Pedagogika

Ścieżka kształcenia

COACHING

Program ścieżki kształcenia Coaching pozwala zrozumieć istotę coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania coachingu w różnych obszarach życia społecznego. Umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji interpersonalnych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

  • tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
  • udzielania wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
  • trenowania kompetencji przywódczych liderów.
ASYSTENT OSOBY STARSZEJ Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI

Program specjalności Asystent osoby starszej z elementami andragogiki pozwala nabyć wiedzę na temat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale w życiu społecznym. Uwzględnia również poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i społecznych skutków. W ramach ścieżki kształcenia studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

  • projektowania programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
  • wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
  • przeciwdziałania stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

Program ścieżki kształcenia pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku zamkniętym i otwartym.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

  • Sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
  • Planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
  • Kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.

created by: Strony Internetowe Łódź