Pedagogika

Opis kierunku

PEDAGOGIKA I STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.

Program studiów na kierunku Pedagogika przygotowuje do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy i obejmuje:

  • dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, realizowane w całym toku kształcenia,
  • trzy moduły w ramach ścieżek kształcenia, spośród których student dokonuje wyboru jednego modułu po drugim roku kształcenia, który tworzy indywidualny program studiów – program w ramach ścieżki kształcenia realizowany jest w trakcie piątego i szóstego semestru.

W wyniku zrealizowania programu studiów Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do prowadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. 

 

 


ATUTY KIERUNKU


NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


PRAKTYKA
Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.


WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI
Proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


ROZWÓJ NAUKOWY
Możliwość aktywnej działalności w Kole Naukowym Młodych Pedagogów. Udział w projektach badawczo-naukowych, jak również w seminariach, konferencjach, sympozjach.


STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

created by: Strony Internetowe Łódź