Pedagogika

Opis kierunku

PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA

Czas trwania: 2 lata (cztery semestry)

Tytuł: magister

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów I stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznych  i nauk humanistycznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, religioznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, językoznawstwo, kulturoznawstwo. Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.

Program studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika obejmuje:

  • dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę i kompetencje społeczne;
  • sześć modułów specjalnościowych, z których obligatoryjny staje się tylko jeden, tworzący indywidualną ścieżkę kształcenia.

Student w drugim roku kształcenia wybiera jedną ścieżkę kształcenia, w ramach której może rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Absolwent kończący studia magisterskie na kierunku pedagogika legitymuje się dyplomem studiów II stopnia na kierunku pedagogika w zakresie wybranej przez siebie ścieżki kształcenia.

 

 


ATUTY KIERUNKU


NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


PRAKTYKA
Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


ROZWÓJ NAUKOWY
Możliwość aktywnej działalności w Kole Naukowym Młodych Pedagogów. Udział w projektach badawczo-naukowych, jak również w seminariach, konferencjach, sympozjach.


STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

 

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

 

created by: Strony Internetowe Łódź