 01.09.1999 – 31.08.2006 r., nauczyciel j. polskiego, nauczyciel bibliotekarz, Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 1. 2018-2019: Podjęłam starania w organizacji różnych zajęć rozwijających zainteresowania nauczycieli a za ich pośrednictwem - uczniów. Odpowiadając na potrzeby środowiska zorganizowałam warsztaty dla nauczycieli z powiatów łowickiego, rawskiego, skierniewickiego „Nauka ubrana w zabawę i proces twórczy” – nauczyciele samodzielnie wykonywali doświadczenia z zakresu fizyki i chemii.
 2. Podejmowanie działań w zakresie pracy zespołów (sieci) w obrębie wspierania ucznia zdolnego i wycofanego społecznie poprzez zajęcia pozalekcyjne, arteterapię, pracę twórczą i kreatywną
 • Poprowadziłam z dużym sukcesem następujące warsztaty metodyczne z tego zakresu:
 • „Zdolny przedszkolak” – wspieranie uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym (e-learning) – 26 os.
 • „Zdolny przedszkolak” – zabawy pobudzające zmysły (e-learning) – 2 grupy, 33 os.
 • Szachy w szkole i przedszkolu – 1gr., 11 os.
 • Edukacja na miarę XXI wieku: Twórczo i nieszablonowo na lekcji, czyli rozwijamy kompetencje kreatywne (e-learning) – 2 grupy, 24 os.
 • Gimnastyka wyobraźni – wspieranie rozwoju dzieci przez działania twórcze. Kształcenie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów (e-learning) - 1 gr., 32 os.
 • Jak zapamiętać, żeby sobie przypomnieć? Proces uczenia się, procesy uwagowe, działanie pamięci – 4 grupy, 72 os.
 1. Od 2011 roku koordynuję działania na rzecz integracji środowiska edukacyjnego „Szkoły Odkrywania Talentów” we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
 2. Pilotaż 2-letniego autorskiego projektu we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji - „Jak uczyć się z głową?” z zakresu wdrażania metody badawczej jako aktywizacji uczenia i nauczania w ramach kompetencji kluczowych: Umiejętność uczenia się W tym roku szkolnym:
 • Zaprojektowałam i poprowadziłam kolejną edycję kursu doskonalącego e-learning na platformie szkoleniowej MOODLE „Nauczanie przez badanie i odkrywanie, czyli ciekawe pomysły na zastępstwo i lekcje wychowawcze” – 2 grupy, 32 os. (spostrzeżenie: w tym roku do nauczycieli szkół podstawowych dołączyli nauczyciele szkół średnich).
 • Zaproponowałam nauczycielom 20 godz. warsztaty metodyczne e-learning na platformie szkoleniowej MOODLE: „Edukacja na miarę XXI wieku: Twórczo i nieszablonowo na lekcji, czyli rozwijamy kompetencje kreatywne” – 2 grupy, 32 os.
 • Edukacja na miarę XXI wieku: Techniki i metody wspierające uczenie się (e-learning)  - 1 gr., 27 os.
 • Poprowadziłam szkolenie rady pedagogicznej w Bąkowie Górnym pt.: „Stwórzmy zgrany zespół” wykorzystując metody i techniki współpracy, które proponowałam w projekcie: „Jak uczyć się z głową?”.
 1. Promuję twórczość i kreatywność w szkole. Wysokim zainteresowaniem w ubiegłym roku szkolnym cieszyły się warsztaty:
 • Szachy w szkole i przedszkolu – 1gr., 17 os.
 • Edukacja na miarę XXI wieku: Twórczo i nieszablonowo na lekcji, czyli rozwijamy kompetencje kreatywne (e-learning) – 2 grupy, 32 os.
 • Edukacja na miarę XXI wieku: Techniki i metody wspierające uczenie się (e-learning)  - 1 gr., 27 os.
 1. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek
 • Sieć: „Szkoła sprzyjająca dziecku: uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej”
 • Sieć: „Nauczanie przez doświadczenie: aktywnie i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych”

Działania w sieci:

 1. Roczny program kompleksowego wspomagania szkół i placówek: Objęłam wspomaganiem trzy placówki: Szkołę Podstawową w Janisławicach, Szkołę Podstawową w Nowym Dworze, Szkołę Podstawową w Wysokienicach. Dla każdej z nich opracowałam program wspomagania – zgodnie z zapotrzebowaniem placówek. Każda ze szkół otrzymała wsparcie i wszystkie zadeklarowały chęć dalszej współpracy. W ankietach, dyrektorzy, bardzo wysoko ocenili poprowadzone wspomaganie i zapowiedzieli współpracę na kolejny rok.

Innowacja pedagogiczna: Arteterapia w warsztacie plastycznym - w swoich warsztatach papieroplastycznych sukcesywnie wdrażam idee arteterapeutyczne. Dzięki temu nauczyciel a za jego pośrednictwem uczeń przechodzi twórczy trening, wzbogaca się o wiedzę na własny temat, poznaje siebie, swoje strachy, wzmacnia własną psychikę, odbudowuje poczucie wartości. Przy tym twórczo się rozwija i zaczyna myśleć kreatywnie. Do najpopularniejszych zajęć należał w tym roku cykl: "Cztery pory roku w papieroplastyce oraz Zabawa i praca w grupie - odprężające zabawy dla dzieci.

 

Wybrane publikacje:

 • „Ene Due Rabe Wyliczanki, rymowanki, odliczanki …” (Jest to zbiór kierowany do nauczycieli i rodziców zainteresowanych rozwojem inteligencji dziecka), Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
 • „Radość tworzenia - kreatywny nauczyciel i uczeń. Trening twórczości dla uczniów szkół podstawowych”, PLEUROPA, Łódź 2011
 • Art.: Pedagogika twórczości – w nim o rozwijaniu zdolności i talentów, http://www.wodnskierniewice.eu/, 20.07.2017
 • Art.: Ciekawość istotną częścią uzdolnień – „Magazyn Oświatowy WODN w Skierniewicach”
 • Art.: Szkoła z pasją – uczeń utalentowany plastycznie, http://www.wodnskierniewice.eu/, 20.07.2017
 • Art.: Przez teatr do serca dziecka, „Poradnik Bibliotekarza” - 2001, nr 6
 • Art.: Badanie umiejętności z zakresu czytelnictwa i poszukiwania informacji, „Poradnik Bibliotekarza” - 2006, nr 11, s. 30-31

Udział w konferencjach:

 • Jak uczy się mózg i co z tego wynika? (Macmillan, 19.10.2018 r.)
 • Myślenie – kompetencja nr 1 XXI wieku. Czym są narzędzia TOC? (Operon, listopad 2018 r.)
 • Skuteczny nauczyciel i wychowawca (Centrum Dobrego Wychowania, 10.01.2019 r.)
 • Efektywne metody nauczania (Centrum Dobrego Wychowania, 25.03.2019 r.)
 • Gry i grywalizacja w edukacji (Centrum Dobrego Wychowania, 25.03.2019 r.)
 • Odkrywanie talentów w edukacji (Centrum Dobrego Wychowania, 25.03.2019 r.)

Zainteresowania badawcze z zakresu:

 • filologii polskiej i nauczania przedmiotu w szkole,
 • bibliotekoznawstwa i pracy w bibliotece szkolnej/ publicznej,
 • arteterapii, w tym biblioterapii, bajkoterapii, plastykoterapii, muzykoterapii, socjoterapii
 • pracy z uczniem zdolnym,
 • kształcenia na odległość,
 • budowania szkoleń stacjonarnych i e-learningowych,
 • budowania zespołów i pracy zespołowej z wykorzystaniem coachingu,
 • zarządzania w oświacie,
 • Public Relations
 • plastyki i papieroplastyki
 • pracy twórczej i kreatywnej
 • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • emisji i higieny głosu
dr Małgorzata Marszałek

Kontakt:

 

dr Małgorzata Marszałek

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 / 2019 wykładowca WSBiNoZ w Łodzi            
 • 2005  - nadal Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie                  
 • 2013 – 2017   adiunkt, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie                                                                         
 • 2001 – 2005 młodszy asystent w Poradni dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin                        
 • 1988 – 1993 nauczyciel praktycznej nauki zawodu, Liceum Medyczne w Zgierzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Psychologia Uniwersytet Łódzki, 2019
 • Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, kurs zaawansowany, 2013   
 • Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2013
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej, Uniwersytet Łódzki, 2005           
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs podstawowy, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2003
 • Uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku pedagogika, w zakresie polityki społecznej, 2002

Wybrane publikacje:

 • M. Marszałek, J. Miniszewska, M. Zadworna-Cieślak, Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • M. Marszałek M., i Zadworna Cieślak M., artykuł pt. „Różne oblicza starości”, w: „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, redakcja naukowa Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017, s.173 - 183.
 • M. Marszałek „Jak sobie szkodzimy”, nr.9, wrzesień 2003, s.11.
 • M. Marszałek „Powody niszczenia siebie”, nr.9, wrzesień 2003, s. 14.
 • M. Marszałek „Rany modne, rytualne albo rozpaczliwe”, nr.5, maj 2003, s. 35-36.

Udział w konferencjach:

 • 6-7.11.2018r. Marszałek M., Miniszewska J., Zadworna-Cieślak M., Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • 11-13.12.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., Interdyscyplinarna  Konferencja Naukowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, temat prezentacji: „Andragogika wobec wyzwań wieku senioralnego”.
 • 18.05.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, referat    pt. „Różne oblicza starości”.

Zainteresowania badawcze:

 • Agresja i przemoc w relacjach społecznych
 • Terapia psychodynamiczna
 • Terapia uzależnień
 • Psychologia społeczna
dr Sylwia Rydz

Kontakt:

 

dr Sylwia Rydz

wykładowca

s.rydz@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1995 - 2000r. – studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ
 • 2000 - 2006 –  asystent w Instytucie Psychologii UŁ
 • 2006 - 2015- adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ
 • X 2015 – X 2017 – prodziekan kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • III 2016- XII 2017 – prorektor ds. kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • 2015 – 2019-  adiunkt kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • I –II 2018 – Zastępca Kierownika Wydziału w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
 • III 2018 – nadal - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie „TBRI- Interwencja relacyjna  oparta na zaufaniu”
 • Szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie”
 • Szkolenie „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią”
 • Szkolenie „Diagnoza i postawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie „Akademia kreatywności”, 32 godziny szkolenia, Centrum Kreatywności i   Przedsiębiorczości Instytutu postępowania Twórczego.
 • Szkolenie „Narzędzia, techniki i metody współczesnego coachingu”, Akademia Rozwoju Osobistego.
 • Badania podłużne dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży.
 • Badania dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej w cyklu życia.
 • Konstrukcja programu pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Badania dotyczące rozwoju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  Rodzina widziana oczyma dziecka – diagnoza rodzin na podstawie techniki „Rysunek rodziny”.
 • Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunek żłobkowych
 • Warsztaty wspomagające dla rodziców samotnie wychowujących dzieci prowadzone w ramach programu EMPOWER - Lone Parents Building Confidence and Accessing Learning (Wzmacnianie samotnych rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości oraz stwarzanie dostępu do kształcenia)” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundtvig/ Learning Partnership/ /Lifelong Learning,
 • Warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla kobiet po mastektomii – cykl spotkań realizowanych w ramach projektu systemowego „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Wybrane publikacje:

 • Lasocińska K., Michałowska-Wieczorek I., Rydz S., Zaorski-Sikora Ł.  (2017) „Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość”- w druku
 • Sylwia Rydz, Anita Głód (2015) „Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie”. Folia Psychologica, nr 18 s. 111-127.
 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O. (2015) „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie” http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3; str. 38-54.
 • Rydz S. (2014). Osoby rozwiedzione na rynku pracy. [w:] I.Janicka, M.Znajmiecka-Sikora (red.) „Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ. Łódź.
 • Rydz S (2014). Samotne rodzicielstwo. [w:] I.Janicka, H.Liberska (red.) Psychologia rodziny. PWN. Warszawa.
 • Rydz S. (2010). Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. [w:] I.Janicka (red.) „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. Impuls. Kraków.
 • Marat E., Rydz S. (2009). Mały, ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wydawnictwo Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, str. 5-40.
 • Rydz S. (2006). Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  [w:] T.Rostowska (red.) "Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.
 • Rydz S. (2005). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami. [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Marat E., Rydz S. (2005). Ja i moje rodzeństwo - relacje rodzinne widziane oczyma dziecka przedszkolnego".  [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Rydz S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji Wima Meeus'a. [w:] T.Rostowska, J.Rostowski, (red). "Rodzina - rozwój - praca". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.
 • Rydz S., Rostowski J. (2001). „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. [w:] B.Kaczmarek, K.Markiewicz, S.Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 • Rydz S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej.[W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka.[red.] J.Rostowski, T.Rostowska, I.Janicka. Wyd. UŁ. Łódź.

 

Udział w konferencjach:

II Kongres Zdrowia Psychicznego, Warszawa, 03.06.2019

Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku”.  Wystąpienie pt. „Więzi, które chronią - rodzaje oraz znaczenie więzi dla rozwoju człowieka”. Sieradz, 18.12.2018

Konferencja „Wychowanie do samodzielności”, Łódź, 24.04.2018

V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Psychologia w Służbie Rodziny: „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, Gdańsk, 24-25.05.2016. Wystąpienie pt. „Statusy tożsamości osobowej kobiet w obszarze kariery zawodowej w zależności od sytuacji rodzinnej”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”, Warszawa, 01.12.2016.

Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jasło, 04.02.2017. Udział  bierny.

Konferencja  międzynarodowa Investing in children. In search for innovative solutions to improve children’s well-being. III- edycja cyklu konferencji “Neglected childhood” („Zaniedbane dzieciństwo”). Łódź, 23-24 października 2014. Wystąpienie pt. „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie”.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 8-9 kwietnia,

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. 15.06.2013. Lublin. Wystąpienia pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w okresie późnej dorosłości”.

XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. 28-30.05.2012 Zielona Góra. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości w okresie dorosłości”.

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”. 23-25.04.2012 Gdańsk. Wystąpienie pt.: „Poczucie tożsamości osobowej
 a duchowość - wybrane aspekty”.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”. 20-22.05.2011 Warszawa. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u kobiet w wybranych okresach rozwojowych”

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. 14-16.06.2011 Kraków. Wystąpienie pt.: „Statusy tożsamości osobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”.

III Ogólnopolskie Seminarium w Łodzi „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”. 5-6.11.2010 r. Wystąpienie pt. „Kreatywność, ograniczenia i stereotypy a trudne zachowania dzieci”.

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. 14-16.06.2010. r., Łódź. Wystąpienie pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości a style przywiązania do partnera u kobiet”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. 21-22.09.2009 r. Gdańsk. Wystąpienie pt. „Postawy rodzicielskie ojców a osobowość ich dzieci”

XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz. 5-7 06.2008r. Wystąpienie pt. „Żłobek jako placówka wspierająca rozwój małego dziecka”.

I Konferencja Naukowa "Starość nie musi być smutna". Kalisz. 18.06.2008r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie hipoterapii dla osób starszych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka”. Łódź , 28-29.04.2005. Wystąpienie pt. „Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego”.

XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25.06.2006r, Ustroń. Wystąpienie pt. „Trendy rozwojowe statusów tożsamości w okresie dorastania”.

XI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25.04.-28.04.2002r. Cieszyn. Wystąpienie pt. „Poczucie sensu życia i kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży licealnej”.

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 7-10.05.1998r. Puławy. Wystąpienie pt. „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”.

 

Zainteresowania badawcze:

 • Liczne publikacje z zakresu psychologii oraz udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych
 • Prowadz3nie warsztatów psychologicznych dotyczących pracy na zasobach
 • Szkolenie Biofeedback I stopnia
 • Kurs języka migowego poziom B2
 • Relacje interpersonalne w różnych środowiskach
 • Praca z końmi metodami naturalnymi i szerokie zastosowanie hipoterapii w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
dr Julian Smorąg

Kontakt:

 

dr Julian Smorąg

wykładowca

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@medyk.edu.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt  Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8          
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6
 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.
 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 10.2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,
 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.
 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 
 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,  referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście  edukacji seniorów.

 

Zainteresowania badawcze:

zainteresowania naukowe dotyczą polityki społecznej, psychoedukacji, gerontologii, andragogiki oraz problemów społecznych

dr Andrzej Zbonikowski

Kontakt:

 

dr Andrzej Zbonikowski

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1997 r. - obecnie - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (adiunkt)
 • 2018 r. - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (psycholog/doradca zawodowy)
 • 2004 - 2015 r. - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi (psycholog/doradca zawodowy)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Od 2017 r. - Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery

Od 2014 r.  do dziś  - opiekun naukowy nad Psychologiczną Akademią Filmową (Łódzki Dom Kultury - Kino Przytulne).

Od 1999 r. do dziś - autor /współautor licznych programów kształcenia podyplomowego nauczycieli i doradców zawodowych

Wybrane publikacje:

Zbonikowski A. (2019). Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania przedsiębiorczości uczących się dorosłych. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 1(28).

Zbonikowski A. (2018). Ryzyko jako współczesny wymiar decyzji edukacyjno-zawodowych młodzieży. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2(27).

Zbonikowski A. (2016). Zjawisko gerotranscendencji jako perspektywa rozwoju w późnej dorosłości i źródło wyzwań dla edukacji seniorów. (W:) V. Tanaś, W. Welskop, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Łódź: Wyd. WSBiNoZ, s.s. 677-685.

Zbonikowski A. (2015). Samoaktualizacja człowieka dorosłego - w świetle neopsychoanalizy. (W:) E. Woźnicka (red.), Oświata dorosłych - inspiracje i wyzwania. Seria: Biblioteka Edukacji Dorosłych. Warszawa-Łódź: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, s.s. 129-140.

Woźnicka E., Zbonikowski A. (red.) (2011). Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Łódź: Wyd. AHE; s.s. 212.

Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A., Modrzejewska D. (red.) (2010).  Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. Difin; s.s. 208.

Udział w konferencjach:

19-20.04.2019 r. - A. Zbonikowski - Zagrożenia twórczego rozwoju seniorów. Ogólnopolska konferencja naukowa Profesjonalizacja Kreatywności. AHE w Łodzi.

11-13.12.2017 r. - A. Zbonikowski, M. Zadworna-Cieślak - Psychoedukacja wobec zadań rozwojowych późnej dorosłości. Ogólnopolska, Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Edukacja i nauka w globalnym świecie - dylematy, wyzwania, perspektywy. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Spółka Akademicka Wiseplace.

18.05.2017 r. -  Poziom cechy lęku u kobiet długotrwale bezrobotnych oraz pracujących -w kontekście postaw rodzicielskich doświadczanych w dzieciństwie. V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku - dylematy i wyzwaniaCzłowiek wobec zagrożeń współczesności, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

24.11.2016 r. - Formy spędzania czasu wolnego wspierające pseudosamorealizację człowieka. IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku - dylematy i wyzwania: Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

22.10.2014 – Samorealizacja młodzieży akademickiej u progu kariery zawodowej. Wyznaczniki psychologiczne i kierunki wsparcia. Międzynarodowa konferencja naukowa „Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości”, organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

31.03.1011Project Partners’ Reviews of Research on Street Life Safety on the way to and from school. Mid-Project Meeting: Street Life Training, Lisbon 31st March – 1st April 2011, Instituto Superior de Ciencias Sociais e Politicas (ISCSP), Polo Universitário da Ajuda, Lisboa (projekt europejski)

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka, psychologia doradztwa zawodowego, pedagogika twórczości.

mgr Katarzyna Ajnenkiel-Łoś

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Ajnenkiel-Łoś

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • IX 2017 – do dziś Fundacja Happy Land – psycholog, pedagog, neurologopeda
 • IV 2018 – do dziś Centrum Terapii Flaming Katarzyna Ajnenkiel-Łoś – właściciel, terapeuta
 • IX 2017 – VIII 2018 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim –  neurologopeda
 • IX 2015 – VIII 2016 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim – neurologopeda

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii.

mgr Maria Maciaś

Kontakt:

 

mgr Maria Maciaś

asystent

m.macias@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 –  asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2016 – obecnie - pedagog w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NEOLOGOPEDIA,
 • 2015 – obecnie - dydaktyk w Polskim  Uniwersytecie Wirtualnym przy AHE w Łodzi,
 • 2005 – obecnie dydaktyk i koordynator w AHE  w Łodzi,
 • 1999 – 2013 - trener – wykładowca w Instytucie Postępowania Twórczego  przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej  w Łodzi,
 • 1994 – 2013 - pedagog-terapeuta w Polskim Towarzystwie Dysleksji w Lodzi,
 • 1988 – 2012 - pedagog w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Zaangażowanie w  pomoc  dzieciom ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się –szkolenie nauczycieli, rodziców, praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, propagowanie wiedzy w lokalnych mediach ; za całokształt  pracy przyznano tytuł Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji .
 • Współpraca z  instytucjami oświatowymi w Łodzi  m.in. – WODN , UŁ, WSP, AHE , szkoły, przedszkola  ( zajęcia edukacyjno- warsztatowe , opieka nad praktykantami, konsultacje i zajęcia otwarte).             

Wybrane publikacje:

 • Scenariusze zajęć  w pracy zbiorowej - „ Dobry Start” ,wyd. Urząd Miasta Łodzi, 2006r.
 • Scenariusze zajęć  w  pracy zbiorowej –Od twórczości do podmiotowości”, wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, 2005r.

Zainteresowania badawcze:

Dzieci  z dysleksją- podwójnie wyjątkowe; ich  talenty i szczególne uzdolnienia .

mgr Joanna Matczak

Kontakt:

 

mgr Joanna Matczak

asystent

j.matczak@medyk.edu.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie - asystent Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2010- nadal: dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź;
 • 1995 - nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź, (profil montessoriański);
 • od 2011 r. do 2017r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Integralna edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
  w Łodzi z zakresu pedagogiki Marii Montessori (wykłady
  i ćwiczenia); Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r.;
 • od 2016r. do 2018r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zajęcia z zakresu planowania i dokumentowania działań edukacyjnych nauczycieli - Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Udział w projekcie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Program Specialist - współpraca z amerykańskim ekspertem
  z zakresu pedagogiki Marii Montessori - Laurą Duprie (współautorstwo projektu).
 • Promowanie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Marii Montessori w ramach projektu międzynarodowego "Edukacja ponad granicami" pod patronatem WSINF, Lifelong Learning Programme, Kuratorium Oświaty w Łodzi, School4child.
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt: Tworzenie regulaminu praktyk studenckich oraz ewaluacja pracy studenta, związanych z realizacją projektu "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć - Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji" Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Konsultant merytoryczny w ramach projektu "Przedszkole bliżej Ciebie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanie audycji radiowych promujących wychowanie przedszkolne.
 • Promowanie pedagogiki Marii Montessori podczas XV, IX i XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.
 • Systematyczna współpraca z uczelniami wyższymi oraz kuratoriami
  i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i nauczycieli – organizowanie praktyk studenckich, hospitacji nauczycielskich
  i rodzicielskich.
 • Prowadzenie kursów dla nauczycieli i rodziców z zakresu pedagogiki Marii Montessori – jak łączyć teorię z praktyką.
 • Działalność w ramach Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” na rzecz wzbogacania bazy materialnej dla dzieci z łódzkich przedszkoli oraz dofinansowywania terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (działalność na rzecz ok. 30 łódzkich placówek).
 • Zdobycie (jako współautorka) II miejsca w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Wybrane publikacje:

 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu- artykuł Poznać Zrozumieć Doświadczyć -- praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji - str75-80, Red. - Dorota Radzikowska, Anna Buła, Jolanta Bonar; Impuls.
 • Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." - Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Baraba Lauba, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska; Impuls.
 • W krainie sześciolatka. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. REA.
 • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli. Nasza Księgarnia.

Udział w konferencjach:

 • 2019r.  – „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” -Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Praktyczna promująca pedagogikę Marii Montessori.
 • 2018r.  – „Edukacja włączająca dla wszystkich w świetle koniecznych przygotowań placówek oświatowych do pracy
  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” -Konferencja naukowa.
 • 2018r. – „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”.
 • 2017r. – „Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. – „Mediacje w praktycznym zastosowaniu”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. „Wyzwania dla edukacji”.

Zainteresowania badawcze:

Wychowanie małego dziecka w oparciu o koncepcję pedagogiczna Marii Montessori.

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

asystent

b.marszalek@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016r. – nadal   Wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2015r.  - nadal   Pedagog, doradca zawodowy, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 ŁSSO w Łodzi
 • 2009r.- 2018r.    Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004r. - nadal  Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007r.- 2011r. Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi
 • 2004r. – 2006r.  prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła   Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 2002 – 2004r.   Dyrektor/Lider działań twórczych,  Gimnazjum Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998 – 2004r.   Dyrektor/lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998r. – 2005r.  Lider umiejętności twórczych, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 1990 – 1999r.   Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, w okresie 1997 – 1998r. dodatkowo jako lider działań twórczych,   III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990r.   Wychowawca,   Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi
 • 1989r.   Instruktor służb społecznych, Pracownik socjalny,  Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew                        

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Prowadzenie spotkania Międzyporadnianej sieci współpracy i wymiany doświadczeń nt.: Sposób na konstruktywne rozwiązywanie problemu trudnego dziecka/ucznia w grupie/klasie we współpracy poradni
  z placówką. Kroki rozwiązywania problemu z wykorzystaniem praktycznych metod (2018r.)
 • Prowadzenie Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 • Trener PWR i TROP oraz specjalista indywidualnego wsparcia w projekcie „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”
 • Realizator - Grant KO Łódź -  Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem oraz Przeciwdziałanie agresji w szkole
 • Trener PWR  i TROp oraz tutor w projekcie „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”
 • Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”
 • Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka
 • Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”
 • Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
 • Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

 • 2018 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim.  Historia i współczesność.
 • 2012 Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela
 • 2012 Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem
 • 2010 Materiały szkoleniowe. Trening interpersonalny
 • 2006 Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego

Udział w konferencjach:

Wystąpienia na konferencjach:

- organizowanej przez PPP w Konstantynowie Łódzkim " Moja droga do MOS" (2015r.),

- organizowanej przez WODN Łódź "Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metody współpracy szkół z instytucjami" (2016r.),

- organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi "Sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą" (2016r.),

- organizowanej przez Fundację Siłaczka "Nowe standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem" (2017r)

Zainteresowania badawcze:

 • mediacja
 • coaching
 • skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie
 • skuteczne metody pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • skuteczna pomoc w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością
 • pomoc w  interwencji kryzysowej
 • konstruktywna praca z rodziną, w tym z rodziną dysfunkcyjną  i z przemocą
 • doradztwo zawodowe
 • programy profilaktyczne
mgr Anna Nowak

Kontakt:

 

mgr Anna Nowak

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2006- nadal: Zakład Karny nr 2 w Łodzi
 • 2005-2006- Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi
 • 2001-2005- WSHE

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Ukończenie Studium Trenera Edukatora
 • Ukończenie Studium pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologicznej.
 • Szkolenie z programu Motywator- Oslo 2015r.

Wybrane publikacje:

2015r. - ' Motywator' podręcznik zaadoptowany do warunków polskich przedstawiający program dotyczący motywowania do zmiany zachowania;

2013r. - 'Niebieska Linia' art. pt. Zaleczyć czy wyleczyć? Oddziaływania korekcyjne wobec sprawców przemocy seksualnej.

Udział w konferencjach:

 • Poznań, Luty 2019r.- Międzynarodowa konferencja Seksuologiczna;
 • Pabianice, Październik 2019r. - Otwarta Konferencja na temat Przemocy w Rodzinie;
 • Poznań, 2017r. -  Międzynarodowa konferencja Seksuologiczna;
 • Poznań 2014 r. - 'Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii';
 • Łódź, Zakład Psychologii i Resocjalizacji UŁ 2010r. -'Przemoc w relacjach społecznych'.
 • Poznań UAM, 2016r.'Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców

Zainteresowania badawcze:

Wiktymologia, kryminologia, przestępstwa związane z zaburzeniami preferencji seksualnych, osoby niepełnosprawne intelektualnie

mgr Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Kontakt:

 

mgr Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Urząd Miasta Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia doktoranckie – Wydział Prawa i Administracji UŁ (Katedra Postępowania Administracyjnego)

Wybrane publikacje:

 • Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, red. A. Jakubowski, Warszawa 2019, współautorstwo
 • „Zakres obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym ogólnym” [w:] CASUS nr 91 (zima 2018)
 • Środki prawne w prawie administracyjnym, red. P. Nowakowski-Węgrzynowski, K. Karolak, Bielsko-Biała 2018
 • Glosa do Uchwały NSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2017r.,
  II GPS 1/17 [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2018
 • Zasada dwuinstancyjności w prawie administracyjnym, red. P. Nowakowski-Węgrzynowski, K. Karolak, Bielsko-Biała 2017
 • „Możliwość komunalizacji nieruchomości pozostających we władaniu PKP S.A. – glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.02.2017 r.” [w:] Finanse Komunalne nr 7-8/2017
 • Pojęcia nieostre w prawie administracyjnym, red. P. Nowakowski-Węgrzynowski, K. Karolak, Bielsko-Biała 2016

Udział w konferencjach:

 • 07.12.2018 r., Gdańsk - Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów
 • 17.04.2018 r., Łódź - Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności
 • 27-28.04.2016, Lublin - Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy

Zainteresowania badawcze:

 • Nadzwyczajne postępowania administracyjne;
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Prawne aspekty wyceny nieruchomości
 • Komunalizacja mienia
mgr Dorota Piskorska

Kontakt:

 

mgr Dorota Piskorska

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 01.03.2019 r. – obecnie   psycholożka w projekcie „Przepis na opiekę”
 • 01.02.2018 r. – obecnie  psycholożka w projekcie „Opiekuńcza Łódź”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Przygotowanie projektów społecznych, koordynacja oraz realizacja (np. „Siła jest kobietą” – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet i dziewczynek w wieku 10-14 lat; „Wehikuł czasu” – cykl warsztatów dla osób 60+).

Udział w konferencjach:

konferencja „Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego”, 18 października 2018

konferencja  „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”, 19 września 2018

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - asystent, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017-2019- Pracownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2017 - Tax Care S.A. Biuro Księgowe i Rachunkowe

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia: Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną

Wybrane publikacje:

Stasiak A., Wykorzystanie ICT we współczesnej edukacji – w recenzji

Stasiak A., Komunikowanie masowe w świetle determinizmu technologicznego – w przygotowaniu

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.
 •  VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.
 •  V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 18 maja 2017 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer

mgr inż Łukasz Wichulski

Kontakt:

 

mgr inż. Łukasz Wichulski

asystent

l.wichulski@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie - asystent - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2016 – obecnie – Kierownik sprzedaży – Mellon Poland Sp. z o.o.
 • 2014 – 2016 – Kierownik sprzedaży – Telmon Sp.  z o.o.  S.K.A.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – obecnie – Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Łódzki,
 • Certyfikat ICF „Kluczowe kompetencje w pracy profesjonalnego coacha”

Wybrane publikacje:

 • Wichulski Ł., Wybrane metody zarządzania – korzyści z wdrożenia w placówkach ochrony zdrowia, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, 2017, nr. XXV.
 • Wichulski Ł., Wpływ zastosowania coachingu na wzrost poziomu zaangażowania i motywacji pracowników, [w:] Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu, Exante,
 • Wichulski Ł., Coachingowe aspekty zarządzania w praktyce menedżerskiej, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Exante

created by: Strony Internetowe Łódź