WSBiNoZ Liderem Edukacji

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej
Pedagogika
więcej
Kosmetologia
więcej
Studia podyplomowe
więcej

Studia jednolite magisterskie

* W przygotowaniu

 

PSYCHOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Tytuł po zakończeniu nauki: magisterINFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym.

Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze eksperta od wychowania w rodzinie i instytucjach oświatowych. Potrafią przeprowadzić diagnozę trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych, dokonać diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka, współpracować z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami. Są przygotowani do prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziecka i ważnych dla rozwoju dziecka osób z jego otoczenia. Ponadto absolwenci tej specjalizacji są przygotowania do współpracy z innymi placówkami pozaszkolnymi w celu udzielenia pomocy uczniom, ich rodzinom i wychowawcom.

 

Możliwości zatrudnienia:

praca w systemie oświaty, szkołach wszystkich szczebli, placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, w poradniach rodzinnych, psychologiczno-pedagogicznych.

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Absolwent psychologii, po specjalizacji psychologia kliniczna, posiada wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju człowieka oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, jest w stanie rozpoznać zdrowe i zaburzone zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka. Jest przygotowywany do pracy jako diagnosta, umie zastosować metody diagnozy klinicznej. Absolwent psychologii zna zróżnicowane sposoby udzielania pomocy psychologicznej (psychoprofilaktyka, interwencje kryzysowe, psychoterapia i rehabilitacja psychologiczna). Ma wiedzę i kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów psychologicznych zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Absolwent specjalności może pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe zaburzenia somatyczne.

 

Możliwości zatrudnienia:

praca w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w ZUS-ie przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej.

PSYCHOLOGIA BIZNESU

Absolwent specjalności w trakcie studiów zdobywa wiedzę na temat związków organizacji z jej otoczeniem i funkcjami, jakie odgrywają organizacje w naszym życiu, problemami związanymi z zarządzaniem ludźmi, rozwiązywaniem konfliktów i podejmowaniem decyzji w organizacjach. Jest przygotowany do pracy jako doradca w przedsiębiorstwach przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy ze względu na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka. Potrafi wspierać przedsiębiorcę w kształtowaniu pozytywnej atmosfery i integracji zespołu oraz szkolić personel średniego szczebla w zakresie zarządzania personelem. Ma przygotowanie do prowadzenia rekrutacji i selekcji nowych członków organizacji, diagnozowania potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń, prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy, budowania, wdrożenia i monitorowania systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i mediacji. Może pełnić rolę doradcy kadrowego i prowadzić diagnozę przydatności kandydata na określone stanowisko pracy.

 

Możliwości zatrudnienia:

praca w dziale kadr, dziale HR, w obszarze organizacji bezpieczeństwa i podnoszenia wydajności pracy, w zakresie doboru kadr oraz doskonalenia komunikacji i relacji interpersonalnych, umiejętności managerskich, integracji zespołu.

created by: Strony Internetowe Łódź