Poznaj nas bliżej...

Instytut Nauk Społecznych

prof. nzw. dr hab. Halina Worach-Kardas

Kontakt:

 

dr hab. Halina Worach-Kardas

profesor nadzwyczajny

h.worach-kardas@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – obecnie – profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2010– 2014 - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
 • 1999 - 2010 - profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie AHE) w Łodzi, kierownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń,
 • 1992-1998 - docent w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Członek wielu stowarzyszeń naukowych, krajowych i zagranicznych.
 • Członek-Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Demograficznego.
 • Od roku 2003 członek rzeczywisty Łódzkiego Towarzystwa  Naukowego.
 • W latach 2001-2010 redaktor naczelny czasopisma naukowego „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”.
 • Ekspert w Zespole ds. Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 • Wykłady  w ramach międzynarodowych programów Grundvig (Niemcy, 2002) oraz  Erasmus+ (Rumunia, 2015).

Wybrane publikacje:

 • Starość w cyklu  życia. Społeczne i zdrowotne oblicza  późnej dorosłości, Wydawnictwo Naukowe” Śląsk”, Katowice 2015.
 • Aktywność społeczna pokolenia  późnej dorosłości- Potrzeby ,wyzwania ,zagrożenia, ”Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”,5(03),2015.
 • Pedagog w procesie wychowania do starości W: V.Tanas, W.Welskop,(red). Pedagog we współczesnym  świecie, Wyd. WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2015
 • Aktywne starzenie się jako wyzwanie dla polityki społecznej, W: K.Głąbicka (red)., Rola  aktywnej polityki społecznej w  rozwiązywaniu problemów społecznych ,PTPS, Radom 2014.
 • Praca w cyklu  życia  a system emerytalny, W:D.Kotlorz (red), Współczesny rynek pracy. Wybrane  zagadnienia, Katowice 2011.
 • Quality of Life and Health State of Long-Term Unemployed In Older Production Age,” Applied Research Quality of Life”,2013,nr 3
 • Ekonomiczno-społeczne szanse I bariery rozwoju rodzin, W: St.Wierzchosławski(red).,Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Polityka społeczna wobec  aktywizacji zawodowej osób  w starszych grupach wiekowych, W:B.Kromolicka (red),Instytut Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Polityka społeczna a pomoc społeczna-wielowymiarowość  działań ,W: J. Brągiel,  P.Sikora (red),Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń  człowieka, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Zainteresowania badawcze:

gerontologia społeczna; andragogika; demografia; polityka społeczna; aktywność w kontekście całożyciowej edukacji

prof. nzw. dr Teresa Janicka-Panek

Kontakt:

 

prof. nzw. dr Teresa Janicka-Panek

profesor nadzwyczajny / Rektor

t.janicka@medyk.edu.pl   

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie – profesor nadzwyczajny, Rektor Uczelni - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2007 – obecnie - starszy wykładowca w PWSZ w Skierniewicach; w tym dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (2007-2011); opiekun praktyk pedagogicznych,
 • 2007 - 2014 - adiunkt w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu; w tym sekretarz w Katedrze Metodologii Badań Pedagogicznych,
 • 1997 – 2015 - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach; nauczyciel konsultant; autorka i realizator szkoleń dla nauczycieli,
 • 1996 - 1997 - starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Skierniewicach,
 • 1990 - 1996 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach, Gmina Nieborów; nauczyciel nauczania początkowego,
 • 1981 - 1990 - nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej w Parmie k. Łowicza; w tym doradca metodyczny ds. nauczania początkowego; III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Czynny udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i naukowo-metodycznych.
 • Członek Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego /Badawczego (2001 i nadal).
 • Współorganizatorka przedsięwzięć popularyzujących dorobek naukowy Pedagogiki; w tym Pedagogiki przedszkolnej, Pedagogiki wczesnoszkolnej-konferencji krajowych i międzynarodowych,  kiermaszy edukacyjnych , festiwali nauki, warsztatów i kursów  dla nauczycieli

 

Członek zespołów badawczych, m.in.:

 • Udział w realizacji Międzynarodowego Badania  Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Matematyki (TEDS-M 2008); Teacher Education and Development Study-Mathematics;
 • Projekt badawczy pt. Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej, finansowany ze środków UE w ramach EFS oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Projekt pt. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, finansowany ze środków UE.
 • Doświadczenie w realizacji projektów z obszaru edukacji; w tym kształcenia specjalnego, finansowanych ze środków UE.
 • Uczestniczka wyjazdów studyjnych do Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Finlandii, Ukrainy, Białorusi.
 • Redaktor naczelny Wirtualnego Magazynu Oświatowego WODN w Skierniewicach (1997-2015).

Wybrane publikacje:

 Autorka/Współautorka programów nauczaniadla klas I-III (m.in.)

 • Janicka-Panek T.(i in.)(1999), Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa: JUKA
 • Janicka-Panek T., Bieleń B., Małkowska-Zegadło H. (2014).Program nauczania dla I etapu-edukacji wczesnoszkolnej. Elementarz XXI wieku. Warszawa: Nowa Era ( Wyd. 2 )
 • Janicka-Panek T., Pieniążek A., Zaborek R. (2013). Szkoły Kreatywnych Umysłów; Program edukacji wczesnoszkolnej. Kielce: Grupa Edukacyjna S.A.
 • Janicka-Panek T., Jadczak K. (2014). Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego (IP); Mam 6 lat i idę do szkoły.Kielce-Poznań: Eurokreator S.C., PAIP
 • Janicka-Panek T., Jadczak K. (2014). Program nauczania dla klas 1-3 uwzględniający specyfikę wybranych dzielnic obszarów miejskich. Kielce-Poznań: Eurokreator S.C., PAIP

 

Autorka monografii (m.in.) 

 • Janicka Panek T. (2002). Zanim wybierzesz program i podręcznik do nauczania zintegrowanego. Warszawa: Wyd. ,,Fraszka Edukacyjna”
 • Janicka Panek T. (2004). Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej po trzech latach reformy. Warszawa: Wyd. ,,Fraszka Edukacyjna”
 • Janicka Panek T. (2010). Projekty badawcze w naukach społecznych. Skierniewice: Wyd. PWSZ
 • Janicka-Panek T. (2015). Wprowadzenie do dydaktyki bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Radom: Wyd. ITeE-PIB
 • Janicka-Panek T. (2015), Marginalizacja edukacji technicznej uczniów klas I – III jako wynik działań reformatorskich w Polsce(1999-2014). [w:] Edukacja dla współczesności, Kijów: Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Komitet Pedagogiczny Polskiej Akademii Nauk, Naukowe Towarzystwo Polska-Ukraina,  Stowarzyszenie Rektorów Pedagogicznych Uniwersytetów Europy, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Dragomanowa w Kijowie, Narodowa  Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
 • Janicka-Panek T. (2015), Transformacja celów wychowania w (z/dez)integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Radom: Wyd. ITeE-PIB

Autorka cyklu artykułów z zakresu metodologii badań pedagogicznych (2001-2015-nadal), wydawanych w seryjnej monografii pt. Badanie-Dojrzewanie-Rozwój

Zainteresowania badawcze:

proces osiągania dojrzałości szkolnej przez starszych przedszkolaków; dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przebieg wdrażania nauczania-uczenia się systemem zintegrowanym w edukacji wczesnoszkolnej

prof. nzw. dr Wojciech Welskop

Kontakt:

 

prof. nzw. dr Wojciech Welskop

adiunkt / Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia / Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

w.welskop@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 – obecnie – adiunkt, Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia, Prodziekan ds. kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2015 – 2016 – wykładowca – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
 • 2014 – 2015 - ekspert – trener - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny we Wrocławiu,
 • 2013 – 2014 - wykładowca - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
 • 2012 – 2013 - wykładowca – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,
 • 2010 – 2011 – trener wewnętrzny - Kruk S.A. we Wrocławiu,
 • 2010 – 2011 - specjalista ds. ewaluacji projektu EFS - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
 • 2009 – 2010 – wykładowca - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu,
 • 2007 – 2008 – wykładowca - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

 

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia w WSBiNoZ w Łodzi (10.2016 - obecnie),
 • Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+ w WSBiNoZ w Łodzi (09.2016 - obecnie),
 • Wicekanclerz ds. dydaktyki w WSBiNoZ w Łodzi (11.2015 - 09.2016),
 • Prodziekan ds. kierunku pedagogika w WSBiNoZ w Łodzi (11.2014 - obecnie),
 • Kierownik Katedry Nauk Społecznych w WSBiNoZ w Łodzi (11.2013 - obecnie),
 • Kierownik Wydawnictwa Naukowego WSBiNoZ w Łodzi (od 2014 r.),

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Administrator Platformy Moodle w WSBiNoZ w Łodzi (od 2016 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2017 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2016 r.),
 • Członek Komitetu Naukowego II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2016 r.),  
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2016 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015 r.),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2015 r.),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości – WSBiNoZ w Łodzi (2014 r.),
 • Redaktor tematyczny w zakresie socjologii i polityki społecznej w czasopiśmie naukowym „Perspektywy edukacyjno-społeczne”, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi (od 2013 r.),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2013 r.),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (od 2013 r.).

 

 

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-8
 • Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0
 • Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4
 • Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 • Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6
 • Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5
 • Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7
 • Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz.II), O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4
 • Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7
 • Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0
 • Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0
 • Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Proinkluzivna klima skoly, M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9
 • Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5
 • Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9
 • Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0
 • Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0
 • Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-84-1
 • Welskop W., Action learning in education [w:] Evropské Pedagogické Fórum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3
 • Welskop W., Edukacja międzykulturowa – relacje między stereotypem, uprzedzeniem społecznym i stygmatyzacją [w:] Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej, red. B. Skulska, Wydawnictwo WSZ „Edukacja”, Wrocław 2009, ISBN978-83-87708-68-9
 • Welskop W., Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna UE, red. K. Wrzeszcz-Kamińska, Wydawnictwo WSH, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925470-6-8

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce, „Studia Edukacyjne”, Wyd. Naukowe UAM – w druku
 • Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171
 • Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943
 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050
 • Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Wykluczenie prostytutek z dyskursu społecznego. Sytuacja formalno-prawna zjawiska prostytucji w Polsce, „Pro Publico Bono” Nr 5/2009, red. J. Kędzior, Wyd. ATUT, Wrocław 2009, ISSN 1895-9563

 

Zainteresowania badawcze:

socjologia edukacji; socjologia problemów społecznych; pedagogika społeczna; globalizacja; konsumpcjonizm

dr Małgorzata Franc

Kontakt:

 

dr Małgorzata Franc

adiunkt

m.franc@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018-obecnie – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2018-obecnie – koordynator w Wydziale Pieczy Zastępczej, MOPS w Łodzi,
 • 2016-2017 – pedagog w  III Wydziale Pracy Środowiskowej, Dziale Pomocy Pozamaterialnej, MOPS w Łodzi,
 • 2016-2017 – starszy wykładowca na Wydziale Warszawskim (pedagogicznym) Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach,
 • 2008-2015 – adiunkt na Politechnice Łódzkiej,
 • 2012-2013 – wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi,
 • 2007-2011 – wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi,
 • 2005-2008 – starszy wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi,
 • 1996-2004 –wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • działania edukacyjne – arteterapeutyczne:
  • Przedszkole Specjalne nr 1, Gandhiego 26. Łódź,
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a, Łódź,
  • DPS, ul. Bachcice 3, Konstantynów,
  • Świetlica środowiskowa, ul. Księży Młyn 1, Łódź;
 • pomysłodawca i realizator Letniej Akademii Kreatywności, projekt autorski zajęć z zakresu aktywności twórczej, komunikacji interpersonalnej;
 • pomysłodawca i realizator pleneru Prospicio:
  • projekt autorski zajęć z zakresu pedagogiki zabawy,
  • projekt autorski zajęć z zakresu aktywności twórczej, inteligencji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej;
 • organizator i realizator happeningów dla I roku studiów stacjonarnych z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta;
 • organizator i realizator sesji warsztatowej z zakresu rozwijania i kształcenia dyspozycji twórczych dla nauczycieli różnych przedmiotów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych okręgu warszawskiego;
 • pomysłodawca i realizator warsztatu dla młodzieży z Danii goszczącej w Polsce, w ramach wymiany młodzieży, pt.: Look ...and listen to yourself, Think it over ... and decide, Pass it on ... and let your work be inspiration for others;
 • współpraca przy wydaniu podręcznika i zeszytu ćwiczeń dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi: Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój,  (red.) W. Karolak;
 • pomysłodawca  i  redaktor  książeczek  dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Umiejętności Twórczych w Łodzi:
  • Eseje o  sztuce,  twórczości  i  pięknie...
  • Z dziejów sztuki... i zajęć twórczych;
 • opracowanie, wdrożenie i prowadzenie projektu autorskiego zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym dla Lingwistycznego Przedszkola nr 1 w Łodzi
 • opracowanie, wdrożenie i prowadzenie programu autorskiego opartego na metodzie synektycznej w ramach przedmiotu: Plastyka, dla klas IV-VIII; Szkoła Podstawowa nr 30 w Łodzi
 • opieka wychowawcza podczas kolonii letnich i zimowisk

Wybrane publikacje:

 • Техника для восприятия проблем T3 / ZOOM. Oбразовательный контекст, Saarbrücken, Deutschland 2016, LAP LAMBERT Academic Publishing RU: OmniScriptum GmbH & Co. KG (ISSN 978-3-659-96626-2).
 • Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu, opublikowana w 2016 roku, nakładem Wydawnictwa Bezkresy Wiedzy, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Saarbrücken (Deutschland) (ISBN 978-3-639-89126-3).
 • Jakość dostrzegania problemów i zadań poznawczych – istotny czynnik wychowania do twórczości.T3/ZOOM techniką wspomagania rozwoju myślenia twórczego uczących się, opublikowana w 2013 roku, nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej w Łodzi (ISSN 0137-4834).
 • Podmiotowy i twórczy wymiar wychowania politechnicznego, opublikowana w 2012 roku, nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
  w Łodzi (ISBN 978-83-7283-500-0).
 • Postawa twórcza. Zestaw ćwiczeń kształcących umiejętności postawy twórczej na lekcjach plastyki i techniki w szkole podstawowej, wydana w 2011 roku, nakładem Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne w Gdyni (ISBN 978-83-7722-106-8).
 • Warsztaty samodoskonalenia. Zestaw ćwiczeń i zadań poznawczych do wybranych zagadnień z przedmiotów humanizujących (dla studentów uczelni technicznych) opublikowana w 2009 roku, nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej w Łodzi (ISBN 978-83-7283-314-3).
 • Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, opublikowana w 2009 roku, nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” w Krakowie (ISBN 978-83-7308-962-4).

Zainteresowania badawcze:

 • strategie dydaktyczne, aktywne metody kształcenia
 • wychowanie przez sztukę
 • pedagogika twórczości
 • pedagogika zabawy
 • heurystyka
dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Kontakt:

 

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

adiunkt

k.grzywinska@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2012 – obecnie – młodszy psycholog w Zakładzie Karnym

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2017 – członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem. Ujęcie interdyscyplinarne” – PWSZ w Koninie
 • 2013 – obecnie – członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • 2012-2014 – Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii
 • 2012 – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • 2011-2012 – Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa

Wybrane publikacje:

 • Majchrzyk Z., Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016). Personality traits and social competence of preferential and situational sexual offenders against children. W: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie vol. 23, 66-82.
 • Majchrzyk Z., Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016). Personality traits and social competence of the offenders against children. W: Sveikatos Mokslai, vol. 26, 96-104.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016). Preferencyjni i niepreferencyjni sprawcy czynów pedofilnych. Charakterystyka psychologiczna. W: P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska (red.), Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne (s. 123-130). Warszawa: Wyd. Difin.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2015). Pedofilia jako dewiacja indywidualna i społeczna - terapia i profilaktyka. W: M. Łukaszek (red.), Wybrane problemy seksualności więźniów (s. 61-74). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2012). Adaptacyjny charakter agresywnych zachowań nieletnich. W: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja (s. 132-141). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzywińska K. (2011). Rola lęku i agresji w zachowaniu nieletnich sprawców przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. W: Z. Majchrzyk, J. F. Terelak (red.), Agresja wirtualna vs realna: Poglądy i badania (s. 107-115). Białystok: WSAP.
 • Grzywińska K. (2010). Oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne wobec osób nieletnich. W: S. Bębas (red.), Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich (s. 81-89). Radom: Wyd. WSH.

Zainteresowania badawcze:

psychologia sądowa; seksuologia; resocjalizacja

dr Beata Krokocka

Kontakt:

 

dr Beata Krokocka                                                                              

adiunkt

b.krokocka@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2000 – obecnie – nauczyciel konsultant w WODN w Skierniewicach
 • 1999 – 2006 - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, nauczyciel j. polskiego, nauczyciel bibliotekarz

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia:

 • 2012 r., dr nauk humanistycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk Instytut Slawistyki PAN
 • 2013 r., Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Studia Podyplomowe w zakresie Arteterapii
 • 2007 r., Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji: ukończyłam Studia Podyplomowe: Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość
 • 2001 r., Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych: ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • 2000 r., mgr filologii polskiej, filologia polska, specjalność nauczycielska, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Szkolenia:

 • 2017 r., Sieć współpracy i samokształcenia: „Jak rozwijać u uczniów umiejętność uczenia się – perspektywa wspomagania pracy szkoły
 • 2016 r., Kurs: Współpraca szkoły z rodzicami, organizator: Akademia Pracy i Rozwoju w Warszawie
 • 2016 r., Kurs: Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu, organizator: Operon Gdynia
 • 2015 r., Moderator Programu Aktywna Edukacja, organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 • 2014 r., Kurs: Wspomaganie rozwoju szkół z uwzględnieniem technik coachingowych, organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • 2014 r., Kurs: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu ogólnopolskiego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • 2014 r., Kompleksowe rozwiązania w edukacji w obszarze pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ucznia 6-letniego, ORE Warszawa
 • 2014 r. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej, WODN Skierniewice
 • 2014 r., Promocja zdrowia jako odpowiedź na problemy współczesnej cywilizacji, WODN Skierniewice
 • 2012 r., Kurs doskonalący: Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych, organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
 • 2013 r., Kurs: Szkolony Organizator Rozwoju Edukacji, w ramach projektu ogólnopolskiego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • 2013 r., Kurs: Rola szkoły w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia, organizator: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach we współpracy z Łódzkim Kuratorium Oświaty
 • 2013 r., Promowanie systemowego wsparcia pracy szkoły z uczniem zdolnym – rola poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia nauczycieli oraz placówki wychowania pozaszkolnego, ORE Warszawa
 • 2012 r., Kurs doskonalący: Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych, organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
 • 2011 r., Aby nie gubić zdolności i talentów uczniów, ORE Warszawa
 • 2010 r., Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizator: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach we współpracy z Łódzkim Kuratorium Oświaty
 • 2010 r., Kurs: Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP, organizator: Akademia PARP w Warszawie
 • 2010 r., Kurs: Planowanie własnej kariery zawodowej, organizator: Akademia PARP w Warszawie
 • 2008 r., Zdolności i Talenty w Europie, MEN Warszawa

 

Współpracowałam z WSZBiNoZ w Łodzi, AHE w Łodzi, PWSZ w Skierniewicach, Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Prowadziłam następujące wykłady/ćwiczenia na studiach podyplomowych:

 • Arteterapia: sposoby oddziaływania a wiek wychowanka (na studiach podyplomowych z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym/Zespołem Aspergera)
 • Formy aktywności twórczej w pracy lekcyjnej, pozalekcyjnej, pozaszkolnej
 • Praca z dzieckiem szczególnie uzdolnionym
 • Terapia przez sztukę (plastyka, arteterapia, biblioterapia)
 • Metodyka nauczania i wychowania
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Metodyka zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych
 • Hipoterapia – elementy bajkoterapii
 • Bajkoterapia z teatroterapią
 • Jak przygotować projekt edukacyjny
 • Drama w arteterapii i biblioterapia
 • Trening kreatywności: Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła
 • Trening kreatywności: Spójrz na świat oczami dziecka
 • Drama jako metoda pracy z uczniem
 • Praca z klasą. Zajęcia z edukacji czytelniczej, medialnej i informacyjnej uczniów
 • Lider oświaty jednostki samorządowej: Public relations, czyli jak promować placówkę edukacyjną z uwzględnieniem ICT
 • Lider oświaty jednostki samorządowej: Placówka oświatowa aktywnym centrum działań inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego
 • Metody wychowania w internacie
 • Edukacja techniczna w przedszkolu i klasach I-III

Wybrane publikacje:

 • „Ene Due Rabe Wyliczanki, rymowanki, odliczanki …” (Jest to zbiór kierowany do nauczycieli i rodziców zainteresowanych rozwojem inteligencji dziecka), Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010
 • „Radość tworzenia - kreatywny nauczyciel i uczeń. Trening twórczości dla uczniów szkół podstawowych”, PLEUROPA, Łódź 2011
 • Art.: Pedagogika twórczości – w nim o rozwijaniu zdolności i talentów, http://www.wodnskierniewice.eu/, 20.07.2017
 • Art.: Ciekawość istotną częścią uzdolnień – „Magazyn Oświatowy WODN w Skierniewicach”
 • Art.: Szkoła z pasją – uczeń utalentowany plastycznie, http://www.wodnskierniewice.eu/, 20.07.2017
 • Art.: Przez teatr do serca dziecka, „Poradnik Bibliotekarza” - 2001, nr 6
 • Art.: Badanie umiejętności z zakresu czytelnictwa i poszukiwania informacji, „Poradnik Bibliotekarza” - 2006, nr 11, s. 30-31

Zainteresowania badawcze:

praca z uczniem zdolnym, budowanie zespołów i pracy zespołowej z wykorzystaniem coachingu, praca twórcza i kreatywna, neuroedukacja.

dr Joanna Paul-Kańska

Kontakt:

 

dr Joanna Paul-Kańska

adiunkt

j.paul@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Katedra Nauk Społecznych
 • 2003 – obecnie  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania (Katedra Nauk Humanistycznych, Zakład Nauk Humanistycznych, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki)
 • 2001 – obecnie INDEX sp. z o.o.
 • 2000 – 2001 Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA stanowisko: PSYCHOLOG

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dziedzinie Psychologia
 • 2004 Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Kurs Trenerów Zarządzania  
 • 2000 – 2001  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Profilaktyki Uzależnień

Wybrane publikacje:

 • Choroba nowotworowa – w obliczu zagrożenia życia, Folia Psychologica, Wydawnictwo UŁ 2007
 • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu (współautor) w „Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej”, pod red. S.Lachiewicza i I.Staniec, MonografiaPŁ, Łódź 2007
 • Wyzwania dla dyrektora szkoły jako menedżera organizacji uczącej się, w Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, pod red. S. Lachiwicza i A. ZakrzewskiejBielawskiej, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008
 • Skrypt – Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii Wydawnictwo PŁ (współautor), Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010
 • Asertywność, Edukacja Zdrowotna (w druku)
 • Index Rodzica (red) (w druku)           

Zainteresowania badawcze:

 • Komunikacja społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia zdrowia

 

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@medyk.edu.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – obecnie – adiunkt - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2008 – obecnie – audytor wewnętrzny – Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu,
 • 2008 – 2009 – wykładowca - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 • 1986 – obecnie – starsza pielęgniarka dyplomowana - Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego IV Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2016 r.),
 • Członek Komitetu Naukowego II Międzynarodowego Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2016 r.),  
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2016 r.),
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015 r.),
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej E-konferencji Naukowej Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (2015 r.),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 2015 r.),
 • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości – WSBiNoZ w Łodzi (2014 r.),
 • Sekretarz w czasopiśmie naukowym „Perspektywy edukacyjno-społeczne”, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi (od 2015 r.),

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017 (w przygotowaniu).
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015.
 • Tanaś V., Wolontariat hospicyjny jako element resocjalizacji [w:] „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne”, Łódź 2014.
 • Tanaś V., Welskop W., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości,  W. Welskop, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014.
 • Tanaś V., Welskop W., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości,  W. Welskop, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Instytucjonalna opieka gerontologiczna w Polsce jako element zapobiegający wykluczeniu społecznemu,„Perspektywy Edukacyjno-Społeczne”, 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014.
 • Tanaś V., Wykorzystanie teorii stanów oczekiwań w badaniu grup rówieśniczych, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne”, 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014.
 • Tanaś V., Rola komunikacji międzykulturowej w pracy socjalnej[w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wyd. Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013.
 • Tanaś V., Mobbing-przemoc psychiczna w miejscu pracy[w:]Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej, red. B. Skulska, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław 2009.
 • Tanaś V., Polityka antymobbingowa w krajach Unii Europejskiej[w:] Spójność społeczna i ekonomiczna UE, red. K. Wrzeszcz-Kamińska, Wyd. WSH, Wrocław 2009.
 • Tanaś V., Mobbing - nowy problem społeczny w miejscu pracy[w:] Securitologia / Securitology / Секюритология. Zeszyty Naukowe EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY 2008, nr 8, Wydawnictwo Collegium Civitas i European Association for Security.

Zainteresowania badawcze:

gerontologia, polityka społeczna, socjologia problemów społecznych

mgr Katarzyna Jadczak

Kontakt:

 

mgr  Katarzyna Jadczak

asystent

k.jadczak@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - nadal, nauczyciel akademicki WSBiNoZ w Łodzi, asystent
 • 2013 – nadal, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, lekarz weterynarii
 • 2014 – 1012 – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Prywatny Zespół Szkół dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej, zajęcia edukacyjne z Ergonomii w procesie pracy, z Oceny Ryzyka Zawodowego, z Podstawy Prawa Pracy
 • 2013 – 2010 -Praktyka pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Bobrownikach; zajęcia z dziećmi i uczniami klas I-III z zakresu treści przyrodniczych

Współpraca z WODN w Skierniewicach w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli

 • 2009 -2013 -  lekarz weterynarii, firma FOKS – VET w Łyszkowicach;
 • 2009 -2014 -  doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć

„Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”

„Metodyka wychowania głębiej upośledzonych – Podstawy zooterapii”

„Zagrożenia środowiskowe i cywilizacyjne”

 • 2013 -2014 kursy

„ Rzeczy zwykłe i niezwykłe” – techniki rozwoju artystycznego dla nauczycieli. Nietypowe techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym

„Promocja zdrowia jako odpowiedź na problemy współczesnej cywilizacji”

„Uczeń klasy I – III w roli badacza przyrody”

„Rysunek dziecka jako źródło wiedzy o rozwoju osobowości oraz środowisku wychowawczym”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2002 – 2009 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Studia stacjonarne
 • 2010 – 2011 Studia Podyplomowe w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi- kwalifikacje Przygotowanie pedagogiczne
 • 2011 – 2012 Studia podyplomowe „Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności” (Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu)
 • 2012 – 2013 Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, kwalifikacje  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,  Starszy Inspektor Pracy
 • 2012 – 2013 Studia Podyplomowe w WSBiNoZ w Łodzi z zakresu Nauczania zintegrowanego ( Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe)
 • 2016 -2017 Studia Podyplomowe w WSBiNoZ w Łodzi z zakresu Zarządzania Oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości
 • 2017 – 2017 kurs doszkalający Przygotowanie nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych do pełnienia funkcji doradcy metodycznego

Wybrane publikacje:

 • Kuba i Kleks kontra agresja – poradnik dla nauczycieli. HBW Warszawa 2005
 • Kuba i Kleks kontra agresja – zeszyt ćwiczeń dla dzieci. HBW Warszawa 2005
 • Współautor poradnika dla instruktorów harcerskich pt: Sytuacje intymne w skautingu” 2006 r.
 • Współautor poradnika pt: „Nauczyciel psycholog”, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź, 2011
 • Artykuł pt: Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w: Poradnik. Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży. Wyd. ATH Łódź 2004
 • Artykuł pt: Polityka prorodzinna w kontekście programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w: Rodzina i dziecko,  RCPS Łódź 2016

Zainteresowania badawcze:

diagnoza i terapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży; umiejętności wychowawcze w procesie rozwoju dziecka

mgr Maria Maciaś

Kontakt:

 

mgr Maria Maciaś

asystent

m.macias@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 –  asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2016 – obecnie - pedagog w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NEOLOGOPEDIA,
 • 2015 – obecnie - dydaktyk w Polskim  Uniwersytecie Wirtualnym przy AHE w Łodzi,
 • 2005 – obecnie dydaktyk i koordynator w AHE  w Łodzi,
 • 1999 – 2013 - trener – wykładowca w Instytucie Postępowania Twórczego  przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej  w Łodzi,
 • 1994 – 2013 - pedagog-terapeuta w Polskim Towarzystwie Dysleksji w Lodzi,
 • 1988 – 2012 - pedagog w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Zaangażowanie w  pomoc  dzieciom ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się –szkolenie nauczycieli, rodziców, praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, propagowanie wiedzy w lokalnych mediach ; za całokształt  pracy przyznano tytuł Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji .
 • Współpraca z  instytucjami oświatowymi w Łodzi  m.in. – WODN , UŁ, WSP, AHE , szkoły, przedszkola  ( zajęcia edukacyjno- warsztatowe , opieka nad praktykantami, konsultacje i zajęcia otwarte).             

Wybrane publikacje:

 • Scenariusze zajęć  w pracy zbiorowej - „ Dobry Start” ,wyd. Urząd Miasta Łodzi, 2006r.
 • Scenariusze zajęć  w  pracy zbiorowej –Od twórczości do podmiotowości”, wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, 2005r.

Zainteresowania badawcze:

Dzieci  z dysleksją- podwójnie wyjątkowe; ich  talenty i szczególne uzdolnienia .

mgr Joanna Matczak

Kontakt:

 

mgr Joanna Matczak

asystent

j.matczak@medyk.edu.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie - asystent Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2010 - obecnie - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi;
 • 2011 - 2017 - AHE w Łodzi;
 • 2016 - 2017 - Uniwersytet Łódzki.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Udział w projekcie Fundacji Fulbrigta - Program Specialist - współpraca z amerykańskim ekspertem z zakresu pedagogiki Marii Montessori - Laurą Duprie.
 • Promowanie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Marii Montessori w ramach projektu międzynarodowego "Edukacja ponad granicami" pod patronatem WSINF, Lifelong Learning Programme, Kuratorium Oświaty w Łodzi, School4child.
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt: Tworzenie regulaminu praktyk studenckich oraz ewaluacja pracy studenta, związanych z realizacją projektu "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć - Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji" Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Konsultant merytoryczny w ramach projektu "Przedszkole bliżej Ciebie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanie audycji radiowych promujących wychowanie przedszkolne.
 • Promowanie pedagogiki Marii Montessori podczas XV, IX i XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.

Wybrane publikacje:

 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu- artykuł Poznać Zrozumieć Doświadczyć -- praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji - str75-80, Red. - Dorota Radzikowska, Anna Buła, Jolanta Bonar; Impuls.
 • Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." - Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Baraba Lauba, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska; Impuls.
 • W krainie sześciolatka. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. REA.
 • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli. Nasza Księgarnia.

Zainteresowania badawcze:

Wychowanie małego dziecka w oparciu o koncepcję pedagogiczna Marii Montessori.

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

asystent

m.marszalek@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – nadal - asystent, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2009 – nadal - Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004 - nadal - Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007 – 2011 - Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
 • 2004 – 2006 - prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki  resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 1998 – 2004 - Dyrektor/Lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1990 – 1999 - Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990 - Wychowawca, Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Trener i Tutor, Projekt "Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”
 • Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”
 • Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka
 • Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”
 • Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich
 • Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy
  i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

 • Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela – skrypt
 • Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem – skrypt
 • Trening interpersonalny - materiały szkoleniowe (książka)
 • Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego - artykuł

Zainteresowania badawcze:

praca z rodziną dysfunkcyjną; praca z dziećmi z zaburzonym zachowaniem; uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych; terapia pedagogiczna i socjoterapia w praktyce; wspieranie w pracy szkół i nauczycieli; pomoc psychologiczno-pedagogiczna

mgr inż Łukasz Wichulski

Kontakt:

 

mgr inż. Łukasz Wichulski

asystent

l.wichulski@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie - asystent - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2016 – obecnie – Kierownik sprzedaży – Mellon Poland Sp. z o.o.
 • 2014 – 2016 – Kierownik sprzedaży – Telmon Sp.  z o.o.  S.K.A.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – obecnie – Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Łódzki,
 • Certyfikat ICF „Kluczowe kompetencje w pracy profesjonalnego coacha”

Wybrane publikacje:

 • Wichulski Ł., Wybrane metody zarządzania – korzyści z wdrożenia w placówkach ochrony zdrowia, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, 2017, nr. XXV.
 • Wichulski Ł., Wpływ zastosowania coachingu na wzrost poziomu zaangażowania i motywacji pracowników, [w:] Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu, Exante,
 • Wichulski Ł., Coachingowe aspekty zarządzania w praktyce menedżerskiej, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, Exante
mgr Marcin Wielki

Kontakt:

 

mgr Marcin Wielki

asystent

m.wielki@medyk.edu.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie - asystent w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2000 – obecnie – Pedagog/psycholog szkolny, nauczyciel IB Psychology w programie Matury Międzynarodowej (wykładowy język angielski) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Sczanieckiej w Łodzi

Zainteresowania badawcze:

psychologia społeczna

created by: Strony Internetowe Łódź