Pedagogika

Specjalności

SPECJALNOŚĆ: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Program specjalności Opiekun osoby starszej kładzie nacisk na nabycie kompetencji społecznych z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb edukacyjnych, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Absolwenci będą mogli profesjonalnie i z poszanowaniem godności podopiecznych zadbać o poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, także osób starszych z dysfunkcjami psychicznymi i ruchowymi oraz o możliwość uzyskania przez nie jak największej niezależności.

 

Celem specjalności jest przygotowanie studentów w zakresie zagadnień związanych z profesjonalnym planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych, nieodzownych w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami starszymi, zarówno sprawnymi, jak i niepełnosprawnymi. Absolwenci posiadać będą przygotowanie do organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób starszych takich jak organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi, diagnozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych związanych z poprawą jakości życia.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz w zakresie wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA

Program specjalności pedagogika opieki i wychowania uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do  wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Dokonywania diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub podopiecznego,
 • Organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie,
 • Prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy.
SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM

Program specjalności resocjalizacja w środowisku otwartym uwzględnia wiedzę o problematyce probacji, jej środkach i metodach oraz zasadach wychowania resocjalizującego. Zawiera także wiedzę o podstawach kurateli sądowej dla osób będących w konflikcie z normami obyczajowymi i prawnymi, pozwala nabywać umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań praktycznych w środowisku otwartym na rzecz powrotu ludzi do pełnego i poprawnego funkcjonowania społecznego.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Autonomicznego rozpoznawania i interdyscyplinarnego analizowania stanu i dynamiki rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych,
 • Przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i przestępczości,
 • Planowania i prowadzenia działań resocjalizacyjnych wobec dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod pracy w warunkach pozainstytucjonalnych.
SPECJALNOŚĆ: MENADŻER PROJEKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Program specjalności menadżer projektów społeczno-kulturowych przewiduje nabycie wiedzy niezbędnej do działania w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury. W ramach specjalności studenci przygotowują się do podejmowania działań opartych na pogłębionej i operatywnej wiedzy pedagogicznej, wzbogaconej o wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne, śladem uznanych, europejskich i światowych programów kształcenia.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Tworzenia aplikacji i koordynowania działań związanych z projektami w sferze edukacji i szeroko pojętej kultury,
 • Tworzenia przyjaznego wobec projektów środowiska promocyjnego, marketingowego i pr.
SPECJALNOŚĆ: TRENER BIZNESU

Program specjalności trener biznesu uwzględnia przygotowanie do wykonywania i nadzorowania zadań zawodowych związanych ze wspieraniem dorosłych w kształceniu ustawicznym. Jego realizacja umożliwia nabycie kompetencji do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach szkoleń, warsztatów lub innych form nauczania dla zróżnicowanych grup zawodowych i wiekowych w różnego rodzaju placówkach.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • Efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi,
 • Podejmowania działań w zakresie własnego rozwoju oraz rozwoju innych osób i grup społecznych w ramach prowadzenia różnych form kształcenia,
 • Udzielania porad, konsultacji,
 • Koordynowania działań w zakresie przygotowywania, opiniowania i udostępniania materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych, wspierających uczenie się w grupie oraz samokształcenie,
 • Planowania, organizowania i kierowania szkoleniami lub jednostką organizacyjną świadczącą usługi szkoleniowe,
 • Prowadzenia ewaluacji różnych form nauczania oraz pracy innych trenerów.

created by: Strony Internetowe Łódź